Szerda, nagyböjti idő, 1. hét

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel … Bővebben

Kedd, nagyböjti idő, 1. hét

„Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek.”Jézus szavai egy lényegében pogány alapállást lepleznek le, amely bennünket is kísért: azt a fajta imádkozást, amikor az ember mintegy el akarja fárasztani szövegével az istenséget, hogy az rábólintson a kérésére … Bővebben

Hétfő, nagyböjti idő, 1. hét

Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a … Bővebben

Nagyböjt 1. vasárnapja

Abban az időben: A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” Jézus … Bővebben

Szombat – Hamvazószerda után

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és … Bővebben

Szent Mátyás apostol

Mátyást az apostolok Júdás helyébe választották, hogy tanúskodjék az Úr feltámadásáról. A tizenkettő közé sorolták, amint az Apostolok Cselekedeteiben olvasható (1, 15-26). Rá emlékezünk ünnepén, február 24-én. Lukács ránk hagyományozta Péter beszédét (vö. ApCsel 1,15–26), melyben így érvelt: „Kell tehát, … Bővebben

Nagyböjti lelki naptár

Kép

Nagyböjti lelki naptár, segítség a lelki készülethez, letölthető itt.

Nagyböjt péntekjein 17.00 órakor a plébániai csoportok vezetésével Keresztutat imádkozunk.

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket közös imádságunkra!

 

Amit tehát, szeretteim, hasznos valamennyi kereszténynek minduntalan megtenni, azt most nagyobb gonddal, nagyobb odaadással kell végrehajtani, hogy elérje bennünk célját a szent Negyvennap, ez az apostoli intézmény: ne csupán a böjt, az ételtől való tartózkodás, hanem elsősorban a bűntől való elszakadás által.

Az oly ésszerű és szent böjtöléshez pedig mindennél hasznosabb a jótékonykodást csatolni. Az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlata sok dicséretes jótettet foglal magában: így az összes hívő egyenlő lehet lelkületben, még ha különböznek is anyagiakban.

Sok akadálya lehet az Isten és a felebarát iránti szeretet gyakorlásának, de arra azért mindig találhatunk módot, hogy a jóakaratunkat megmutassuk. Az angyalok is így énekeltek: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek (Lk 2, 14). Mert nemcsak a jóakarat erénye, hanem a békesség ajándéka is boldoggá teszi azt, aki résztvevőn együtt tud szenvedni minden bajba jutott embertársával. (Nagy Szent Leó pápa beszédeiből)

HAMVAZÓSZERDA

Kép

„Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel.”

Hamvazószerdával elkezdődik a húsvéti ünnepkör, mely a nagyböjti szent 40 napból és a Húsvét szent 50 napjából áll. A kettő közt pedig ott áll megváltásunk szent hete a nagyhét, azon belül is a szent 3 nap, nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat.

Nagyböjt ünnepélyes kezdete, hamvazószerda. A hamuval való megszórás már az Ószövetségben is a bánat jele volt. A hamu jelképe a mulandóságnak és ezért alkalmas a bűnbánat kifejezésére. A hamvazkodás szentelmény, mely az imádság által az őszinte bánat felébresztésére szolgál, mely a lelkünket gyógyítja. Az ehhez szükséges hamu a tavalyi virágvasárnapi barka elégetéséből származik.

Kérünk Istenünk, a szent böjt elkezdése adjon erőt nekünk keresztény életünk minden küzdelmére, hogy a bűnök ellen vívott harcainkban az önmegtagadás legyen biztos erőforrásunk. (Hamvazószerdai könyörgés)

Adjunk hálát az Atyaistennek, aki ma megajándékozott minket a Nagyböjt kezdetével. Kérjük, hogy ebben a szent időben töltsön el, és működjék bennünk a Szentlélek, tisztítsa meg szívünket, és erősítsen meg a szeretetben. Könyörögve mondjuk:

Urunk, add nekünk Szentlelkedet!

Add, hogy töltekezzünk minden igével, amely a te ajkadról származik!

Urunk, add nekünk Szentlelkedet!

Engedd, hogy ne csak a nagy jelentőségű dolgokban gyakoroljuk a szeretetet,

hanem életünk megszokott körülményei között is!

Urunk, add nekünk Szentlelkedet!

Add, hogy le tudjunk mondani a nem szükséges dolgokról, és így segítségére tudjunk sietni nélkülöző testvéreinknek!

Urunk, add nekünk Szentlelkedet!

Add, hogy a testi önmegtagadás gyakorlásával Fiad kínszenvedését a mi életünkben is megéljük, hiszen az ő Testének élő tagjaivá tettél bennünket!

Urunk, add nekünk Szentlelkedet!

