2017. július 9. Évközi 14. vasárnap

  Július: Jézus Szent Vérének hónapja „Az Úr az engedelmeseket az igazság útján vezeti; az alázatosakat megtanítja ösvényeire.” (Zsolt 25, 9) Az alázatosság gyakorlására Jézus ad nekünk példát. „Ő az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodjék.” … Bővebben

 

Július: Jézus Szent Vérének hónapja

Az Úr az engedelmeseket az igazság útján vezeti; az alázatosakat megtanítja ösvényeire.” (Zsolt 25, 9) Az alázatosság gyakorlására Jézus ad nekünk példát. Ő az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodjék.” (Fil 2, 6)

KEZDŐÉNEK Zsolt 47, 10–11

Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, miként már neved is, úgy fölséged is be-tölt minden földhatárt; jobbod telve igazsággal.

OLVASMÁNY Zak 9, 9–10

A választott nép fényes uralkodót, dicső hadvezért várt az Eljövendőben, aki szabadulást, jóllétet és gondtalan életet biztosít népének. Jézus, az igazi Messiás szegénységben és egyszerűségben érkezett. De nagyobb ajándé-kokat hozott, mint amit vártak tőle: bűntől való szaba-dulást, lelki békét és örök üdvösséget. S mindezt nem csupán egy népnek, hanem az egész emberiségnek!

VÁLASZOS ZSOLTÁR 144. Zsoltár

Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged: *

szent nevedet áldom örökkönörökké.

SZENTLECKE Róm 8, 9 11–13

A Szentlélek működött közre Krisztus megtestesülésénél és feltámadásánál. Megvan a hatalma, hogy bennünket is lelki emberré tegyen. Ennek feltétele azonban az, hogy ne a test vágyait, hanem a Lélek indításait kövessük.

ALLELUJA Mt 11, 25

Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait.

EVANGÉLIUM Mt 11, 25–30

Jézus nemcsak tanításával, hanem szent és példamutató életével is bizonyította: ő az Isten egyszülött Fia. Ezért bízhatunk benne, hogy megbocsátja bűneinket és örök életet ad majd nekünk. De lelkierőt is remélhetünk tőle az élet terheinek és keresztjeinek hordozásához.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Jézus a gazdagokat és szegényeket, a bölcseket és egy-szerűeket egyaránt hívja asztalához, és felajánlja nekik az élet kenyerét. Ez a kenyér enyhülést ad a fáradtaknak, vígaszt ad a szenvedőknek és erőt ad az igaz keresztény életre törekvőknek.

ELMÉLKEDÉS

A keresztény ember életében az örömnek kell az uralko-dó érzésnek lennie. Azért, mert a keresztény ember éle-tének kezdő szava: a megváltás,és végső szava a feltá-madás.

A keresztény ember szeretete több és más, mint a tisztán csak emberi szeretet. Ez krisztusi szeretet, amely Krisz-tust viszi az emberek közé, vagyis a megváltást és a fel-támadást.

KÖZZÉTETTÉK A PANAMAI IFJÚSÁGI VILÁGTALÁLKOZÓ HIMNUSZÁT

Latinos ritmusok és a Panamavárosban tartandó ifjúsági világtalálkozó mottója – „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38) – ihlette az IVT himnuszát, amelyet július 3-án mutattak be Panamavárosban.

José Domingo Ulloa Mendieta, panamavárosi érsek el-mondta: a himnusz arra hív, hogy tanítványok és apos-tolok legyünk, követve Mária példáját. Hozzátette: nagyon várják, hogy ez a dal eljusson a világ fiataljai-hoz, hogy amikor éneklik, örömre találjanak, és enged-jék, hogy Krisztus átformálja az életüket.

A himnusz szerzője Abdiel Jiménez, a panamavárosi Cristo Resucitado (Feltámadt Krisztus) templom hit-oktatója és kántora. A himnuszon túl számos liturgikus zenemű szerzője, aki egyházzenei tanulmányokat foly-tatott a Santa María La Antigua Egyetem Vallástudo-mányi Intézetében. […] Magyar Kurír

SZENT BENEDEK APÁT

Július 11én, kedden ünnepeljük a nyugati szerzetesség atyját, Szent Benedek apátot, aki a keresztény Európa arculatának kialakításában egyik legnagyobb hatású egyé-niség. 547-ben halt meg. VI. Pál pápa Európa védőszentjévé jelölte ki. Reguláját ma is sok ezren kö-vetik, a bencés szerzetesrendiek, a ciszterciek, stb. Imádság és munka (Ora et labora), szemlélődés és tevé-kenység együttesen adják az Egyház életének egyen-súlyát.

SOHASE KÉTELKEDJÉL ISTEN IRGALMASSÁGÁBAN!

Szent Benedek

SZENT BONAVENTURA

Szombat, július 15-e Szent Bonaventura püspök, egyháztanító napja. Ferences szerzetes, Aquinói Szent Ta-mással egyidőben tanít a párizsi egyetemen. Rendi gene-rális, majd bíboros. Tamás mellett a skolasztikus teo-lógia legnagyobb tudósa. A hagyomány szerint az őt meglátogató Szent Tamásnak, aki megkérdezte: Hol a te könyvtárad?” azt válaszolta a feszületre mutatva: Ez az én könyvtáram”. Szent Tamás és Szent Bonaventura a tudás mellett a lelkiség nagy mesterei is voltak. Lelke-sedéssel és forró szívvel szült írásai miatt méltán érde-melte ki a szeráfi doktor címet. Olyan lépések megté-telével látta elérhetőnek a keresztény tökéletességet, mint az általános parancsok megtartása, az evangéliumi tanácsok követése, valamint az Isten megismerése és teljes szeretete. 1274. július 15re virradó éjjel halt meg. Csodálatos, misztikus teológiai művei egy Istent igazán szerető ferences léleknek a megnyilatkozásai; filozófiai gondolatai bölcsességről, nagy tudományról tesznek ta-núságot. A Rend második alapítója.

A JÖVŐ A HIVŐKÉ, NEM A HITETLENKEDŐKÉ ÉS NEM

A KÉTELKEDŐKÉ. XII. PIUS PÁPA

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit