fr. Kamill: Az olai templom Károly király tiszteletére épült

Az olai templom Zalaegerszegen Károly király emlékére A szombathelyi egyházmegyei zsinaton Pehm József plébános ismertette, hogy milyen hátrányos egyházi és kulturális helyzetben vannak itt Zalaegerszegen: Az Anjuk korában 78 plébánia állt a környéken, a török utáni időkben ebből 25-t építettek … Bővebben

Az olai templom Zalaegerszegen Károly király emlékére

A szombathelyi egyházmegyei zsinaton Pehm József plébános ismertette, hogy milyen hátrányos egyházi és kulturális helyzetben vannak itt Zalaegerszegen: Az Anjuk korában 78 plébánia állt a környéken, a török utáni időkben ebből 25-t építettek fel, s ezen nem történt azóta sem változás. Miután kinevezték püspöki biztosnak 1944-ig felépített 20 templomot, 7 plébániát, 9 misézőhelyet, 12 iskolát. Ebbe a sorba illeszkedik bele az olai templom építése és a ferencesek letelepítése is.

Gróf Mikes János püspök kérésére – a rohamosan fejlődő és több környékbeli falut magába olvasztó Zalaegerszeg városában- Pehm József apátplébános Dr. Kotsis István műegyetemei tanár tervei szerint építtette fel a templomot régi parasztházak, terjedelmes lovarda, sörház és gyakorlótér helyén. (Az olai városrészben – egykor maga is önálló település volt – csak a cipészcéh által 1778-ban emeltetett Szent Anna temetőkápolna állt.) Több, mint két évig tartott a tervezőmunka és a kivitelezés. A templom felszentelésére 1927. szeptember 25-én került sor. A szerzetesei élet már korábban megkezdődött, hiszen P. Deák Szulpicot már 1926. július 12-én kinevezték házfőnöknek, aki több alkalommal járt a városban, megtekintette a templom terveit, az építkezés egyes fázisait. Naplója szerint 1926. november 25-én a Mariána Provincia nagykanizsai rendházából vonattal érkeztek a testvérek. „A harangok szüntelenül zúgtak a bevonulás alatt. A fogatok őszirózsákkal, chrizantémokkal voltak díszítve. Mintha csak esküvőre mentünk volna.” -írja naplójában Szulpic atya. A vasútállomáson fogadták őket, innen a Mária Magdolna templomba vonultak, ahonnét a ferences mindenszentek litániáját elénekelve érkeztek az olai templomhoz. Czobor Mátyás polgármester köszöntése után Pehm József apát úr átadta a templom és kolostor díszkulcsait, majd ünnepélyesen megáldották a kolostort.

Az alapkőben elhelyezett okmányszövegben megemlékeznek Károlyról is:

„A Mindenható és Mindentudó Atya, Fiú és Szentlékek egy Isten segedelmével, Jézus legszentségesebb Szíve tiszteletére és legnagyobb dicsőségére, Istenben boldogult IV. Károly, Nagymagyarország számkivetésben meghalt utolsó koronás apostoli király emlékére emeljük e szent hajlékot az üdvösség ezerkilencszázhuszonötödik esztendejében, XI. Pius római pápa Őszentsége pápaságának negyedik esztendejében…”

Károly Király Imaliga

Károly még csak nyolcéves kisfiú volt, amikor a soproni orsolyita kolostor egyik nővére, Vincentia nővér, azt tanácsolta, hogy „burkolják a fiatal főherceget imába, mert császár lesz, sokat fog szenvedni és a pokol különleges erős támadásának lesz célpontja”.

Ekkor alakult meg egy kicsike csoport, akik állandóan imádkoztak érte, a hivatalos jóváhagyást a társulat 1925-ben nyerte el. 1964-ben 32 ezer taggal rendelkezett, közösségeik voltak Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Svájcban, Hollandiában, az Egyesült Államokban, Kanadában és Lengyelországban. 1953 óta ad ki könyveket, kalendáriumokat, gyűjti a világ valamennyi pontjáról érkező imameghallgatásokat.

Az egyesület tagjai vállalják, hogy havonta szentmisét-szentáldozást ajánlanak fel, valamilyen önmegtagadást vállalnak, imádkoznak az isteni és emberi méltóság ellen elkövetett bűnökért, könyörögnek a világ békéjéért és Károly szentéavatásáért.

Hivatalos miseimádság:

Istenünk, aki Boldog Károlyt a földi királyságból viszontagságos úton a Te országodba vezetted, és mennyei koronával jutalmaztad, az ő közbenjárására add meg nekünk, hogy Szent Fiadat és testvéreinket szolgálva mi is eljussunk az örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Imádság

Imádság a szenté avatásért:

Mindenható Istenünk! Az örökkévalóságtól fogva uralkodói méltóságra hívtad Károly szolgádat és számos nép atyájává tetted őt. Életét terved szerint, királyi küldetéssel a kereszt útjára irányítottad. Alázatosan kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy a türelem ezen nagy bajnokát hamarosan oltárainkon tisztelhessük és az ő példája által mi is Fiad legszentebb Szíve áldásában részesülhessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.