Október 7. – Rózsafüzér Királynője

Kép

maria_rosenkranzkoenigin_anwaeltin

 

Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban, október 7-e Rózsafüzér Királynője emléknapja.

 „Mi is a rózsafüzér? Az evangélium esszenciája. Újra és újra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet minket. Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren keresztül belélegezzük Krisztus misztériumát. A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint Mária útja. Létezik-e, aki jobban ismeri és jobban szereti Krisztust Máriánál?” 

(Részlet II. János Pál pápa beszédéből, melyet a pompeji Rózsafüzér Királynője-szentélyben mondott 2003 októberében)

(Forrás: Magyar Kurír)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatimai vándor Szűzanya-szobor templomunkban

Kép

Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap

Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 2-án, Szent Őrangyalok napján délelőtt érkezett templomunkba a Nemzetközi Szent Család Szövetség nővéreinek kíséretében a fatimai vándor Szűzanya szobor. Bevonuláskor elől vitték a feszületet, utána következett Jézus Szent Szívének és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének a képe, majd a kármelita skapuláre, a rózsafüzér és a korona, majd legvégén a vándorszobor. A templomban Grácián atya a Szűzanya kezébe tette a rózsafüzért, a skapulárét, majd megkoronázta. A szentmise kezdetéig a Rózsafüzértársulat tagjainak vezetésével a rózsafüzért imádkoztuk. Délben, az Úrangyala imádság után kezdődött ünnepi szentmisét Grácián atya celebrálta. Homíliájában elmondta, hogy a legbiztosabb menedék Jézus Szentséges Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, mindenünket ajánljunk e két szív oltalmába. A szentmise végén kezünkbe kaptuk Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének a képét, és elmondtuk a kép hátán található felajánló imát: Felajánlás a názáreti Szentcsaládnak, majd a jelenlévőkre feladták a megszentelt  skapulárékat. Csendes, engesztelő imaóra és az irgalmasság rózsafüzérének elimádkozása után vettünk búcsút Szűzanya kegyszobrától. Csodálatos, kegyelemmel teljes napot kaptunk. Az Ég összeért a Földdel! Köszönjük Szűzanya!

Grácián atya homíliája itt meghallgatható.

Assisi Szent Ferenc ünnepe – ünnepi szentmise

Kép

morte_francisco

Templomunkban október 3-án csütörtökön, az esti 6 órás szentmise után megemlékezünk Assisi Szent Ferenc boldog haláláról, Tranzitusáról.

Előtte ünnepélyes zsolozsmát imádkozunk.

Az ünnepre és az azt követő agapéra szeretettel várjuk a testvéreket!

„Istenünk, ki Szent Ferencnek megadtad, hogy a szegénységben és az alázatosságban hasonlóvá váljék Krisztushoz, engedd kérünk, hogy az ő nyomdokain haladva követhessük Fiadat és örvendező szeretettel egyesülhessünk veled!” 

Szeptember 29. – A Szentírás vasárnapja

Kép

Szentírás

Szentírás vasárnapján különös tisztelettel vesszük kézbe a Bibliát. Isten élő szavára figyelünk: eligazít az élet kérdéseiben, útmutatást ad az igazi életre való nevelésre (vö. 2Tim 3,16).

Olvasása legyen mindennapos az életünkben, nélküle Jézus Krisztust nem ismerhetjük meg, mert „aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust” – írja Szent Jeromos. A Szentírás Isten „szerelmes levele” hozzánk. Ezt ünnepeljük most vasárnap, és hálát adunk Istennek, hogy szólt hozzánk, utat mutatva az üdvösség felé, melyre minden ember hivatalos.

Legyen a Biblia mindannyiunk számára eleven örökség, egyéni és közösségi életünk megtartója, erőforrása.

Szeptember 23. – Szent Pio atya mennyei születésnapja

Kép

Padre-Pio-1280x720

Szeptember 23-án ünnepeljük Szent Pio atya mennyei születésnapját.

1918 szeptember 20-án jelentek meg Pietrelcinai Pio atya testén Krisztus szenvedésének jelei, vérző sebei, a stigmák. Az Úr Jézus egyszer azt mondta neki: „Ötven évig viseled sebeimet, azután hozzám jössz.” Így is lett: pontosan ötven év múlva halt meg, s halála pillanatában a sebek behegedtek. A stigmatizáció mellett több más, igazolt rendkívüli jelenség is kísérte Pio atya életét: a gyónók lelkének, gondolatainak olvasása, bilokáció. Pio atya bilokáció révén Mindszenty bíborost is felkereste a börtönben, és segített neki misézni. Ezt maga mondta el később egyik rendtársának. 1968. szeptember 20-án ünnepelték Pio atya stigmatizációjának 50. évfordulóját. Szeptember 22-én, vasárnap tolószékben mondta el utolsó szentmiséjét. A végén az áldásra föl akart állni, de összeesett. Éjszaka még egyszer meggyónt, kérte a szent kenetet, s testvérei és a hívők imádsága közben 23-án éjjel 2 óra 30 perckor meghalt. A konvent templomának kriptájában temették el, temetésén több mint százezer ember vett részt. Egy bizonyítottan csodás gyógyulás után II. János Pál pápa 1999. május 2-án boldoggá, egy újabb gyógyulás után 2002. június 16-án szentté avatta Pio atyát.

