Aktuális

December 28. – Aprószentek ünnepe

Kép

December 28-án azokra a gyermekekre emlékezünk, akiket Heródes öletett meg Jézus születése után a prófétai ígéreteket beteljesítő Messiás király miatt, azt gondolván, hogy így megmentheti királyságát.

Az egyház vértanúként tiszteli az „aprószenteket”, akik szóval még nem tudtak vallomást tenni Krisztusról, a vérük hullásával azonban tanúsították, hogy Ő az, akiről a próféták jövendöltek, a Király, aki vasvesszővel fogja kormányozni a népeket.

Massacre-of-Innocents-WM-Giotto-PD.151445340325 (1)

Megszületik a kicsiny Gyermek, a nagy Király. Eljutnak hozzá messze vidékről a bölcsek; jönnek, hogy hódoljanak annak, aki még jászolban fekszik, de égen és földön uralkodik. Amikor a bölcsek hírt adnak a megszületett Királyról, Heródes megdöbben, és hogy el ne veszítse uralmát, meg akarja ölni. Pedig, ha hinne, itt is nyugodtan, a másik életben pedig vég nélkül uralkodnék.

Heródes, miért ijedsz meg attól, hogy Király születéséről hallasz? Nem azért jön ő, hogy téged kisemmizzen, hanem hogy legyőzze a sátánt. Te azonban nem tudod ezt megérteni, ezért zavarodol meg és dühöngsz; és hogy elpusztítsd azt az egyet, akit halálra keresel, kegyetlenül annyi gyermek halálát okozod.

Még a jajveszékelő anyák vagy a kicsinyeik tetemét sirató édesapák iránti szánakozás sem tart vissza, sem a kisdedek sivalkodása és nyögése. Megölöd a kicsinyeket testileg, mert téged megöl a szívbeli félelem. Azt gondolod: ha végrehajtottad, amit kívánsz, hosszú ideig élhetsz, pedig magát az Életet törekszel megölni.

A kegyelemnek az a kicsiny, mégis hatalmas forrása viszont, aki még csak jászolban fekszik, de téged már a trónodon megrémít, felhasznál terveiben – noha azokat fel sem foghatod –, és megszabadítja a lelkeket az ördög rabságából. Azoknak a fiait, akik most ellenfelei, fölvette az örökbefogadottak sorába.

A kisdedek, bár öntudatlanul, Krisztusért halnak meg, a szüleik pedig megsiratják mint vértanúkat, akik elszenvedték a halált: Krisztus mégis hiteles tanúivá teszi őket, akik még beszélni sem tudnak. Íme, hogyan uralkodik az, aki eljött, hogy így uralkodjék! Íme, szabadít már a Szabadító, és üdvöt ad az Üdvözítő!

De te, mit sem tudsz erről, Heródes, csak megriadsz és kegyetlenkedsz. És miközben tombolsz dühödben a kicsinyek ellen – magad se tudod –, máris hódolsz őneki.

Ó, micsoda kegyelmi ajándék! Milyen érdemeik alapján jutottak a kisdedek e győzelemre? Beszélni sem tudnak még, és máris megvallják Krisztust! Karjaikat még harcra sem tudjak emelni, de máris elragadják a győzelem pálmáját. (Szent Quodvultdeus püspök beszédeiből)

Istenünk, az Aprószentek a mai napon nem szóval, hanem vértanúhalálukkal hirdetik dicsőségedet. Add, kérünk, hogy beléd vetett hitünket ne csak szavunkkal valljuk, hanem életünkkel is tanúsítsuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

December 27. – Szent János apostol és evangélista ünnepe

Kép

256px-Apostle_JohnJános – a szeretett tanítvány – Zebedeusnak, a betszaidai halásznak és Saloménak fia volt, testvére Jakab apostol. Péterrel és Jakabbal együtt ők hárman alkották azt a legszűkebb kört az Úr körül, akik vele lehettek a színeváltozás hegyén, Jairus házában és az Olajfák hegyén, a vérrel verítékezéskor. Húsvétvasárnap reggelén, amikor Mária Magdolna futva hozta a hírt, hogy üres az Úr sírja, Péterrel együtt futásnak eredt, látni a mondottakat, s ő, a fiatalabb ért oda elsőnek.

