Urunk születése: Karácsony

2016. december 25. URUNK SZÜLETÉSE: KARÁCSONY Éjféli szentmise “Csendes éj, szentséges éj!” – csendül fel az ének. A sö-tétségben csodálatos fény támadt: királyi Gyermek született. Csendben jön el hozzánk a Béke Fejedelme. Édesanyja jászolba fekteti. Kisgyermek, de az ő vállára … Bővebben

2016. december 25.

URUNK SZÜLETÉSE: KARÁCSONY

Éjféli szentmise

Csendes éj, szentséges éj!” – csendül fel az ének. A sö-tétségben csodálatos fény támadt: királyi Gyermek született. Csendben jön el hozzánk a Béke Fejedelme. Édesanyja jászolba fekteti. Kisgyermek, de az ő vállára kerül az uralom. Ne feledjük, hogy a Karácsony nem el-érzékenyülés, nem csengőcsilingelés, nem karácsonyfák csillogása. Kell, hogy a Karácsony megváltoztassa az életünket. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon, ahol már Krisztus jár velünk együtt és ő vezet a megdicsőülés felé. Betlehemben összeölelkezett az ég és a föld. Megszületett a Megváltó. A szegényes jászoltól indult el útja. Királyi palástja a pólya, amelybe édes-anyja betakarta. Látogatói a pásztorok. Tőle származik a béke a jóakaratú embereknek.

Pásztorok miséje

Fény és pompa nélkül történt meg a találkozás. Betle-hem szegénységében a Gazdagságra találtak rá az egy-szerű pásztorok. Szívük csupa jóság, tisztaság, egy-szerűség. S még gazdagabbak és még tisztábbak lesznek, mert megtalálták a Gyermeket. A pásztorok számára szent volt Isten üzenete. Milyen szent pillanat lehetett, amikor nézték a Kisdedet! Hittek és a hitet továbbadták.

Ünnepi szentmise

Tudta Isten, hogy mire van szüksége a világnak. Fiában fényt küldött, hogy eloszlassa a sötétséget. Életet kül-dött, hogy a halál ne győzedelmeskedjék. Magához ölel-te a szeretetet éhező embert.

A megtestesülés titka tárul ki előttünk. Az Ige az örök Atya ölén… Az Ige a jászolban… A mindenséget a Fiú tartja fenn, kezében vagyunk. Szívén viseli ügyünket. Isten minden angyalával és szentjével boruljunk le előtte!

KARÁCSONY * 2016

Kedves Testvérek!

Nem elég évenként egyszer Jézus jászola elé térdelnünk, és megfürödni a karácsonyi éj hangulatában. Egész éle-tünkben kapcsolatban kell állnunk Istennel. Hallgatni szavára, és szerinte alakítani életünket. * Karácsony örö-me, szent békéje és ereje töltse be életünket. Az Úr áld-jon és őrizzen bennünket az új esztendőben!

P. Kiss G. Barnabás OFM

Őrizzük meg Karácsony vallásos, keresztény tartalmát, s ne hagyjuk, hogy polgáripogány ünneppé legyen.

ASZTALI IMÁDSÁG KARÁCSONY NAPJÁN ÉS NYOLCADÁBAN

Étkezés elõtt:

Az Ige testté lőn, alleluja! És miköztünk lakozék, alle-luja! — Könyörögjünk. Urunk, Istenünk! A mai napon békét adtál az embereknek. A mai napon elküldted Üdvözítõnket. A mai napon felragyogtattad a világra a Te Napod világosságát, Jézus Krisztust, az örök Igét, az igaz Istent és igaz Embert. Áldd meg ételünket és örven-deztesd meg népedet a Te örömöddel. Aki élsz és ural-kodsz mindörökkön örökké. Amen.

Szeretet az Isten és aki szeretetben marad az Istenben marad és Isten őbenne.

Étkezés után:

Meglátta a föld minden határa a mi Istenünk üdvösségét, alleluja. Örvendjetek az Úrnak, minden földek, alleluja! Könyörögjünk. Mindenható örök Isten! Fiad megteste-sülése által örömet szereztél az egész világnak. Menyeg-zős lakomát ünnepel ma Egyházad: mert annak isten-ségében részesültünk, aki szeretetbõl magára vette a mi emberségünket, aki Veled él és uralkodik a Szentlélek-kel együtt Isten, most és mindörökkön örökké. Amen.

Mondjunk áldást az Úrnak! Istennek legyen hála.

Krisztus szent embersége olyan külső, látható eszköz volt, amely egy láthatatlan, isteni valóságot hordozott és közvetített az embereknek.

A SZENT CSALÁD:

JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF

December 30.

Széthulló családokról, kallódó gyermekekről sokat kell ma beszélnünk. A sérült lelkek egy életen át hordozták a sebeket. S mindez rányomja bélyegét a társadalomra. A mai ünnep azt bizonyítja, hogy a házasság és a család lehet földi mennyország is, ha olyan egység és szeretet uralkodik a családtagokban, mint amilyen szeretet össze-kötötte Máriát Józseffel és a Gyermekkel.

Követik-e a Szent Családot a mai keresztény családok? Sajnos, kevéssé. A családi élet erényei az evilági ember szemében nevetségesnek tűnnek. Hűség, szeretet, szolgálat, engedelmesség, gyermekáldás kikacagott szavak. De e kacaj nyomában könnyek árja folyik. A Szent Csa-lád példája segítse a keresztény családokat, hogy ráta-láljanak az igazi boldogság útjára.

CSILLAG – JELEK

Az emberi föld egyre pusztább lett,

rideg barlang-istállók ásítanak

a fáradt léptű Mária felé,

katonák, rablók járják az utakat:

de közel az idő már… s ímhol egy hely,

melyből a pásztorok békéje árad,

s az Ég csillagüzenetet küld a Földre:

Adjatok szállást a Messiásnak! Fazekas Lajos

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit