Aktuális

Január 1. – SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA

Kép

adoracion de los pastores† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint (az angyalok) előre megmondták nekik.
Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna.
Ezek az evangélium igéi. Lk 2,16-21

Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását érezzük, mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Karácsony nyolcada alatti 7. nap – Péntek

Kép

Karácsony 2019† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.
Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Ezek az evangélium igéi. Jn 1,1-18

Karácsony nyolcada alatti 6. nap – Csütörtök

Kép

A_HvLc1CAAAgvEG (1)† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.
Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A Gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Ezek az evangélium igéi. Lk 2,36-40

Kérünk, mindenható Istenünk, hogy egyszülött Fiadnak test szerint való születése a bűn régi rabságából szabadítson meg minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Karácsony nyolcada alatti 5. nap – Becket Szent Tamás püspök és vértanú

Kép

Thomas_Becket_Murder1118-ban Londonban született. A Canterburyi egyházmegye papja és a király kancellárja volt. 1162-ben választották püspökké. Az Egyház jogait II. Henrik királlyal szemben bátran megvédte. Ezért hat évre Franciaországba száműzték. Hazájába való visszatérése után is még sokat szenvedett, végül is 1170. december 29-én a király zsoldosai megölték.

Becket Szent Tamás püspök leveleiből

Szükséges mégis, hogy sokan legyenek, akik ültetnek, sokan, akik öntöznek, mert ezt kívánja meg az igehirdetés sikere és elterjesztése a világ népei között. Valamikor a régi választott népnek elég volt egy oltár, de szükségszerűen több tanítója volt. Annál inkább így van most, amikor a népek oly nagy sokasága gyűlik össze, hogy a Libanon fái sem elegendők az áldozati tűzhöz, és nemcsak a Libanon, hanem egész Júdea állataiból sem futja az egészen elégő áldozatra.

De akárki legyen is, aki öntöz vagy ültet, Isten senki másnak nem ad növekedést, csak annak, aki Péter hite alapján ültet, és az ő tanítására hagyatkozik.

Valójában a nép legfontosabb ügyei, amelyekben a római pápának kellene döntenie, a püspökhöz kerülnek. A pápától rendelt egyházi elöljáróknak kell gyakorolniuk a rájuk bízott hatalmat, és ennek gyakorlásáért felelősséggel tartoznak.

Emlékezzetek végül arra, hogyan szabadultak meg atyáink, miképpen és milyen sanyargatások között növekedett és terjedt el az Egyház! Milyen viharoktól menekült meg Péter hajója, amelynek Krisztus az utasa! Mint jutottak győzelmi koszorúhoz azok, akiknek hite a megpróbáltatások között ragyogott fel még tündöklőbben!

A szentek egész seregének győzelmes útja igazolja, hogy örök igazság ez: csak az nyeri el a győzelmi koszorút, aki szabályszerűen küzd.

Istenünk, te nagy lelkierőt öntöttél Becket Szent Tamás vértanúdba, hogy az igazságért feláldozza életét. Közbenjárására engedd, hogy Krisztusért lemondva életünkről itt a földön, örökre megtaláljuk azt nálad a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

December 28. – Aprószentek ünnepe

Kép

December 28-án azokra a gyermekekre emlékezünk, akiket Heródes öletett meg Jézus születése után a prófétai ígéreteket beteljesítő Messiás király miatt, azt gondolván, hogy így megmentheti királyságát.

Az egyház vértanúként tiszteli az „aprószenteket”, akik szóval még nem tudtak vallomást tenni Krisztusról, a vérük hullásával azonban tanúsították, hogy Ő az, akiről a próféták jövendöltek, a Király, aki vasvesszővel fogja kormányozni a népeket.

Massacre-of-Innocents-WM-Giotto-PD.151445340325 (1)

Megszületik a kicsiny Gyermek, a nagy Király. Eljutnak hozzá messze vidékről a bölcsek; jönnek, hogy hódoljanak annak, aki még jászolban fekszik, de égen és földön uralkodik. Amikor a bölcsek hírt adnak a megszületett Királyról, Heródes megdöbben, és hogy el ne veszítse uralmát, meg akarja ölni. Pedig, ha hinne, itt is nyugodtan, a másik életben pedig vég nélkül uralkodnék.

Heródes, miért ijedsz meg attól, hogy Király születéséről hallasz? Nem azért jön ő, hogy téged kisemmizzen, hanem hogy legyőzze a sátánt. Te azonban nem tudod ezt megérteni, ezért zavarodol meg és dühöngsz; és hogy elpusztítsd azt az egyet, akit halálra keresel, kegyetlenül annyi gyermek halálát okozod.

Még a jajveszékelő anyák vagy a kicsinyeik tetemét sirató édesapák iránti szánakozás sem tart vissza, sem a kisdedek sivalkodása és nyögése. Megölöd a kicsinyeket testileg, mert téged megöl a szívbeli félelem. Azt gondolod: ha végrehajtottad, amit kívánsz, hosszú ideig élhetsz, pedig magát az Életet törekszel megölni.

A kegyelemnek az a kicsiny, mégis hatalmas forrása viszont, aki még csak jászolban fekszik, de téged már a trónodon megrémít, felhasznál terveiben – noha azokat fel sem foghatod –, és megszabadítja a lelkeket az ördög rabságából. Azoknak a fiait, akik most ellenfelei, fölvette az örökbefogadottak sorába.

A kisdedek, bár öntudatlanul, Krisztusért halnak meg, a szüleik pedig megsiratják mint vértanúkat, akik elszenvedték a halált: Krisztus mégis hiteles tanúivá teszi őket, akik még beszélni sem tudnak. Íme, hogyan uralkodik az, aki eljött, hogy így uralkodjék! Íme, szabadít már a Szabadító, és üdvöt ad az Üdvözítő!

De te, mit sem tudsz erről, Heródes, csak megriadsz és kegyetlenkedsz. És miközben tombolsz dühödben a kicsinyek ellen – magad se tudod –, máris hódolsz őneki.

Ó, micsoda kegyelmi ajándék! Milyen érdemeik alapján jutottak a kisdedek e győzelemre? Beszélni sem tudnak még, és máris megvallják Krisztust! Karjaikat még harcra sem tudjak emelni, de máris elragadják a győzelem pálmáját. (Szent Quodvultdeus püspök beszédeiből)

Istenünk, az Aprószentek a mai napon nem szóval, hanem vértanúhalálukkal hirdetik dicsőségedet. Add, kérünk, hogy beléd vetett hitünket ne csak szavunkkal valljuk, hanem életünkkel is tanúsítsuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

December 27. – Szent János apostol és evangélista ünnepe

Kép

256px-Apostle_JohnJános – a szeretett tanítvány – Zebedeusnak, a betszaidai halásznak és Saloménak fia volt, testvére Jakab apostol. Péterrel és Jakabbal együtt ők hárman alkották azt a legszűkebb kört az Úr körül, akik vele lehettek a színeváltozás hegyén, Jairus házában és az Olajfák hegyén, a vérrel verítékezéskor. Húsvétvasárnap reggelén, amikor Mária Magdolna futva hozta a hírt, hogy üres az Úr sírja, Péterrel együtt futásnak eredt, látni a mondottakat, s ő, a fiatalabb ért oda elsőnek.

János írta a negyedik evangéliumot, három neki tulajdonított levél is található az Újszövetségben, valamint ő írta a Jelenések könyvét.

A hagyomány szerint Efezusban munkálkodott, és magas életkorban halt meg. Evangéliuma utolsó részéből is erre lehet következtetni (vö. Jn 21,22).

Istenünk, te Szent János apostol által feltártad előttünk örök Igéd rejtett titkait. Kérünk, tedd fogékonnyá értelmünket, hogy megértsük, amit ő oly kiváló bölcsességgel tanított nekünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Karácsony 2. napja – a Szent Család vasárnapja

Kép

d9045872ee7861a0d3cfe5cc583ca24d

Templomunkban a szentmisék vasárnapi miserend szerint lesznek. A szentmisék végén megáldjuk családjainkat.

Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Karácsony

Kép

28. nap

Karácsony

Izajás

Aki áldást kér magára a földön,
a hűség Istenének nevében kér majd áldást;
és aki esküszik a földön, a hűség Istenére fog esküdni.
Hisz feledésbe megy a hajdani nyomorúság,
és rejtve lesz szemem elől.
Mert íme, én új eget és új földet teremtek;
az elsőkre nem emlékeznek, nem is jutnak eszébe senkinek.
De örvendjetek és ujjongjatok mindörökké annak, amit teremtek;
mert íme, én Jeruzsálemet ujjongássá teremtem, népét pedig örömmé.
Ujjongok majd Jeruzsálemben, és örvendezem népemben;
nem hallatszik többé benne sírás hangja és kiáltás hangja.
Nem lesz ott többé néhány napig élő csecsemő,
sem öreg, aki nem tölti be napjait;
mert a legfiatalabb is százéves korában hal meg,
és aki nem éri meg századik évét, átkozottnak számít.
Házakat építenek, és bennük laknak,
szőlőt ültetnek, és eszik gyümölcsét.
Nem azért építenek, hogy más lakjék ott,
nem azért ültetnek, hogy más egyék;
mert népem életkora olyan lesz, mint a fák életkora,
és kezük munkáját élvezik választottaim.
Nem fáradnak hiába, és nem a hirtelen pusztulásra szülnek;
mert az Úrtól megáldott ivadékok ők, és sarjaik velük együtt.
Ez történik majd:
mielőtt még kiáltanának, én válaszolok,
ők még beszélnek, és én már meghallgatom.
Farkas és bárány együtt legelnek majd,
az oroszlán szalmát eszik, mint a marha,
és a kígyónak por lesz a kenyere.
Nem ártanak és nem pusztítanak
sehol szent hegyemen« – mondja az Úr.

(Iz 65,16-25)

Izajás könyvében elementáris erővel szólal meg a vágy az elveszett paradicsom után, aminek emléke elevenen és fájdalmasan él az emberi szív mélyén összekapcsolódva a gyermekség utáni vágyakozással. „Térden ringatva becézgetnek majd”. Haza szeretnénk érkezni, oda, ahol biztonság van, ahol szeretve vagyunk, ahol édesanyánk, édesapánk vár.
A választott nép ennek az ősi vágynak beteljesedését tapasztalta meg a fogságból való hazatérésben, de persze csak töredékesen. Lassan átalakult ez a vágyakozás az idők végére való várakozássá, amikor Isten visszavezeti az embert az édenbe, új eget és földet teremt, helyreállítja a kapcsolatot Isten és ember között, ahol nem lesz szégyen és könny, nem lesz erőszak, száműzetés, nyomorúság, minden teremtmény kiengesztelődik Istennel és egymással. Ahol az ember átéli, hogy Isten örvendezésre, ujjongásra teremtett minket.
Karácsony éjszakáján ez az új teremtés kezdődött el, még ha rejtetten is, egy család és néhány ember számára. Ennek az új teremtésnek vagyunk részesei.

 

Szó

ÖRÖMÉ

Kérdés
Le tudok-e szállni legmélyebb vágyaimhoz? Kitől, mitől várom ezek beteljesülését?

Át tudom-e érezni, hogy Isten új teremtésének részese vagyok, mert újjászülettem Jézus Krisztusban?