János írta a negyedik evangéliumot, három neki tulajdonított levél is található az Újszövetségben, valamint ő írta a Jelenések könyvét.

A hagyomány szerint Efezusban munkálkodott, és magas életkorban halt meg. Evangéliuma utolsó részéből is erre lehet következtetni (vö. Jn 21,22).

Istenünk, te Szent János apostol által feltártad előttünk örök Igéd rejtett titkait. Kérünk, tedd fogékonnyá értelmünket, hogy megértsük, amit ő oly kiváló bölcsességgel tanított nekünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Karácsony 2. napja – a Szent Család vasárnapja

Kép

d9045872ee7861a0d3cfe5cc583ca24d

Templomunkban a szentmisék vasárnapi miserend szerint lesznek. A szentmisék végén megáldjuk családjainkat.

Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Karácsony

Kép

28. nap

Karácsony

Izajás

Aki áldást kér magára a földön,
a hűség Istenének nevében kér majd áldást;
és aki esküszik a földön, a hűség Istenére fog esküdni.
Hisz feledésbe megy a hajdani nyomorúság,
és rejtve lesz szemem elől.
Mert íme, én új eget és új földet teremtek;
az elsőkre nem emlékeznek, nem is jutnak eszébe senkinek.
De örvendjetek és ujjongjatok mindörökké annak, amit teremtek;
mert íme, én Jeruzsálemet ujjongássá teremtem, népét pedig örömmé.
Ujjongok majd Jeruzsálemben, és örvendezem népemben;
nem hallatszik többé benne sírás hangja és kiáltás hangja.
Nem lesz ott többé néhány napig élő csecsemő,
sem öreg, aki nem tölti be napjait;
mert a legfiatalabb is százéves korában hal meg,
és aki nem éri meg századik évét, átkozottnak számít.
Házakat építenek, és bennük laknak,
szőlőt ültetnek, és eszik gyümölcsét.
Nem azért építenek, hogy más lakjék ott,
nem azért ültetnek, hogy más egyék;
mert népem életkora olyan lesz, mint a fák életkora,
és kezük munkáját élvezik választottaim.
Nem fáradnak hiába, és nem a hirtelen pusztulásra szülnek;
mert az Úrtól megáldott ivadékok ők, és sarjaik velük együtt.
Ez történik majd:
mielőtt még kiáltanának, én válaszolok,
ők még beszélnek, és én már meghallgatom.
Farkas és bárány együtt legelnek majd,
az oroszlán szalmát eszik, mint a marha,
és a kígyónak por lesz a kenyere.
Nem ártanak és nem pusztítanak
sehol szent hegyemen« – mondja az Úr.

(Iz 65,16-25)

Izajás könyvében elementáris erővel szólal meg a vágy az elveszett paradicsom után, aminek emléke elevenen és fájdalmasan él az emberi szív mélyén összekapcsolódva a gyermekség utáni vágyakozással. „Térden ringatva becézgetnek majd”. Haza szeretnénk érkezni, oda, ahol biztonság van, ahol szeretve vagyunk, ahol édesanyánk, édesapánk vár.
A választott nép ennek az ősi vágynak beteljesedését tapasztalta meg a fogságból való hazatérésben, de persze csak töredékesen. Lassan átalakult ez a vágyakozás az idők végére való várakozássá, amikor Isten visszavezeti az embert az édenbe, új eget és földet teremt, helyreállítja a kapcsolatot Isten és ember között, ahol nem lesz szégyen és könny, nem lesz erőszak, száműzetés, nyomorúság, minden teremtmény kiengesztelődik Istennel és egymással. Ahol az ember átéli, hogy Isten örvendezésre, ujjongásra teremtett minket.
Karácsony éjszakáján ez az új teremtés kezdődött el, még ha rejtetten is, egy család és néhány ember számára. Ennek az új teremtésnek vagyunk részesei.

