Aktuális

Szent Péter apostol székfoglalása

Kép

images (4)Péter székfoglalásának ünnepét e napon Rómában már a IV. századtól megünnepelték, hogy kifejezzék a Péter apostolra alapozott Egyház egységét.

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből:

Krisztus az egész emberiségből az egy Pétert választja ki, hogy a hitre meghívott minden népnek, sőt minden apostolnak és az Egyház összes elöljárójának is élére álljon. Ezt pedig azért tette, hogy – bár Isten népében sok pap és sok pásztor van – mégis Péter kormányozza igazában mindazokat, akiken elsődlegesen Krisztus uralkodik. Szeretteim, Isten kegyessége a maga hatalmának fönséges és csodálatos részesévé tette ezt a férfit, és ha akarta is, hogy a többi vezető is ennek Péterrel együtt részese legyen, csak őáltala adta meg a többinek azt, amit nem tagadott meg tőlük.

Egy alkalommal az Úr valamennyi apostolát megkérdezte, miképpen vélekednek őróla az emberek. Ameddig az emberi tudatlanság bizonytalankodásairól számolnak be az apostolok, addig mindannyian együtt adják a választ.

Amikor azonban azt kérdezi, hogy maguknak a tanítványoknak mi a véleménye, akkor az lesz az első az Úr megvallásában, aki első az apostoli méltóságban is. Hiszen Péter mondta: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus így válaszolt neki: Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám (Mt 16, 16-17); vagyis azért vagy boldog, mert téged Atyám tanított erre; nem vitt tévútra semmi földi vélekedés, hiszen mennyei sugallat oktatott ki. Nem test és nem vér, hanem az nyilatkoztatott ki engem neked, akinek egyszülött Fia vagyok.

Majd Jézus így folytatta: Én is mondom neked; vagyis, amiként Atyám feltárta neked istenségemet, úgy most én is tudatom veled kiemelkedő méltóságodat: Te Péter vagy. Igaz ugyan, hogy én vagyok az elpusztíthatatlan szikla, én vagyok a szegletkő, amely egybeköti a kettőt (vö. Ef 2, 14. 20), én vagyok az az alap, amelyen kívül mást senki sem rakhat, mindazonáltal te is szikla vagy, mert az én erőm ad neked szilárdságot, hogy mindaz, ami az én hatalmam, az a részesedés által a tied és az enyém legyen.

Erre a sziklára építem Egyházamat, és az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta (Mt 16, 18). Erre az erődítményre, mondja, örök templomot építek majd, és Egyházam, ez a fenséges és egészen az égbe nyúló épület ennek a hitnek a szilárdságára épül.

Mindenható Istenünk, te Péter apostol hitvallásával sziklaalapra állítottál minket. Segíts, hogy rendületlenül helytálljunk minden viszontagságban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Nagyböjt 1. vasárnapja

Kép

Nagyböjti út Jézussal

Bevezetés

Nagyböjt ideje már az ősegyházban a keresztségre való felkészülés végső időszaka volt, illetve minden hívő számára a keresztségi fogadalom megújítására való felkészülésé. Nagyböjt elején került sor a már hosszabb ideje készülő jelöltek kiválasztására, alkalmasságuk megvizsgálására (scrutinium), a nagyhéthez közeledvén pedig a hitvallás átadásának szertartására került sor (traditio symboli). A teljes hitvallást az Úr imájával együtt csak ekkor ismerték meg a katekumenek. Az Egyháznak ezek olyan kincsei voltak, amit csak a „kiválasztottak” kaphattak meg. A nagypénteki szigorú böjti nap megtartása után pedig húsvét éjszakáján nyerték el a keresztséget. Innentől még nem viselt fehér ruhát kaptak az újjászületés jeleként, amit egy héten át, Fehérvasárnapig hordtak.
A nagyböjti vasárnapok evangéliumi részletei a katekumenátushoz illeszkedve egy olyan ívet alkottak, olyan utat mutattak, amit Jézussal bejárva eljutunk az újjászületés fürdőjéig, a feltámadásig. Ezekben megjelentek a keresztség szimbólumai: a víz, a világosság, az élet. Ennek a készületnek állomásait ma az A jelű liturgikus év vasárnapi olvasmányai őrzik, míg a B és a C évben ehhez hasonló utat járunk be ebben az időszakban.
Erre a „beavatásra”, erre a jézusi útra hívunk meg benneteket a következőkben heti elmélkedéseinkben.
Ezt a készületet szolgálják a vasárnapi evangéliumokhoz kapcsolódó gondolatok, valamint egy-egy meditációra hívó zenei részlet. Ezt egészítik ki Rembrandt Jézusról készült festményei, amelyek az ő különböző arcait mutatják meg nekünk: az elmélyült, a gondolkodó, a megfáradt, a feszült, az imádkozó Jézust. Nagyhéten pedig elmélkedéseink „besűrűsödnek”, napi rendszerességűvé válnak. Akkor Jézus utolsó hét szaváról gondolkodunk, amelyeket a kereszten mondott, imádkozott, és amik megváltásunk titkába vezetnek be minket.

