SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY)

Isten fölséges Anyja Istennek ugyanazon egyetlen, előre elhatározott akarata szerint titokzatos módon egybekapcsolódott Jézus Krisztussal: szeplőtelen fogantatásában, istenanyaságában és sértetlen szüzességében, és azzal, hogy oly nemes társa volt Megváltó Istenünknek, aki teljes diadalt aratott a bűn és annak minden következménye … Bővebben

Isten fölséges Anyja Istennek ugyanazon egyetlen, előre elhatározott akarata szerint titokzatos módon egybekapcsolódott Jézus Krisztussal: szeplőtelen fogantatásában, istenanyaságában és sértetlen szüzességében, és azzal, hogy oly nemes társa volt Megváltó Istenünknek, aki teljes diadalt aratott a bűn és annak minden következménye felett, így Szűz Mária végül is mintegy kiváltságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a sírban való romlástól, és – szent Fiához hasonlóan – legyőzve a halált, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol szent Fiának, az örökkévalóság halhatatlan Királyának a jobbján mint Királynő tündököl.

Assumpti

IMÁDSÁG A NAGYBOLDOGASSZONYHOZ

Szűz Mária, Te vagy az én égi édesanyám!
Testemet és lelkemet ma, mindennap és halálom óráján
a te oltalmadba, különös gondviselésedbe,
anyai szívedbe ajánlom!
Neked ajánlom minden reménységemet,
minden örömömet,
minden gondolatomat és esendőségemet,
életemet és halálomat.
Közbenjárásod és érdemeid által
eszközöld ki nekem a kegyelmet,
hogy minden gondolatomban,
szavamban és tettemben

a Te isteni Fiadnak Szent akaratát teljesítsem. Amen

Mindenható, örök Isten, te a Szeplőtelen Szűz Máriát, Fiad édesanyját testével-lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.