 

Szó

ÖRÖMÉ

Kérdés
Le tudok-e szállni legmélyebb vágyaimhoz? Kitől, mitől várom ezek beteljesülését?

Át tudom-e érezni, hogy Isten új teremtésének részese vagyok, mert újjászülettem Jézus Krisztusban?

Tudtad?
Fennmaradt egy keresztény apokrif irat, ami az Izajás mennybemenetele címet viseli. Ebben Izajás fölvétetik a hetedik mennybe, és látja Krisztus megtestesülését és mennybemenetelét. Epifániosz és Szent Jeromos ismerték a címét is, a szövegét is. Valószínűleg a 2. században keletkezett, és a doketizmus eretnekségének hatása figyelhető meg benne; már Szt. Jeromos is gnosztikus írásnak tekintette. Etióp, latin és három szláv fordításban maradt ránk. Főleg az angyalokra és a Szentháromságra vonatkozó tanítás szempontjából jelentős.
Bár nem kanonizált irat, észrevehetjük benne azt a szép gondolatot, hogy Izajás megtapasztalhatta mindazoknak a próféciáknak beteljesülését Jézus Krisztusban, amit Isten rá bízott. Még ha ez persze csak kitaláció is, mégis szép lezárását adja Izajás próféta történetének, aki ebben az Ádventben vezetett minket.

chagall

Karácsonyi ajándék

Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek ezzel a középkori izlandi (!) himnusszal:
Heyr, himna smiður – szerzője a 13. században élt Kolbeinn Tumason költő és klánvezér.

Zenéjét Þorkell Sigurbjörnsson (1938–2013) izlandi zeneszerző komponálta.

https://www.youtube.com/watch?v=j-snryoqEGs

Ha valakinek megkopott volna kicsit az izlandija, mellékelek egy hozzávetőleges fordítást:

Hallgasd meg, egek ácsolója,
a költő könyörgését.
Érints meg
gyengéd kegyelmeddel.
Téged szólítalak,
hisz te alkottál engem.
Szolgád vagyok,

s te az én Uram.

Istenem, hívlak,
hogy gyógyíts meg,
emlékezz rám, szelíd király,
egyedül rád van szükségünk.
Vess ki, nap királya,
nagylelkű és hatalmas,
a szív városából

minden emberi bánatot.

Tekints rám, szelíd úr,
az ember világában valóban
csak rád van szükségünk,
minden pillanatban.
Küldj, szűz gyermeke,
jó szándékot szívembe,
hisz minden segítség
tőled származik.

Advent 4. hete – Péntek

Kép

27. nap

Advent 4. hete – Péntek

chagall

Izajás

Az első időben megalázta Zebulon földjét és Naftali földjét, de az utolsó időben megdicsőíti a tengerhez vezető utat, a Jordánon túli vidéket, a pogányok Galileáját.
A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát;
akik a halál árnyékának országában laknak,
azokra világosság ragyog.
Megsokasítod az ujjongást, megnöveled az örömet;
örvendenek színed előtt, ahogy örvendenek aratáskor,
és amint ujjonganak, akik a zsákmányt osztják.
Mert összetöröd terhes igáját, a vállára nehezedő botot,
és sanyargatójának pálcáját, mint Mádián napján.
Mert minden dübörögve menetelő katonacipő
és vérben megforgatott ruha
elégetésre kerül, tűz martaléka lesz.
Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk;
az uralom az ő vállán lesz, és így fogják hívni nevét:
Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten,
Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedelme.
Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége
Dávid trónján és királysága fölött,
hogy megszilárdítsa és megerősítse azt
joggal és igazsággal, mostantól fogva mindörökké.
A Seregek Urának féltő szeretete műveli ezt.

