Szentháromság vasárnapja

Kép

Retaule_de_la_Trinitat_1489._Museu_Rigau_Perpinyà_2Amit a Szentlélek kinek-kinek kioszt, azt az Atya adja az Ige által. Hiszen ami az Atyáé, mindaz a Fiú tulajdona is; ezért mindaz, amit a Fiú a Lélekben ad, igazában az Atya ajándéka. Ehhez hasonlóan, amikor a Lélek bennünk van, az Ige is bennünk van, akitől kaptuk a Lelket, s az Igében az Atya is. Így válik valóra: Atyám és én hozzá megyünk, és benne fogunk lakni (Jn 14, 23). Ahol ugyanis fény van, ott van a ragyogás is; ahol pedig a ragyogás van, ott van a hatása is, és feltündököl a kegyelem.

Szent Pál ugyanezt a korintusiakhoz írt második levélben így tanítja: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal (2Kor 13, 13). A kegyelem és az ajándék ugyanis, amely a Szentháromságban adatik, az Atyától a Fiú által a Szentlélekben adatik. Mert amint az Atya a Fiú által adja a kegyelmet, úgy az adományokban való részesedés csak a Szentlélekben lehetséges. De amikor ebben részünk van, az Atya szeretetét, a Fiú kegyelmét és a Szentlélek egyesítő erejét mondhatjuk magunkénak. (Szent Atanáz püspök leveleiből)

A Szentháromság titka előtt leborulva adjunk hálát azért, hogy már most a földi életünkben részünk lehet az Atya, Fiú és Szentlélek szeretet-közösségében, amely az örök életben vár ránk!

 

 

Pünkösdhétfői körmenet, június 1.

Kép

Isten nagyobb dicsőségére, a Szent Szűz köszöntésére és tiszteletére Pünkösdhétfőn, Szűz Mária az Egyház Anyja emléknapján plébániánk Máriás-körmenetet tartott. Közösen imádkoztunk Zalaegerszegért, Magyarországért, a járvány megszűnéséért, papokért, a hívekért.

A templomunkból induló körmenet a Mária Magdolna templom felé, az Evangélikus templom irányába, tovább a Göcseji úton, a Platán-soron át, a Gasparich úton halat és ért vissza templomunkhoz.

A körmenet befejezését követően Grácián atya vezetésével felajánlottuk magunkat a Szűzanyának.

DSC_0045[1]DSC_0064[1]DSC_0104[1]DSC_0111[1]DSC_0162[1]DSC_0184[1]

SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN – JÚNIUS 1. és 7. KÖZÖTT

Kép

APOSTOLOS FATIMA 248

Pünkösdhétfőn, vasárnapi miserendet tartunk.

Aznap este 19 órától a fatimai Szűzanya szoborral Zalaegerszegért, Magyarországért és a járvány megszűnéséért, Isten dicsőségére, a Szűzanya tiszteletére hálából
korlátozott részvétellel körmenet lesz a város körül.

Június hónapban 17.30-kor zsolozsma, melynek keretében elmondjuk a
Jézus Szíve litániát.

2kepGyM03_10_cJúnius 4-én, csütörtökön délben is lesz szentmise a
Szűzanya tiszteletére és Trianon fájdalmas emlékére.

Június 4-én 19 órakor bérmálkozásra készülőknek megbeszélés lesz Grácián testvér vezetésével a templomban.

 Június 5-én, elsőpénteken a szentmisék alatt gyónási lehetőséget biztosítunk. Ezen a napon délben is lesz szentmise.

 Június 6-án, elsőszombaton, mivel elmarad a búcsúszentlászlói zarándoklat
a járvány miatt, ezért délben is lesz szentmise.

sztharomsag

Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja,

11 órakor Egerszeghegyen, Vorhotán és délben Hatházán lesz búcsúi szentmise.

Húsvét 7. hete, péntek

Kép

4f0129bcdbc49d728dbc16800dc93690Evangélium Szent János könyvéből (Jn 21,15-19)
Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!”
Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat!
Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: „Kövess engem!”
Ezek az evangélium igéi.