Tudtad?
Fennmaradt egy keresztény apokrif irat, ami az Izajás mennybemenetele címet viseli. Ebben Izajás fölvétetik a hetedik mennybe, és látja Krisztus megtestesülését és mennybemenetelét. Epifániosz és Szent Jeromos ismerték a címét is, a szövegét is. Valószínűleg a 2. században keletkezett, és a doketizmus eretnekségének hatása figyelhető meg benne; már Szt. Jeromos is gnosztikus írásnak tekintette. Etióp, latin és három szláv fordításban maradt ránk. Főleg az angyalokra és a Szentháromságra vonatkozó tanítás szempontjából jelentős.
Bár nem kanonizált irat, észrevehetjük benne azt a szép gondolatot, hogy Izajás megtapasztalhatta mindazoknak a próféciáknak beteljesülését Jézus Krisztusban, amit Isten rá bízott. Még ha ez persze csak kitaláció is, mégis szép lezárását adja Izajás próféta történetének, aki ebben az Ádventben vezetett minket.

chagall

Karácsonyi ajándék

Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek ezzel a középkori izlandi (!) himnusszal:
Heyr, himna smiður – szerzője a 13. században élt Kolbeinn Tumason költő és klánvezér.

Zenéjét Þorkell Sigurbjörnsson (1938–2013) izlandi zeneszerző komponálta.

https://www.youtube.com/watch?v=j-snryoqEGs

Ha valakinek megkopott volna kicsit az izlandija, mellékelek egy hozzávetőleges fordítást:

Hallgasd meg, egek ácsolója,
a költő könyörgését.
Érints meg
gyengéd kegyelmeddel.
Téged szólítalak,
hisz te alkottál engem.
Szolgád vagyok,

s te az én Uram.

Istenem, hívlak,
hogy gyógyíts meg,
emlékezz rám, szelíd király,
egyedül rád van szükségünk.
Vess ki, nap királya,
nagylelkű és hatalmas,
a szív városából

minden emberi bánatot.

Tekints rám, szelíd úr,
az ember világában valóban
csak rád van szükségünk,
minden pillanatban.
Küldj, szűz gyermeke,
jó szándékot szívembe,
hisz minden segítség
tőled származik.

Advent 4. hete – Péntek

Kép

27. nap

Advent 4. hete – Péntek

chagall

Izajás

Az első időben megalázta Zebulon földjét és Naftali földjét, de az utolsó időben megdicsőíti a tengerhez vezető utat, a Jordánon túli vidéket, a pogányok Galileáját.
A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát;
akik a halál árnyékának országában laknak,
azokra világosság ragyog.
Megsokasítod az ujjongást, megnöveled az örömet;
örvendenek színed előtt, ahogy örvendenek aratáskor,
és amint ujjonganak, akik a zsákmányt osztják.
Mert összetöröd terhes igáját, a vállára nehezedő botot,
és sanyargatójának pálcáját, mint Mádián napján.
Mert minden dübörögve menetelő katonacipő
és vérben megforgatott ruha
elégetésre kerül, tűz martaléka lesz.
Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk;
az uralom az ő vállán lesz, és így fogják hívni nevét:
Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten,
Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedelme.
Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége
Dávid trónján és királysága fölött,
hogy megszilárdítsa és megerősítse azt
joggal és igazsággal, mostantól fogva mindörökké.
A Seregek Urának féltő szeretete műveli ezt.

(Iz 8,23-9,6)

Sötétségben járni, elbírhatatlannak tűnő terhekkel, roskadozó vállakkal, rejtett vagy nyílt erőszakban, megaláztatások közt – így írja le a próféta emberi létünk meghatározottságát: a halál árnyékának országa ez, ahol az élet csak töredékeiben van jelen, csak a küzdésben, a veszélyeztetettségek közt, a nehézségek pillanatnyi szüneteiben. A menetelő katonacipők a pusztulás felé visznek minket. Isten nélkül mennyire reménytelen a „halál felé terelt birkanyáj”, az emberiség élete. Szabadulásra várunk, amit magunk nem tudunk véghezvinni. Világosságra vágyunk, ami utat mutat, reményt ad, kivezet a sötétségből.