(Iz 8,23-9,6)

Sötétségben járni, elbírhatatlannak tűnő terhekkel, roskadozó vállakkal, rejtett vagy nyílt erőszakban, megaláztatások közt – így írja le a próféta emberi létünk meghatározottságát: a halál árnyékának országa ez, ahol az élet csak töredékeiben van jelen, csak a küzdésben, a veszélyeztetettségek közt, a nehézségek pillanatnyi szüneteiben. A menetelő katonacipők a pusztulás felé visznek minket. Isten nélkül mennyire reménytelen a „halál felé terelt birkanyáj”, az emberiség élete. Szabadulásra várunk, amit magunk nem tudunk véghezvinni. Világosságra vágyunk, ami utat mutat, reményt ad, kivezet a sötétségből.

Isten ezt a szabadulást egy gyermekben hozza el, aki az élet ígérete, aki a teljességet ajándékozza. Benne a halál árnyéka helyett a feltámadott élet csodája, békéje, örökkévaló teljessége lehet a miénk. „Gyermek születik nekünk…”

 

Szó

VILÁGOSSÁG

Kérdés
Mi életem világossága?
Megtapasztaltam-e már az Isten nélküli élet keserűségét, reménytelenségét?
Tudok-e vágyakozni a megváltásra?

Tudtad?

A hagyomány szerint Izajás próféta Manassze király uralkodásának idejében (Kr. e. 693–639) vértanúságot szenvedett. A Talmud szerint egy fa üregébe menekült, ahol kettéfűrészelték. Ezt a hagyományt fogalmazza meg az Izajás vértanúsága című apokrif irat is, aminek keletkezése a Makkabeusok koráig nyúlik vissza, és korai keresztény szerzők is (Origenész, Jusztinosz, Tertullianus) hivatkoznak rá.

Advent 4. hete – Csütörtök

Kép

26. nap

Advent 4. hete – Csütörtök

chagall

Izajás

Szólt továbbá az Úr Ácházhoz, e szavakkal:
»Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélyéből, akár fentről, a magasból!«
De Ácház azt mondta: »Nem kérek, és nem kísértem az Urat.«
Erre a próféta így szólt: »Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy embereknek vagytok terhére, és azért terhére vagytok az én Istenemnek is?
Ezért az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme, a szűz méhében fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni.
Aludttejet és mézet eszik majd, hogy meg tudja vetni a rosszat és a jót tudja választani.
Mert mielőtt a gyermek meg tudná vetni a rosszat, és a jót választani, elhagyott lesz az az ország, melynek két királyától rettegsz.
Hoz majd az Úr rád, népedre és atyád házára olyan napokat, amilyenek nem jöttek, amióta Efraim elszakadt Júdától: Asszíria királyát.«

(Iz 7,10-17)

Bár Izajás próféciája egy konkrét történelmi helyzethez kötődik, értelme mégis túlmutat ezen, és mindannyiunkat érint. Hiszen nem más ez, mint Isten lényegének kinyilatkoztatása: Ő Emmánuel, ami annyit jelent: „Velünk az Isten.” Ő minden hitetlenség, minden tőle való elfordulás ellenére hűséges marad, és véghezviszi akaratát. Ez az akarat pedig nem más, mint az ember üdvössége, a „velünk lét”. A prófécia beteljesedése messze felülmúlta annak eredeti jelentését. Mi már annak biztos tudatában élünk, hogy tudjuk: Isten velünk lévő Isten, minden emberi elképzelést meghaladó módon.

 

Szó

VELÜNK

Kérdés
Mit jelent számomra Isten neve: Emmánuel?
Hogyan élem meg, hogy Isten velem van?
Van-e bennem kétely ezzel kapcsolatban? Mikor, miért?
Tudtad?

Ez a jelenet a szír-eframita háború idején játszódik, Kr. e. 733-ban, amikor az Asszíria ellen lázadó szövetség ostrom alá vonta Júda fővárosát, Jeruzsálemet, aminek Ácház volt akkor a királya, aki politikai érdekből nemcsak lepaktált Asszíriával, hanem áldozatot is bemutatott pogány isteneinek, sőt még saját fiát is feláldozta (2Kir 16,3). A próféta a király Jahvéval szembeni hűtlensége ellenére is (aminek egyik következménye éppen az, hogy nem kér jelet Istentől, mert fél közelségétől, attól, hogy számára nem kívánt útra vezetné) új utódot ígér, akin keresztül a király és a nép hitetlensége és az ellenség ármánykodása ellenére is Dávid nemzetségén belül fogja véghezvinni üdvözítő tervét. De ezt megelőzi a király bukása és az ország pusztulása.