Nagyböjti út Jézussal_00-1

Rembrandt van Rijn Jézus-festményeiről

A művészettörténészek egyetértenek azzal, hogy Rembrandt szakított a hagyományos Jézus-ábrázolásokkal, és egy nagyon emberi, korántsem idealizált Jézus-képet alakított ki. Rembrandt Jézusa Isten Fiának emberségét domborítja ki, arca egy zsidó emberé, amin gyakran tükröződnek erős érzelmek, vagy éppen hogy sápadt, félig elárasztja a behatoló sötétség.

Valószínű, hogy valóságos modellt alkalmazott képei elkészítésekor, egy spanyol vagy portugál származású, az amszterdami zsidó közösséghez tartozó kortársát, aki talán érdeklődött a kereszténység iránt, ezért is állhatott kötélnek. Az ő arca nemcsak ezeken a tanulmányokon jelenik meg, hanem olyan híres képeken is, mint például az Emmauszi vacsora. Rembrandt1648-tól dolgozott ezeken a tanulmányportrékon, és feltételezhető, hogy Krisztus újszerű ábrázolásának kidolgozása éppen a fentebb említett festmény kapcsán, mintegy annak előmunkálataiként értelmezhető.

 

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
A Lélek pedig azonnal a pusztába kényszerítette.
Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és
angyalok szolgáltak neki.
Miután Jánost fogságba vetették, Jézus Galileába ment hirdetvén Isten evangéliumát:
„Itt a pillanat! Közel van az Isten országa! Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek
az evangéliumban!” (Mk 1,12-15)
Kép2Rembrandt
Kidobva a pusztába. Lecsupaszodva, egyedül, minden nélkül. Egyedül az Atya szavával: „Te vagy az én szeretett fiam! Benned kedvem telik!” Végtelenül gazdagon a szeretet tapasztalatában.
A keresztény élet elején két dolog áll: az egyik a szeretet tapasztalata – megszólítva lenni az Atya szava által; a másik a választás, a döntés szükségességének tapasztalata.
„Miközben kísértette őt a Sátán.” Emberlétünkben folytonosan kísértve vagyunk. De a kísértés mindig lehetőség is a jóra, a hűségben való kitartásra. A nagyböjtben belebocsátjuk magunkat a próbatétel helyzetébe.
Feladatom megőrizni a Szót, az Atya hozzám szóló szavát, nem elszakadni tőle: „Te vagy az én szeretett fiam!” A kísértés lényege, hogy elfeledjem, elhallgattassam, meghamisítsam az Atya vallomását.
„Vadállatokkal volt együtt.” Jézus számára a puszta is új édenkertté válik, mert az Atyával való együttlét helye. Mint Dániel a tüzes kemencében és a veremben: angyalok vigyáznak rá és a vadállatok megszelídülnek. A bennem és körülöttem lévő tűz, a bennem és körülöttem lakó vadállatok nem árthatnak, ha az Istennel való kapcsolatom új édenkertjébe lépek Jézussal, aki azért jött, hogy meggyógyítson, visszavezessen oda, ahol szeretve vagyok.
Jézus, aki az emberlét pusztáját édenné változtattad, könyörülj rajtunk!
Jézus arca a pusztában az elmélyültség, a békesség, a megharcolt hűség arca és az imádságé, ami szívünkbe zárja Isten Szavát, ami megtanít, mit jelent szeretve lenni, elfogadva lenni.
 