Húsvét 7. hete, csütörtök

Kép

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből. (ApCsel 22,30;23,6-11)
(Amikor a kis-ázsiai zsidók észrevették Pál apostolt a jeruzsálemi templomban, annyira felizgatták ellene a népet, hogy csak a Jeruzsálemben állomásozó római őrség ezredese menthette meg a haláltól. Letartóztatta ugyanis, és kettős börtönbe vetette.)
Másnap azután az ezredes szerette volna pontosabban megtudni, hogy a zsidók mivel vádolják. Ezért levétette Pál bilincseit, összehívta a főpapokat és az egész főtanácsot, azután elővezettette Pált, és eléjük állította.IMG_3813
Mivel pedig Pál jól tudta, hogy (a tanács tagjainak) egyik része a szadduceusok, másik része viszont a farizeusok közül való, ezért így kiáltott fel a főtanács előtt: „Férfiak, testvérek! Én farizeus vagyok, farizeusok ivadéka. A holtak feltámadásába vetett hitem miatt állok a bíróság előtt.”
Alighogy elhangzottak szavai, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között. A főtanács két táborra szakadt. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs se feltámadás, se angyal, se lélek; a farizeusok viszont mindezt vallják. Ezért nagy lárma keletkezett.
A farizeusok pártjából fölemelkedett néhány törvénytudó, és hevesen tiltakozott: „Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Hátha valami szellem vagy egy angyal szólt hozzá?”
A vita úgy elfajult, hogy az ezredes már attól félt, hogy Pált széttépik. Ezért katonaságot hívott, hogy kiragadja őt közülük, és fölvezesse a várba.
A következő éjszaka az Úr megjelent Pálnak, és így szólt: „Légy állhatatos! Mert ahogy Jeruzsálemben tanúságot tettél rólam, úgy kell tanúságot tenned Rómában is.”
Ez az Isten igéje.

 

Urunk mennybemenetele

Kép

inaltarea-domnului2

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 28,16-20)
Abban az időben:
A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”
Ezek az evangélium igéi.

Nagycsütörtök estéjétől Jézus állandó mozgásban van. Fölkelt a vacsorától (surrexit), leereszkedett, majd ismét fölkelt (resurrexit), és fölment a mennybe. Az õ megaláztatása és felemeltetése a mi felemelkedésünk. Talán éppen ezt érthették meg az apostolok az utolsó találkozásban, hiszen leborulva imádták, majd nem azon keseregtek, hogy elment, hanem nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mert megígérte, hogy visszajön, ők pedig várták…

Isten nem mozdulatlan mozgató, hanem szüntelen mozgásban van, fölemelkedik és alászáll. A tanítványoknak ezt az Olajfák hegyi tapasztalatát éli meg minden vasárnap az Egyház, és ennek kell formálnia minden egyéb megnyilvánulását. Ahogy már az első századokban vallották: „Gondolkodásunk megegyezik az Eucharisztiával, az Eucharisztia viszont megerősíti gondolkodásunkat.” Az Eucharisztiáról szóló szinódusi buzdításban pedig ennek kifejtéseként olvassuk: „A vasárnap szerint élni” azt jelenti: a Krisztustól nyert szabadulás tudatában élni, és úgy kibontakoztatni az életet, mint Istennek fölajánlott áldozatot, mert Krisztus győzelme minden ember belsőleg megújított életvitelében mutatkozik meg teljesen. (Adoremus – Kálmán Peregrin OFM)

Sienai Szent Bernardin egyháztanító, ferences szerzetes

Kép

05_20_bernardin_03Jézus Neve tiszteletének nagy apostola volt. Egy táblát vitetett maga előtt, rajta sugaraktól körülvéve kék alapon három arany betű: IHS (Jézus görög neve első három betűje – vagy a Jesus Hominum Salvator, Jézus az emberek üdvözítője rövidítése). Ez a jel azóta elterjedt nemcsak a templomi ábrázolásokban, de házak falán is.

Szent Bernardin tanítása Jézus nevéről: „Jézus neve az igehirdetők fényessége… Ugyan mit gondolsz, hogyan terjedt el oly gyorsan a hit világossága az egész földön, ha nem úgy, hogy Jézust prédikálták? Talán nem ennek a névnek fénye és íze tette, hogy Isten meghívott bennünket csodálatos világosságára?… Hirdessük úgy ezt a nevet, hogy ragyogjon, rejtekben ne 05_20_bernardin_05maradjon.”

Istenünk, te Sienai Szent Bernardin áldozópap lelkébe csodálatos szeretetet adtál Jézus szent neve iránt. Tekints érdemére, és közbenjáró imájára add, hogy mindenkor a te szereteted lelkesítsen minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Húsvét 6. hete, kedd

Kép

Névtelen† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 16,5-11)
Búcsúbeszédében Jézus ezt mondotta tanítványainak:
„Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek: hová mégy? De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket.
Pedig én az igazságot mondom: Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek.
Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem hittek bennem. Az igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték.”
Ezek az evangélium igéi.

Húsvét 6. hete, hétfő

Kép

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
659px-Sainte-Foy,_chapelle_des_Pénitents_blancs_de_Montpellier._Oculus_du_Saint-Esprit_symbole_de_la_Confrérie (1)Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz:
Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok!
Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 15,26-16,4a