A szövegben szereplő ’szűz’ kifejezés (’almah’) eredetileg annyit jelentett, mint ’fiatal lány’, de a görög fordításba már a szűz szó került, ami a későbbi nemzedékeknek abból a csodát váró hitéből magyarázható, hogy Isten maga dönti el, milyen módon lép be a világba.

Advent 4. hete – Szerda

Kép

25. nap

Advent 4. hete – Szerda

chagall

Izajás

Most pedig így szól az Úr, aki az anyaméhtől fogva szolgájának alkotott engem,
hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izrael hozzá gyűljön;
mert becses vagyok az Úr szemében, és Istenem lett az én erőm;
ezt mondta: »Kevés az, hogy szolgám légy, hogy helyreállítsd Jákob törzseit,
és Izrael maradékát visszatérítsd;
a nemzetek világosságává teszlek, hogy eljusson üdvösségem a föld végéig.«
Így szól az Úr, Izrael megváltója, Szentje,
ahhoz, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a nemzetek,
a kényurak szolgájához:
»Királyok látnak majd, és felállnak, fejedelmek, és leborulnak,
az Úr miatt, aki hűséges, Izrael Szentje miatt, aki kiválasztott téged.«
Így szól az Úr: »A kegyelem idején meghallgatlak téged,
és a szabadulás napján megsegítelek;
megőrizlek, s a nép szövetségévé teszlek,
hogy helyreállítsd az országot, és kioszd az elpusztított örökséget;
hogy azt mondd a foglyoknak: ‘Jöjjetek ki!’,
és azoknak, akik sötétségben vannak: ‘Lépjetek a napvilágra!’
Az utak mellett legelnek majd, és minden kopár dombon lesz legelőjük.
Nem éheznek és nem szomjaznak, nem sújtja őket forróság és nap,
mert aki megkönyörült rajtuk, az vezeti őket, és vizek forrásához irányítja őket.
Minden hegyemet úttá teszem, és ösvényeim kiemelkednek.
Íme, ezek messziről jönnek, és íme, azok északról meg nyugatról,
mások pedig Sziním földjéről.«
Ujjongjatok, egek, és örvendj, te föld, ujjongásban törjetek ki, hegyek!
Mert megvigasztalja népét az Úr, és szegényein megkönyörül.

(Iz 49,5-13)

Nagy látomás ez az ország helyreállításáról, amikor a puszta is gazdagon termő vidék lesz, és mindent elönt a napfény, megszűnik a sötét, a foglyok kiszabadulnak és hazatérnek, minden és mindenki ujjongásban tör ki. Ha belépünk Isten kegyelmének világába, ez a kép a mi belső világunk képévé válik. Megszabadulunk mindattól, ami fogva tart, kilépünk a fényre, minden értelmet nyer, minden begyógyul. Mikor történik mindez? A kegyelem idején. Jézus Krisztus óta ez az idő a most, a jelen pillanat. Isten meghívása most szól: „Jöjjetek ki! Lépjetek ki a napvilágra!” Lépjünk ki, hogy világosságává váljunk egymásnak, a világnak.

 

Szó

VILÁGOSSÁGÁVÁ

Kérdés
Merek-e elindulni Isten felé, vagy megálltam valahol félúton?
Akivel kapcsolatba kerülök, világosságnak lát-e engem?
Fényt hozok-e a világba, vagy homályt, zavart, gondokat?
Tudtad?