Gisbert Greshake: Helytállás a pusztában (részlet):
Az ószövetségi Szentírás tehát ismételten kétarcúnak mutatja a pusztát. A halálnak vagy az életnek a hona. Mindenképpen az a hely, ahol eldől, hogy az ember a halált vagy az életet választja-e. Magában marad-e, a maga semmiségében, vagy Istennel keresi-e a közösséget.
A puszta mindnyájunk számára érzékelhető valóság. Mert amikor életünkben a „puszta” jelentkezik, amikor a magánytól, erőfeszítéseink eredménytelenségétől szenvedünk, amikor azon őrlődünk, hogy miért vagyunk annyira kiszolgáltatottak, annyira tehetetlenek, és az élet fáradalmai és kísértései közepette kezdünk kétségbeesni, akkor mindig választ kell adnunk arra a kérdésre: hogy vajon a magunk erejéből akarunk-e kiutat találni, vagy pedig épp itt és így Istenre bízzuk magunkat. Ugyanis ilyenkor legszívesebben a mindennapok teendőibe vagy felszínes szokásainkba menekülünk, vagy átengedjük magunkat a kétségbeesésnek és a rezignáltságnak. Pedig éppen a pusztában nyílhatunk meg Isten közelségének és szeretetének. Fölismerhetjük az istenkeresés és felebaráti szeretet lehetőségeit, megérlelődünk a szenvedések elviselésére. Így életünk „pusztája” a halál vagy az élet közötti választás színhelyévé válhat.

 

Hallgatnivaló:
Peteris Vasks: The fruit of silence

https://www.youtube.com/watch?v=SGZZNN7YkZM

A csönd gyümölcse az imádság
Az imádság gyümölcse a hit
A hit gyümölcse a szeretet
A szeretet gyümölcse a szolgálat
A szolgálat gyümölcse a békesség.
(Kalkuttai Szent Teréz)

 

Irányok:
  • Hogyan tudnék belépni belső pusztaságomba? Mit kell tennem, hogy kizárjam a külső zavaró tényezőket, hogy Isten hangjára figyelhessek? Miről kell lemondanom, miben kell visszafognom magam?
  • Minden nap elcsendesedve figyeljek az Atya hangjára magamban: „Te vagy az én szeretettem, benned kedvem telik!” Miről szól nekem ez a hang? Hol, miben gyógyít?
  • A nagyböjti út döntéssel kezdődik: kinek, minek a szavára hallgatok? Meg tudom-e újítani Isten melletti elköteleződésemet, tudatosan kimondani az őhozzá tartozás IGEN-jét?

Szombat Hamvazószerda után, nagyböjti idő

Kép

calling-of-matthew† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 5,27-32)
Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?”
Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”

Mindenható, örök Isten, tekints ránk irgalmasan, mert gyöngék vagyunk. Nyújtsd felénk védelmező jobbodat, és oltalmazz minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉNEK TISZTELETE – HARMADIK PÉNTEKI ENGESZTELÉS

Kép

JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ  VILÁGOT !