Isten ezt a szabadulást egy gyermekben hozza el, aki az élet ígérete, aki a teljességet ajándékozza. Benne a halál árnyéka helyett a feltámadott élet csodája, békéje, örökkévaló teljessége lehet a miénk. „Gyermek születik nekünk…”

 

Szó

VILÁGOSSÁG

Kérdés
Mi életem világossága?
Megtapasztaltam-e már az Isten nélküli élet keserűségét, reménytelenségét?
Tudok-e vágyakozni a megváltásra?

Tudtad?

A hagyomány szerint Izajás próféta Manassze király uralkodásának idejében (Kr. e. 693–639) vértanúságot szenvedett. A Talmud szerint egy fa üregébe menekült, ahol kettéfűrészelték. Ezt a hagyományt fogalmazza meg az Izajás vértanúsága című apokrif irat is, aminek keletkezése a Makkabeusok koráig nyúlik vissza, és korai keresztény szerzők is (Origenész, Jusztinosz, Tertullianus) hivatkoznak rá.

Advent 4. hete – Csütörtök

Kép

26. nap

Advent 4. hete – Csütörtök

chagall

Izajás

Szólt továbbá az Úr Ácházhoz, e szavakkal:
»Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélyéből, akár fentről, a magasból!«
De Ácház azt mondta: »Nem kérek, és nem kísértem az Urat.«
Erre a próféta így szólt: »Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy embereknek vagytok terhére, és azért terhére vagytok az én Istenemnek is?
Ezért az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme, a szűz méhében fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni.
Aludttejet és mézet eszik majd, hogy meg tudja vetni a rosszat és a jót tudja választani.
Mert mielőtt a gyermek meg tudná vetni a rosszat, és a jót választani, elhagyott lesz az az ország, melynek két királyától rettegsz.
Hoz majd az Úr rád, népedre és atyád házára olyan napokat, amilyenek nem jöttek, amióta Efraim elszakadt Júdától: Asszíria királyát.«

(Iz 7,10-17)

Bár Izajás próféciája egy konkrét történelmi helyzethez kötődik, értelme mégis túlmutat ezen, és mindannyiunkat érint. Hiszen nem más ez, mint Isten lényegének kinyilatkoztatása: Ő Emmánuel, ami annyit jelent: „Velünk az Isten.” Ő minden hitetlenség, minden tőle való elfordulás ellenére hűséges marad, és véghezviszi akaratát. Ez az akarat pedig nem más, mint az ember üdvössége, a „velünk lét”. A prófécia beteljesedése messze felülmúlta annak eredeti jelentését. Mi már annak biztos tudatában élünk, hogy tudjuk: Isten velünk lévő Isten, minden emberi elképzelést meghaladó módon.

 

Szó

VELÜNK

Kérdés
Mit jelent számomra Isten neve: Emmánuel?
Hogyan élem meg, hogy Isten velem van?
Van-e bennem kétely ezzel kapcsolatban? Mikor, miért?
Tudtad?

Ez a jelenet a szír-eframita háború idején játszódik, Kr. e. 733-ban, amikor az Asszíria ellen lázadó szövetség ostrom alá vonta Júda fővárosát, Jeruzsálemet, aminek Ácház volt akkor a királya, aki politikai érdekből nemcsak lepaktált Asszíriával, hanem áldozatot is bemutatott pogány isteneinek, sőt még saját fiát is feláldozta (2Kir 16,3). A próféta a király Jahvéval szembeni hűtlensége ellenére is (aminek egyik következménye éppen az, hogy nem kér jelet Istentől, mert fél közelségétől, attól, hogy számára nem kívánt útra vezetné) új utódot ígér, akin keresztül a király és a nép hitetlensége és az ellenség ármánykodása ellenére is Dávid nemzetségén belül fogja véghezvinni üdvözítő tervét. De ezt megelőzi a király bukása és az ország pusztulása.

A szövegben szereplő ’szűz’ kifejezés (’almah’) eredetileg annyit jelentett, mint ’fiatal lány’, de a görög fordításba már a szűz szó került, ami a későbbi nemzedékeknek abból a csodát váró hitéből magyarázható, hogy Isten maga dönti el, milyen módon lép be a világba.