Mikeás próféta Izajás kortársa volt. Sok hasonló gondolatot, képet, közös érintkezési pontot fedezhetünk könyveikben. Ilyen például a végidők leírása, amikor Isten uralma győzelemre jut, és a nemzetek mind az Ő hegyéhez, a Sionhoz zarándokolnak, vagy az asszír hódítás veszélye idején a hitben való hűségre figyelmeztetés. De mindketten felemelik szavukat a társadalmi igazságtalanságok ellen is.

Advent 4. hete – Kedd

Kép

24. nap

Advent 4. hete – Kedd

chagall

Izajás

Így szól az Úr,
aki utat készített a tengerben,
és a hatalmas vizekben ösvényt;
aki kihozott kocsit és lovat,
hadsereget és hőst,
akik együtt fekszenek, nem kelnek fel többé,
kialudtak, mint a mécsbél, és elhamvadtak:
»Ne gondoljatok a régi dolgokra,
és az elmúltakra ne figyeljetek!
Íme, én újat cselekszem,
most sarjad, talán nem tudjátok?
Igen, utat készítek a sivatagban,
és a pusztában folyókat.
Dicsőít majd engem a mező vadja,
a sakálok és a struccmadarak,
mert vizet adtam a sivatagban,
folyókat a pusztában,
hogy megitassam népemet, az én választottamat.
A nép, amelyet magamnak megszereztem,
dicséretemet hirdeti majd.

(Iz 43,16-21)

Isten mindig új, ő a jövő Istene, a távlatoké. A múlt sebeit begyógyítja, és arcunkat a jövő, a beteljesedés felé fordítja. Ha megbántuk bűneinket, elnyerjük a bocsánatot. Isten nem akarja, hogy ezután a bűneinket rágódjunk. Átalakítja sebeinket, ahogy Jézus sebeit a feltámadás után. Összeilleszt mindent, ami eltörött, és aranyba vonja minden repedésünket. Belső sivatagjainkban vizet fakaszt. Ahol fájdalom volt és hitetlenség, ott dicsőítő éneket zenget. Az új már születőben van bennünk, „talán nem tudjátok”?

 

Szó

ÚJ

Kérdés
Tudok-e úgy tekinteni múltam sebeire, mint amiket Isten áldássá változtatott, amik által az lettem, aki vagyok?
Nem vagyok-e rabja múltamnak, beteg bűntudatnak, önmarcangolásnak?
Tudok-e úgy tekinteni jövőmre, mint ami Isten áldásának ideje lesz számomra?

Tudtad?

Izajás könyve több helyen egy nagy apokalipszis leírását tartalmazza. Ezekben a végidőkben kinyilvánul Isten hatalma, világfelettisége, legyőzi ellenségeit. Ezt a próféta az Úr napjának nevezi. Ezután megvalósul az ő igazságosságának uralma, a végleges béke korszaka, amikor minden nemzet az Úr hegyéhez járul. Érdekes, hogy abban a korban szokatlan, egyedülálló tisztasággal jelenik meg a halottak feltámadásába vetett hit: „Az Úr Isten eltávolítja örökre a halált, és letörli a könnyet minden arcról.” (Iz 25,8)

Advent 4. hete – Hétfő

Kép

23. nap

Advent 4. hete – Hétfő

chagall

Izajás

Keressétek az Urat, amíg megtalálható,
hívjátok őt, amíg közel van!
Hagyja el útját az istentelen,
és gondolatait a bűnös ember!
Térjen vissza az Úrhoz, aki megkönyörül rajta,
és Istenünkhöz, mert ő nagylelkű a megbocsátásban!
Mert a ti gondolataitok nem az én gondolataim,
és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr. –
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél,
annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál,
és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
Mert amint lehull az eső és a hó az égből,
és nem tér oda vissza, hanem megitatja a földet,
termékennyé és gyümölcsözővé teszi,
magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,
úgy lesz az én igém is, mely számból kijön:
nem tér vissza hozzám eredménytelenül,
hanem megteszi, amit akarok,
és véghezviszi, amiért küldtem.