imagesA Harmadik  pénteki  ájtatosság célja, hogy engesztelést nyújtsunk  a Szeretet Drága Vérének hűtlenségünk, hidegségünk, figyelmetlenségünk és hanyagságunk miatt, továbbá, hogy jóvátegyük a sok szentségtörést, melyet az  emberek Megváltásuk Drága Ára ellen követtek el, és, hogy engeszteljünk a világ bűneiért.  Ez a nap az Isten ellen elkövetett valamennyi bűn egyetemes engesztelésére lett kiválasztva.  Lehetőségként  kapta  a  világ  ezt  a  napot,  hogy  a  Legdrágább  Vér  érdemei  által  szabaddá  váljon  az  elkövetett bűnök következményeitől. Jézus  így  hangsúlyozta ki ennek a napnak a jelentőségét:  „Gyermekeim, a Menny   kiválasztotta   minden  hónap  harmadik  péntekét, hogy  azon  a  napon  mindenki  imádja  az én  Drága Vérem. Tegyétek naggyá ezt a napot.  Tanítsátok  meg  az  embereket  arra, hogy ezen  a napon tiszteljék és nagyra értékeljék az  én  Drága  Vérem!  Bizony  mondom  nektek,  meglátjátok  majd  az  én  Erőmet,  azon  a  napon! 
A  gyermekeim iránt érzett szeretetemből, Szent Sebeimből Drága Véremet hullajtom rátok! Mindenki,  aki  tisztelettel  imádja  Drága  Vérem,  növekedni  fog  az  én  Szeretetemben.  Az  irgalom  óceánja  mindenki előtt nyitva áll, aki életén át engeszteli és imádja a Haláltusát vívó Jézus Krisztust. Aki így él,  s azon a napon (harmadik péntek) hal meg, megmenekül a tisztító tűztől. Bárki, aki azon a napon hal  meg,  úgy,  hogy  önmagát  teljesen  odaszentelte  az  én  Drága  Véremnek,  megmenekül.  Fiam,  az  engesztelés nélkülözhetetlen a megújuláshoz. A te Istened mélységesen megbántott. Láthatod, hogy  az  ő  Szeretetének  jelében,  az  Oltáriszentségben  mennyi  sértést  kell  elszenvednie.  Az  övéi,  akiket  Drága Vére által szerzett, nem értékelik megváltásuk árát. Fiam, én vagyok a te Istened és Megváltód.  Sokan,  akikért  Drága  Véremet  ontottam  a  kárhozat  útján  járnak.  Fiam,  olyan  sokan  vannak  ezek  a  gyermekeim,  nézd,  mekkora  az  én  veszteségem!  Barnabás,  minden  embert  meghívok  az  engesztelésre! Azon a napon, mikor részt vesztek az én Szent Vérem votív miséjén, ajánljátok azt fel  nekem, engesztelésül az Oltáriszentség ellen elkövetett valamennyi bűnért. Megkérem Édesanyámat,  hogy  készítse  el  számotokra  a  Harmadik  Pénteki  Engesztelések  programját.  Bármi,  amit  Ő  mond  nektek,  az  én  óhajomnak  megfelelő.  Az  engesztelés  e  formáján  keresztül  véghezviszem,  hogy  mindenki kellő körültekintéssel legyen az Oltáriszentség  felé. Sok lélek  fog megtérni, és  sokan meg  fogják  szeretni  a  kies,  sivatagi  utat,  mely  az  üdvösség  egyedüli  útja.  Ezen  engesztelésen  keresztül  megerősítem az én kis Liliomaim hitét. Ha igennel válaszoltok erre a felhívásomra, az én Dicsőséges  Uralmam hamarosan elérkezik a földre!” 

A Legdrágább Vér irgalmazzon nekünk és az egész világnak, miként azt a Miasszonyunk is esdekli számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ámen. 

Csütörtök Hamvazószerda után

Kép

Toma-tu-cruz-jesus-y-discipulos† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 9,22-25)
Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz:
„Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.”
Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?”

Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

HAMVAZÓSZERDA

Kép

ashwednesday2015Ezen a napon és a rákövetkező vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg (vagy kis kereszt alakú hamujellel jelölik meg). A hamu az elmúlás természetes jelképe és ezért alkalmas a bűnbánat kifejezésére. 

“Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”

Engedd, Istenünk, hogy a keresztény élet küzdelmét szent böjtöléssel kezdjük, és az önmegtagadás áldozatait vállalva szembeszálljunk lelkünk ellenségével. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Jézus Szent Arca tiszteletének ünnepe

Kép

imgJézus ígéreteiből, melyet a Szent Arca tisztelőinek adott: “akik Szent Arcomat az engesztelés szellemében tisztelik, oly kellemesek nekem, mint Veronika, ugyanazt a szolgálatot teszik nekem most, mint akkor ő. Hálából Szent Arcom isteni vonásait a lelkükbe vésem. A bűn által lelkükben eltorzított Istenképet halálukban ismét helyreállítom. Aki Szent Arcomat felajánlja a Mennyei Atyának, sok lélek megmentését nyeri el…Ahányszor felajánljátok Szent Arcomat a Mennyei Atyának, annyiszor nyitom meg ajkamat és kiáltok irgalomért! Felajánlható egy-egy köztünk élő vagy a tisztítótűzben szenvedő lélekért, akit/akiket a befejező imában megemlítünk. 

Sohasem hagyom el Szent Arcom tisztelőit.Szeretném, hogy Hamvazószerda előtti kedd (húshagyó kedd) Szent Arcom tiszteletének ünnepe legyen. Szeretném, ha különösen kedden tisztelnék Szent Arcomat.”

