Húsvét 6. hete, kedd

Kép

Névtelen† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 16,5-11)
Búcsúbeszédében Jézus ezt mondotta tanítványainak:
„Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek: hová mégy? De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket.
Pedig én az igazságot mondom: Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek.
Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem hittek bennem. Az igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték.”
Ezek az evangélium igéi.

Húsvét 6. hete, hétfő

Kép

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
659px-Sainte-Foy,_chapelle_des_Pénitents_blancs_de_Montpellier._Oculus_du_Saint-Esprit_symbole_de_la_Confrérie (1)Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz:
Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok!
Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 15,26-16,4a

Húsvét 6. vasárnapja

Kép

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 14,15-21)
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. Amatőr fénykép 2020.03A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.
Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.
Ezek az evangélium igéi.

Imádkozzatok, mert megtérésetektől függ a jövőtök! – Ferences óriásplakát

Kép

 

Kedves Testvérek!

Szeretettel ajánljuk megtekintésre plébániánk óriásplakátját a városunkból Nagykanizsa felé kivezető körforgalomnál. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok –  kérte és kéri a Szűzanya Medjugorjéban. Ez a kegyelem ideje. Május a Szűzanya hónapja, köszöntsük Őt akkor is, mikor úton vagyunk.

IMÁDKOZZATOK, MERT MEGTÉRÉSETEKTŐL FÜGG A JÖVŐTÖK!

20200501_144927

 

A FATIMAI SZENT SZŰZ ÜNNEPE – MÁJUS 13.

Kép

fatima1917. május 13-án a portugáliai Fatimában a Szent Szűz megjelent három pásztorgyermeknek: Lucia Santos-nak és Francesco és Jacinta Marto-nak, engesztelésre, imádságra, bűnbánatra szólította őket. A jelenések a következő hónapokban a 13. napon megismétlődtek. Az utolsó jelenéskor, október 13-án történt a „napcsoda”, melyet a Szűzanya előre jelzett.

Urunk, Jézus Krisztus a kereszten Szent Anyjára bízta az egész emberiséget, és a Szent Szűz valóban hathatós közbenjáró a történelem folyamán.

Felajánló ima a Fatimai Szűzhöz – Szent II. János Pál pápa 1984. március 25.

„Ezért, ó emberek és népek Anyja, te, aki ismered minden szenvedésüket és reményüket, te, aki anyai szíveddel érzed a mai világban folyó összes harcot a jó és a rossz, a világosság és a sötétség között, halld meg kiáltásunkat, melyet a Szentlélektől indítva közvetlenül a te Szívedhez intézünk: öleld át az Anya és az Úr Szolgálóleánya szeretetével emberi világunkat, melyet – az emberek és népek földi és örök sorsa miatti nyugtalansággal – fölajánlunk és neked szentelünk. Különösen neked ajánljuk és szenteljük azokat az embereket és nemzeteket, melyeknek különlegesen szükségük van erre a fölajánlásra és neked szentelésre. „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején!”

„Íme, Krisztusnak Anyja, Szeplőtelen Szíved színe előtt az egész Egyházzal együtt egyesülni akarunk azzal a felajánlással, melyet irántunk való szeretetből a te Fiad tett, amikor önmagát ajánlotta föl az Atyának: ”Értük szentelem magam – mondta – , hogy ők is megszenteltek legyenek az igazságban.” (Jn 17 – 19) Egyesülni akarunk Megváltónkkal a világért és az emberekért tett fölajánlásban, melynek az Ő isteni szívében van hatalma megbocsátani a bűnöket és megvalósítani a megváltást.

E fölajánlás hatalma minden időkben érvényes, és átölel minden embert, népet és nemzetet, legyőz minden rosszat, amit a sötétség szelleme tud föllobbantani az emberi szívben és a történelemben, s ténylegesen föl is lobbantott a mi korunkban.

Ó, mennyire mélyen átérezzük annak szükségességét, hogy az emberiségért és a világért szenteljük magunkat: mai világunkért egységben Krisztussal! Krisztus megváltó művében ugyanis a világnak az Egyház által kell részesednie.

Minden teremtmény fölött légy, te, az Úr szolgálóleánya, aki a legtökéletesebben engedelmeskedtél az isteni szónak! Üdvözlégy te, aki teljesen eggyé lettél Fiad megváltó fölajánlásával! Egyház Anyja! Világosítsd meg Isten népét a hit, a remény és a szeretet útjain! Különösen azokat a népeket világosítsd meg, akiknek fölajánlását és neked szentelését várod tőlünk. Segíts nekünk annak a fölajánlásnak igazságában élnünk, melyet Krisztus a mai világ egész emberi családjáért végez. Miként fölajánljuk neked, ó Anyánk, a világot, minden embert és minden népet, úgy e világfölajánlást is a te anyai szívedre bízzuk. Ó Szeplőtelen Szív! Segíts legyőzni a fenyegető rosszat, mely oly könnyen gyökeret ver a mai ember szívében, s melynek fölmérhetetlen hatásai már ránehezednek jelen életünkre, s úgy tűnik, elzárják a jövő útjait!

Az éhségtől és a háborútól – ments meg minket!

Az atomháborútól – ments meg minket!

A kiszámíthatatlan önpusztítástól és mindenfajta háborútól – ments meg minket!

