Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk – emléknap

Kornélt 251-ben szentelték a római egyház püspökévé. A Novatianus-féle eretnekség ellen küzdött. Gallus császár száműzte őt. Civitavecchia mellett szenvedett vértanúságot, 253-ban. Holttestét Rómába vitték, és a Kallixtusz-katakombában temették el. Ciprián Karthágóban született 210 körül pogány családból. Megtérve pap lett, majd … Bővebben

A Fájdalmas Szűzanya – emléknap

Szent Bernát apát beszédeiből Jézus keresztje alatt ott állt Anyja A Szűzanya vértanúságát hirdeti Simeon jövendölése csakúgy, mint az Úr szenvedésének története. Ez a Gyermek – mondja a szent öreg a kisded Jézusról – sokak romlására és sokak feltámadására lesz … Bővebben

A Szent Kereszt felmagasztalása – ünnep

Szent András krétai püspök szónoklataiból A kereszt Krisztus dicsősége és felmagasztaltatása A szent kereszt ünnepét üljük, mert ez űzte el a sötétség hatalmát, és hozta vissza a világosságot. A szent kereszt ünnepét üljük, és a Keresztre Szegezettel mi is a … Bővebben

Szűz Mária Szent Neve – emléknap

Szeptember 12-én a Boldogságos Szűz Mária neve napját tartjuk. Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget. A Bécsnél aratott győzelmet 1686-ban követte hazánk felszabadítása is, melyet … Bővebben

Hétfő, évközi idő, 23. hét

Jézus az egyik szombaton elment a kafarnaumi zsinagógába, és tanítani kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton; hogy aztán okot találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat. Megszólította tehát … Bővebben

Évközi 23. vasárnap

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: „Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a … Bővebben

Szűz Mária születése – Kisboldogasszony

Kép

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony (népi elnevezése: Kisasszony) napján Egyházunk Szűz Mária születésnapját (Nativitas Beatae Mariae Virginis) ünnepli.

Zengjen és örömtől ujjongjon ezért ma az egész teremtett világ, és járuljon hozzá valamivel az örvendezés napjának méltó megüléséhez! Forrjon ma egybe az ég és föld közös ünneplése, és együtt dicsőítse Istent minden, ami e világon és e világ fölött együvé tartozik! Ma alkotta meg ugyanis a mindenség Alkotója az ő teremtett Szentélyét, és ez az új teremtmény szolgál majd új és dicső módon szálláshelyül Alkotója számára. (Szent András krétai püspök szónoklataiból)

„Ma, szeptember 8-án tartjuk a Boldogságos Szűz Mária születésének liturgikus ünnepét, aki az egész világ megváltásának hajnala és reménye. Ez a Mária-ünnep mélyen gyökerezik a hívők szívében és áhítatában […], mert tudatában vannak annak, hogy az ő születésével vették kezdetüket Isten tervében azok az üdvözítő események, amelyek aztán oly szoros kapcsolatot teremtettek Mária és az ő Fia között. Örvendezzünk tehát, ahogy megemlékezünk Megváltónk Anyjáról. Ahogy Damjáni Szent Péter mondotta: »Valóban, ha Salamon és vele együtt egész Izrael népe a templom felszentelését oly bőséges és fényűző áldozattal ünnepelte meg, milyen és mennyi örömöt hoz majd Szűz Mária születése a keresztényeknek? Mert az ő méhébe, mint a legszentebb templomba, szállt le Isten a saját személyében, hogy emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozzék kegyesen az emberek között.« A gyermek Máriának ajánljuk hát ma alázatos imádságunkat a világért és az Egyházért.” (Szent II. János Pál pápa)

Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a Boldogságos Szűz istenanyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Mária Kongresszus Zalaegerszegen szeptember 8-9-én

Kép

Idén van a 75. évfordulója az 1948. szeptember 7-én és 8-án Zalaegerszegen megrendezett Zalai Mária Kongresszusnak, amely a katolikus Zala utolsó nagy lobbanása volt az üldöztetések sötét éveinek kezdetén, a munkanap ellenére legalább 35 ezer ember és az akkori püspöki kar nagy részének részvétételével. A zalaegerszegi ünnepségnek hivatalos himnuszt is komponáltak „Zalai Mária himnusz” címen, melynek szövegét Kollányi Fülöp ferences atya írta, zenéjét pedig Király László, a nagytemplom karnagya szerezte.

Zala vármegye újkori története talán legnagyobb volumenű rendezvényének a fő szónoka Mindszenty József bíboroshercegprímás, egykori zalaegerszegi plébános és veszprémi püspök volt.

Egyesületünk, a zalaegerszegi Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület célja, hogy a Szombathelyi Egyházmegyével, a városi plébániákkal, a Mindszentyneummal, Zalaegerszeg városával közösen a jelen korunkhoz igazodva emlékezzünk az akkori eseményekre, ezzel megszólítva a híveket, erősítve bennük az összetartozás érzését. A program plakátja letölthető itt.

(Forrás:www.martinus.hu)

.

Évközi 22. vasárnap

Abban az időben: Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: „Isten ments, … Bővebben