Ferences Világi Rend

images (1)images (2)A Ferences Világi Rend (Ordo Franciscanus Secularis, OFS)

Közösségünk hivatása

„A világi ferencesek mindent megtesznek, hogy az Evangéliumot gyakran olvassák, és hogy az Evangélium igazságait az életbe ültessék át, mindennapi életüket pedig újra meg újra az Evangéliumhoz mérjék.” (Reg 4.)

Regulánk és életünk középpontja az Evangélium. Ebben szemléljük, és ehhez törekszünk igazítani életünket.

Regulánk és egyéb szabályzataink adnak bátorítást és iránymutatást arra az élettervre, amely a mai világban az Evangélium megélésére irányul. Hogy ezt egész életünk programjává és feladatává tehessük, fogadalommal kötelezzük el magunkat, melynek megtartásában segítségül hívjuk a Szentlélek kegyelmét, az Egyház szentségi szolgálatát, a Boldogságos Szűz Máriát, Szent Ferencet, valamint a testvéri közösség egységét. A ferences karizmához való hűséget az I. rendi testvérek – olykor ferences nővérek – lelki asszisztenciája (assistentia spiritualis) biztosítja rendünk életében

Történetünk

A Ferences Világi Rend közvetlenül Szent Ferenctől számítja eredetét, alapításának időpontját 1221-re teszi. Változó intenzitással és a szerzetesekkel változóan szoros kapcsolatban, de az alapítás óta folyamatosan jelen vagyunk az Egyház (és a világ) életében.

A II. Vatikáni Zsinatot követően a mai kor szellemében megújult Regulát VI. Pál pápa hagyta jóvá 1978-ban. Magyarországon a rendszerváltás után, 1992-ben jelent meg a regula Rómában is jóváhagyott magyar fordítása.

Jelenlétünk Magyarországon

Közösségünk rend, vagyis az Egyház intézményes szervezetébe beépülve, regula alapján működik. Magyarországon jelenleg körülbelül 450 testvérünk és nővérünk él, 42 alapközösségben. Ferences életünk legelemibb és közvetlenül megtapasztalható forrása és helyszíne a helyi testvéri közösség, melynek életéért mindannyian felelősséggel tartozunk. Életre szóló elköteleződés

A Ferences Világi Rend minden olyan hívő előtt nyitott, aki nem kötelezte el magát véglegesen más szerzetesi intézményben, vagy a megszentelt élet egy másik intézményében. Így világi emberek és egyházmegyés papok egyaránt lehetnek tagjai.

Nap mint nap Krisztussal

Közösségünk tagjai különböző életállapotú, többnyire a civil társadalomban élő és dolgozó emberek. Hétköznapi életünk lényegében ugyanolyan, mint bármely, hitét komolyan vevő keresztény hívőé. Arra törekszünk minden nap, hogy felfedezzük a Szentírásban, az Egyházban és a liturgikus cselekményekben élő és cselekvő Krisztus személyét. Hálaadásunk forrása és csúcsa a Szentmise-áldozat, de örömmel élünk a találkozás lehetőségével a szentségimádásban is. Fogadalommal kötelezzük el magunkat az Egyházban, melynek a keresztség révén lettünk élő tagjai. Szent Ferenctől indíttatva és vele együtt az Egyház újjáépítésére kaptunk meghívást. Szűz Máriával való kapcsolatunkban is Szent Ferenc a példaképünk, aki különös tisztelettel viseltetett iránta. Mária iránti szeretetünket és megbecsülésünket az ő készséges lelkületének utánzásában és a bizalommal teli, figyelmes imádságban igyekszünk kifejezni. Családjainkban a békesség, a hűség és az élet tiszteletének ferences szelleme szerint törekszünk élni, hogy a Krisztusban megújult világ jelei és tanúi lehessünk. Szent Ferenc nyomában járva, „tökéletes boldogság” hírnökeiként feladatunknak tartjuk, hogy másoknak örömet és reménységet adjunk.

 „És ha valaki megtartja ezeket, a mennyben teljék be a magasságbeli Atya áldásával, a földön pedig teljék be az ő szeretett Fiának áldásával, a vigasztaló Szentlélekkel, az ég minden erejével és az összes szentekkel. És én, kicsiny Ferenc testvér, a ti szolgátok, amennyire kitelik tőlem,kívül-belül megerősítem ezt a szentséges áldást.” (Végrendelet)

(részletek A Ferences Család közösségei Magyarországon c. kötetből, Budapest 2008)