A kezdődő emberi élet ellen elkövetett bűnöktől – ments meg minket!

A gyűlölettől és Isten fiai méltóságának megvetésétől – ments meg minket!

A társadalmi, nemzeti és nemzetközi életben elkövetett igazságtalanságoktól – ments meg minket!

Isten parancsolatainak könnyelmű megszegésétől – ments meg minket!

A próbálkozástól, hogy az emberi szívekben elhomályosítsák Isten igazságát – ments meg minket!

A jót a rossztól megkülönböztetni képes lelkiismeret elvesztésétől – ments meg minket!

A Szentlélek elleni bűnöktől – ments meg minket! Ments meg minket!

Hallgasd meg, ó Krisztus Anyja, minden ember szenvedésének e segélykiáltását! Egész társadalmak szenvedésének segélykiáltását! Segíts nekünk a Szentlélek erejével legyőzni minden bűnt: az ember bűneit és a „világ bűnét”, a bűnt minden formájában. Nyilatkozzék meg még egyszer a világ történelmében a megváltás végtelen megmentő hatalma: az irgalmas Szeretet hatalma! Parancsoljon megállást a rossznak! Alakítsa át a lelkiismereteket! A te Szeplőtelen Szívedben mutatkozzék meg a remény fényed mindenkinek.”

A gyóntatószék hőse – Szent Leopold Mandic – ferences emléknap

Kép

05_12_leopold_04Szent Lipót 1866. május 12-én született, a dalmáciai Herceg Novi városkában. Tizennyolc évesen jelentkezett a kapucinus rendbe, ahol a Lipót testvér nevet kapta. Padovában filozófiát és bölcseletet, Velencében teológiát tanult. 1890-ben szentelték pappá Velencében. Több helyen szolgált, majd 1909-től haláláig, 1942-ig Padovában élt. Fél évszázadot töltött gyóntatószobájának rejtekén, napi tizenkét órán át. Kereszt a falon, egy szék és egy térdeplő volt az összes bútorzata. Több szláv nyelven beszélt, illetve hallgatta mások bűneit, és szeretettől sugárzó arccal adott feloldozást a hozzá fordulóknak.
A nép már életében „szentté kiáltotta”, és hivatalos kanonizálására nem is kellett sokat várni.

1976. május 2-án Szent VI. Pál pápa a boldogok sorába iktatta, 1983. október 16-án pedig Szent II. János Pál pápa szentté avatta a gyóntatószék hősét és a keresztény egység apostolát.

Ez a nap a kapucinus rend ünnepe lett.

Imádság:

Istenünk, aki a tökéletes egység és a legfőbb szeretet vagy, te betöltötted Lipót áldozópapot a bűnösök iránti irgalmassággal és a keresztények egységé ért való buzgalommal. Közbenjárására add meg nekünk, hogy lélekben meg újulva mindenkire kiárasszuk szeretetedet, a hívők egységét pedig bizalommal és a szeretet kötelékeivel munkáljuk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Tájékoztatás – nyilvános szentmisék templomunkban

Kép

Kedves Testvérek!

Az állami és az egyházi rendelkezések szerint az enyhítéseknek megfelelően a héten – a korábbi időpontok szerint – elkezdődtek a nyilvános szentmisék.

Hétköznap: 7.00 és 18.00 órakor

Szombaton: 7.30 és 18 órakor

Vasárnap: 7.30, 9.30 és 18 órakor

Minden szentmise előtte fél órával zsolozsmát imádkozunk.

Kérjük, hogy

  • a krónikus betegek és a megfázásos tünetekkel betegeskedők továbbra is TV-n keresztül kapcsolódjanak be a szentmisébe,
  • kézfertőtlenítőt és szájmaszkot használjanak a templomban.

Ne felejtsük a korábban mondott Szűzanya kérését Medjugorjéban:

„IMÁDKOZZATOK, MERT MEGTÉRÉSETEKTŐL FÜGG A JÖVŐTÖK!”,

ezért az Engesztelő rózsafüzért (7 tizedeset) és a Szent Rafael imát és litániát a járvány megszűnéséig minden nap végezzük lehetőség szerint.

Májusban a templomban végezzük a Loretói litániát, amelyhez otthon is bekapcsolódhatunk, mert a Szűzanyához való fohászkodás nagyon erős. Ő még sok jót, reményt és védelmet hoz nekünk!

Együttműködéseteket továbbra is kérjük és köszönjük.

fr. Ocsovai Grácián ofm

Húsvét 4. hete, péntek

Kép

unnamed (1)

 

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 14,1-6)
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: »Elmegyek, és helyet készítek nektek?« Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek!”
Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?”
Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.”
Ezek az evangélium igéi.

Húsvét 4. hete, csütörtök

Kép

2856

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 13,16-20)
Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt hozzájuk:
„Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is cselekedtek. Nem mindnyájatokról mondom ezt. Ismerem azokat, akiket választottam. De be kell teljesednie az írásnak: Akivel megosztottam kenyeremet, sarkát emelte ellenem.
Előre megmondom, mielőtt megtörténnék, hogy amikor megtörténik, higgyétek, hogy én vagyok.
Bizony, bizony, mondom nektek: Aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem.”
Ezek az evangélium igéi.