Pio atya életéből rövidfilm (eredeti felvételek) itt látható.

Mindenható, örök Isten, te Szent Pio áldozópapnak megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék Fiad szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságod csodái. Közbenjárására add, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében, és így feltámadásának dicsőségében is részesüljünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

FÉNYKERESZT áldás Szenterzsébethegyen

Kép

meghívó_fénykereszt

A fénykereszt állításának története 1996-ra nyúlik vissza. Akkor Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén Jézus a Grenoble-ban lakó Fernanda Navarronak, egy családanyának adott kinyilatkoztatása indította el világszerte több ezer kereszt felállítását. Az általa pontosan megadott méretben (magassága 7.38 méter, a vízszintes szár hossza 1.23 méter) állítják, mert Krisztus keresztje a Golgotán 738 méter magasan állt. Minden fénykeresztet úgy kell felállítani, hogy a két karja kelet-nyugat irányába mutasson.

Ezen keresztek által előre hirdetem dicsőséges eljövetelemet…” „…Szent Anyám tiszteletére kívánom, hogy a kereszt a fehér és kék színt hordja magán…” „Mondom nektek, hogy Szent Anyám minden ilyen kereszt alatt ott fog állni, ahogy a Golgotán megfeszített Fia keresztje alatt állt.” – „Minden kereszt áldás a Föld számára…Mindegyik a fundamentumáig az Ég által meg lesz áldva… Egyetlen kereszt helyét sem ember kereste ki, minden Istentől származik…”

A fénykereszt, nem attól fénykereszt, hogy világít, vagy ki van világítva, hanem attól, hogy a Mindenható Isten világítja meg, árassza el kegyelmével, a hittel imádkozókat pedig ez a fény kíséri. ÁMEN.

 

Szeptember 17. – Szent Ferenc atyánk stigmatizációjának ünnepe

Kép

assisi_portiuncula-our-lady-of-the-angels1Szent Ferenc halála előtt két évvel, 1224-ben elvonult Alverna hegyére, hogy ott Szent Mihály tiszteletére 40 napos böjtöt tartson. Szeptember 14-én, Szent Kereszt ünnepén, amikor imádságba merült, megjelent neki a megfeszített Krisztus szeráf alakjában. „Örvendezett annak a kedves tekintetnek, amellyel Krisztus őt nézte, de a keresztre feszítés a részt vevő fájdalom tőrével az ő lelkét is átjárta.” A látomás után vette észre, hogy testén viseli Krisztus öt sebét.

Szent Ferenc a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén kora hajnalban cellája ajtajában így imádkozott: „Uram, Jézus Krisztus, két kegyelmet kérek tőled, mielőtt meghalok. Az egyik, hogy érezhessem lelkemben és testemben, amennyire lehetséges azt a fájdalmat, amit Te, édes Jézus, keserves kínszenvedésed alkalmával elviseltél. A másik az, hogy érezhessem szívemben, amennyire lehetséges, azt a túláradó szeretetet, amely Téged, Isten Fiát, arra indított, hogy értünk, bűnösökért oly szörnyű szenvedéseket önként és szívesen magadra vállalj.”

Istenünk, te Fiad szenvedésének jegyeit Szent Ferenc atyánk testében csodálatosan megújítottad, hogy szívünket szereteted tüzével lángra lobbantsad. Add, hogy Fiadat követve halálának hasonlóságában, föltámadásának is részesei lehessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Szeptember 12. – A Boldogságos Szűz Mária neve napja

Kép

Passau,_Wallfahrtskirche_Mariahilf_07 (1)

A Boldogságos Szűz Mária szent nevét ünnepeljük szeptember 12-én. Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683. szeptember 12-én a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget. Bécs ostroma idején I. Lipót császár (1657–1705) és udvara Passauba menekült, és a kapucinus kolostor Mariahilf (Mindenkor Segítő Szűz Mária) kegyképe előtt könyörgött a szabadulásért. A győzelem után a kegykép tisztelete hozzájárult az ünnep gyors terjedéséhez.

Az ünnep magyarországi terjedéséhez hozzájárult az is, hogy 1686-ban (szeptember 2.) Buda is felszabadult a török alól, s ezt a győzelmet is Szűz Mária közbenjárásának tulajdonították.

Mindenható, örök Isten: híveid szívből örvendeznek a Boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hathatós közbenjárására engedd, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.