(Hamvazószerdai fohászok)

Húshagyó kedd és a Szent Arc tiszteletének ünnepe

Kép

A Szent Arc ünnepe hamvazószerda előtti napon, húshagyó kedden van.

A nagyböjti szent időszak kezdetén nagyon jó és aktuális Krisztus Urunkra tekintenünk. Ő megadta a példát az elvonulásra, amikor a pusztában volt 40 napot, hogy hozzá hasonlóan mi is többet imádkozzunk, rendezzük lelkünket, kapcsolatainkat erősítsük Isten és környezetünk felé.

Érdemes Jézusra tekintenünk, mert tekintete mindig irányt ad és segíti üdvösségünket. A Szent Arc tiszta tekintet, a lélek tükre, és helyreállítja bennünk Isten képét.

Ezért imádkozzuk: „tiszta szívet teremts bennem Istenem, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Minden Általad történjék bennem és Érted, a Te Dicsőségedre és Irántad való szeretetből. Ámen.”

A Szent Arc tiszteletéhez a következő ígéretek fűződnek:

Semmit sem tagadok meg azoktól, akik a Szent Arcomra hivatkozva kérnek!

Háborúkat is meg lehet akadályozni, illetve a csapásokat, büntetéseket is enyhíthetjük a Szent Arc tiszteletével, és családjaink védelmét is el lehet nyerni a legnehezebb időkben és ügyekben is.

Akik Szent Arcomat az engesztelés szellemében tisztelik, oly kellemesek nekem, mint Veronika, ugyanazt a szolgálatot teszik nekem most, mint akkor ő. Hálából Szent Arcom isteni vonásait a lelkükbe vésem. A bűn által lelkükben eltorzított Istenképet halálukban ismét helyreállítom.

Aki Szent Arcomat felajánlja a Mennyei Atyának, sok lélek megmentését nyeri el. Ahányszor felajánljátok Szent Arcomat a Mennyei Atyának, annyiszor nyitom meg ajkamat és kiáltok irgalomért! Felajánlható egy-egy köztünk élő vagy a tisztítótűzben lélekért, akit/akiket a befejező imában megemlítünk.

Sohasem hagyom el Szent Arcom tisztelőit. Szeretném, hogy hamvazószerda előtti kedd (húshagyó kedd) Szent Arcom tiszteletének ünnepe legyen. Szeretném, ha különösen kedden tisztelnék Szent Arcomat.

Hétfő, évközi idő, 7. hét

Kép

Amikor a színeváltozás hegyéről Jézus visszatért tanítványaihoz, látta, hogy nagy tömeg tolong körülöttük, és írástudók vitatkoznak velük.
Amint az emberek észrevették Jézust, mindnyájan meglepődtek, majd elébe siettek és üdvözölték. Jézus megkérdezte tanítványait: „Miről vitatkoztok velük?”
Valaki a tömegből így felelt neki: „Mester! Elhoztam hozzád a fiamat. Gonosz lélek lakik benne, aki némává tette. Valahányszor hatalmába keríti, földhöz vágja. Habzik a szája, fogait csikorgatja és megmerevedik. Már kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle, de nem tudták.”
Jézus így válaszolt: „Ó, hitetlen nemzedék! Meddig maradjak még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Vezessétek hozzám a gyermeket!” Erre odavitték hozzá.
Mihelyt a gonosz lélek meglátta Jézust, tüstént elkezdte ide-oda rángatni a fiút, az pedig a földre zuhant, és habzó szájjal vonaglott.
Jézus megkérdezte a fiú apját: „Mióta szenved ebben a bajban?” Ő azt felelte: „Gyermekkora óta. A gonosz lélek gyakran tűzbe és vízbe taszította, hogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, szánj meg minket, és segíts rajtunk!”
Jézus így felelt neki: „Ha valamit tehetsz? Minden lehetséges annak, aki hisz!” Erre a fiú apja azonnal felkiáltott: „Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen!”
Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze, ezekkel a szavakkal parancsolt rá a tisztátalan lélekre: „Te néma és siket lélek! Parancsolom neked, menj ki belőle, és soha vissza ne térj belé!”
Erre (a gonosz lélek) összevissza rángatta a fiút, és hangos kiáltással kiment belőle. A fiú olyan lett, mint a halott. Többen meg is jegyezték: „Meghalt!” Jézus azonban megragadta kezét, és felsegítette. A fiú talpra állt.
Amikor azután Jézus hazaérkezett, és egymás között voltak, a tanítványok megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni a gonosz lelket?” Jézus így felelt: „Ezt a fajtát semmi mással nem lehet kiűzni, csak imádsággal és böjtöléssel.”
Mk 9,14-29