(Iz 55,6-11)

Miben mások Isten útjai az emberénél? A nagylelkűségben biztosan. Isten nem kicsinyes, mint mi. Nem méricskéli szeretetét, segítségét, közelségét. Nem zsugori, nem követelő, nem támaszt feltételeket. Mindenhova hullatja esőjét, mindenféle földbe szórja a magokat.

Isten kegyelme hatékony is. Az ő akarata végül biztosan megvalósul, ha nem is rögtön és nem is a mi elképzeléseink szerint. Ilyen értelemben Isten „makacs” és kitartó. Életet teremt és áldást ad. A hitünk, az Isten Országa elsősorban ajándék, Isten műve, nem a miénk. Ő az, aki megtermékenyíti életünket. Ő az igazi cselekvő emberi drámáinkban. Ha főszereplőnek is gondoljuk magunkat, a rendező nem mi vagyunk, hanem ő.

 

Szó
VÉGHEZVISZ

Kérdés
Isten kegyelme egyelőre hol eredménytelen az életemben?
Megnyugtat-e, békével tölt-e el, hogy Isten kegyelme minden pillanatban „dolgozik” bennem? Engedem-e érvényre jutni?
Ki a főszereplő az életemben?

Tudtad?
Izajás egy gazdag, virágzó országban kezdte működését, és egy pusztuló, elnyomás alatt sínylődőben fejezte be. Fő üzenete ehhez is kapcsolódik: „Ha nem tértek meg, nem maradtok meg.”

Advent 4. hete – Vasárnap

Kép

22. nap

Advent 4. hete – Vasárnap

chagall

Izajás

Tekints le az égből, és lásd, szent és dicső lakóhelyedről!
Hol van féltő szereteted és hatalmad?
Bensőd felindulása és irgalmasságod távol maradnak tőlem.
Mégis te vagy a mi atyánk!
Mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket;
te vagy, Uram, a mi atyánk, Megváltónk a te neved öröktől fogva.
Miért hagyod, Uram, hogy letévedjünk útjaidról?
Miért keményíted meg szívünket, hogy ne féljünk téged?
Fordulj vissza szolgáid miatt, örökséged törzsei miatt!
Rövid idő alatt birtokba vették szent népedet,
ellenségeink taposták szentélyedet.
Olyanok lettünk, mint akiken nem te uralkodtál öröktől fogva,
akiket nem a te nevedről neveztek el.
Bárcsak szétszakítanád az egeket, és leszállnál!
Színed előtt a hegyek megrendülnének!

(Iz 63,15-19)

Igaz bűnbánatból fakadó vallomás ez, amelyben az ember Isten után vágyakozik, akit elhagyott, de akihez szeretne visszatérni, akitől gyakran távol érzi magát, de akinek irgalmára mindennél jobban vágyik. Fordulhatunk bárhova, bármihez, mégis egyedül Istenhez tartozunk igazán. Róla neveztek el bennünket, az ő nevét viseljük, még ha nem is vagyunk méltók rá. Csak az ő közbeavatkozásától várhatjuk a szabadulást.
Az ő irgalma és közelsége pedig nem hagy cserben, felülmúlja minden vágyunkat és elképzelésünket. „Bárcsak szétszakítanád az egeket, és leszállnál!” A próféta szava, ami az ember szívének legmélyebb homályából tör fel szinte kétségbeesetten, nem várt módon beteljesült Jézus Krisztus megtestesülésében.

 

Szó

SZÉTSZAKÍT

Kérdés
Meg tudom-e vallani Istennek, hogy Ő az én Uram és Megváltóm?
Van-e bennem vágy Isten irgalma iránt?

Engedem-e felszínre törni legbelsőbb, legmélyebb vágyaimat vagy elhallgattatom őket?

Tudtad?

Izajás könyvében gyakran jelennek meg az ember vágyai: a szomjazók, az éhezők, a gondoskodásra, vigasztalásra vágyók, melyekben az elveszett gyermekkor utáni sóvárgás hangja szólal meg. Ezért is nevezik őt a vágyakozás prófétájának; és ez az egyik oka, hogy gyakran olvassuk az ő könyvét az ádventi szent időben.