        Szent Arc rózsafüzér

Bevezetés: Hiszekegy…Miatyánk…Üdvözlégy (3-szor)…Dicsőség…

Üdvözlégy titkok:
  1. aki önuralomra tanítson
  2. aki önátadó szeretetre neveljen
  3. aki a kereszt vállalására vezessen

Tized (5-ször): Miatyánk…Üdvözlégy (10-szer)…Dicsőség…Jézus Szent Arca…

Üdvözlégy titkok: (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot!)

1. Akinek Szent Arca véres halálverejtékkel verejtékezett – Elmélkedés: Az embernek nagyon nehéz, szörnyű dolgot kell átéreznie ahhoz, hogy beleizzadjon, verejtékezzen. Gondoljunk bele, hogy Jézus milyen elképzelhetetlen szenvedést élhetett át látomásban, hiszen véres verejtéket hullatott. Valószínűleg a mai világban uralkodó, vagy ahhoz hasonló hitehagyást, Isten káromlást látott. Krisztus szenvedésén engesztelésemmel segíthetek. Tudok-e, akarok-e szívvel engesztelni? Szeretném-e Jézus szenvedését enyhíteni? Hétköznapjaimból mennyi időt szánok Istennek?

2. Akinek Szent Arcát durván ütlegelték – Elmélkedés: Jézusnak nemcsak a hátát, hanem még az arcát is ütlegek érték. Ezzel is a kegyetlenségüket akarták megmutatni azok, akik bántották Őt. Ő mindezt értünk, értem vállalta, szó nélkül tűrte. Az időnként engem érő megaláztatást tudom-e vállalni, szó nélkül tűrni, Jézus szenvedéséhez társulva?

3. Akinek Szent Arcán a tövisek sebhelyeiből vérpatakok folytak – Elmélkedés: A tűhegyes, kemény tövisek Jézus koponyájáig behatoltak, ezzel kiserkentve szent vérét többek között a homlokán is. Jézusnak az értünk, értem, a megváltásomért ontott drága Vére elhomályosította a látását is. Amikor a szenvedésem elvakít engem, elhomályosítja gondolkodásomat, eszembe jut-e, hogy feltekintsek Jézusra a kereszten?

4. Akinek Szent Arca a kereszten meghalva lehanyatlott – Elmélkedés: Jézus elfehéredett arcán vérfoltok jelezték az értünk, értem vállalt szenvedését, a megváltó halál okát. Amikor egy-egy komoly megpróbáltatásban úgy érzem, nem bírom tovább és lehanyatlik már a kezem, a fejem, tudok-e az értem meghalt Jézusra gondolni, hogy a rám szabott keresztet Vele együtt, mégis végig vigyem a nekem kijelölt úton?

5. Akinek Szent Arca a feltámadásban megdicsőült – Elmélkedés: Jézus arca a feltámadásban dicsőségesen ragyogott, egy új, csodálatos világ tündökölt át rajta. Hogy mennyire más a mennyország dicsősége, azt abból is láthatjuk, hogy Mária Magdolna nem ismerte fel a feltámadott Jézust, kertésznek nézte. A mennyország dicsőségébe azonban a keresztút vezetett. Tudom-e vállalni és környezetemért felajánlani napi szenvedéseimet, a leírhatatlanul szép és dicsőséges mennyország elnyeréséért, és azért, hogy másokat is oda juttathassak?
Jézus Szent Arca, az Atya Arcának tükre, tiszteletre és imádásra méltó Isten-arc, dicsőség neked, most és mindörökké! Amen
Befejezés:Örök Atya! Felajánlom Neked nagyon szeretett Fiad imádásra méltó Arcát Szent Neved dicsőségére és ……..Lelkének üdvére. 

Hétfő, évközi idő, 6. hét

Kép

sarki-feny-ontario† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 8,11-13)
Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni.
Ő lelke mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.”
Ezzel otthagyta őket. Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára.

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

Kép

Creation-Adam† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1,40-45)
Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
.

Szombat, évközi idő, 5. hét

Kép

Kenyér és hal† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 8,1-10)
Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek.”
Tanítványai így feleltek: „Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?”
Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” Azt felelték: „Hét.” Akkor meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét.
Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére ment.