Évközi 27. varárnap – 2016. október 2.

2016. október 2. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP + Az Irgalmasság Éve + Egy jó keresztény ember gyakran elimádkozza a Hitvallást. Szóval megvallja, hogy hisz Isten létezésében, hisz az ő szavának és kész teljesíteni akaratát. Mindez azonban csak akkor lesz hiteles, ha … Bővebben

2016. október 2.

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

+ Az Irgalmasság Éve +

Egy jó keresztény ember gyakran elimádkozza a Hitvallást. Szóval megvallja, hogy hisz Isten létezésében, hisz az ő szavának és kész teljesíteni akaratát. Mindez azonban csak akkor lesz hiteles, ha mindennapi élete is tanúskodik hitéről.

Olvasmány: Hab 1, 2–3; 2, 2–4

Sokan csalódtak, mert Isten elnézi a gonoszok hatalmaskodását, jó sorsát. A hívő ember azonban tudja, hogy Isten biztosan igazságot szolgáltat. De ennek idejét isteni bölcsessége szerint ő maga határozza meg. Ez alatt a várakozás alatt időt ad a bűnösöknek a megtérésre és az igazaknak a türelem gyakorlására.

Szentlecke: 2 Tim 1, 6–8. 13–14

Minden keresztény felelős testvérei hitéért. Különösen is vonatkozik ez a püspökökre és a papokra, akik azt a megbízatást kapták, hogy hirdessék a tiszta és hamisítatlan evangéliumi tanítást.

Evangélium: Lk 17, 5–10

Jézus egy hasonlattal akarja erősíteni tanítványai hitét. A hasonlattal a hitből fakadó bizalom csodálatos erejére utal. Általa még azt is elérhetjük, ami lehetetlennek látszik. Ezért ezt a bizalomteljes hitet hűségesen meg kell őriznünk lelkünkben.

A SZENTOLVASÓ HÓNAPJA

Október hónapban a Szentolvasó imádkozásával Isten Anyját tiszteljük és megváltásunk titkaira emlékezünk. A Szentolvasó (= rózsafüzér) egyegy szakaszát „tizednek nevezzük. Minden tized egy Miatyánkkal kezdődik, majd tíz Üdvözlégy következik, amelybe a „titkot be-fűzzük, végül egy Dicsőség zárja.

A hét különböző napjain (hétfőtől vasárnapig) Jézus és Mária életéről elmélkedhetünk, imádkozva az Örvendetes rózsafüzér, a Világosság rózsafüzér, a Fájdalmas rózsafüzér és a Dicsőséges rózsafüzér titkait.

ASSISI SZENT FERENC

Az Egyház történelmének egyik legkrisztusibb szentjét ünnepeljük október 4én, kedden.

Assisiben született 1182ben olyan családból, ahol elsődleges volt az anyagi jólét és annak gyarapítása. Egy akkor jóléttől elkápráztatott világ közéletre veszélyes eretnekségeket produkált (albigensek, katharok). Ekkor választotta ki a Gondviselés Assisi városából Ferencet. Megtért és Istennek szentelte életét. Döntő jelentőségű esemény volt életében 1209 Szent Mátyás ünnepe. A krisztusi szegénység lelkiségének hőse lett. Szerette ezt az Isten teremtette szép világot (Naphimnusz). Jézus Urunk emberi életének hiteles közvetítőjeként, (greccó-i karácsony) Krisztus sebeit hordozta testén. A kolduló rendek szellemiségével, ismét útjára indult a világban szeretetre építő és örökkévalóság felé törekvő keresztény lelkiség. 1226. október 3án halt meg, és két év múlva már szentté avatták.

MÁRIAÜNNEP

Október 7én, pénteken ünnepeljük Szentolvasó (Rózsafüzér) Királynőjét. Első adatunk a mai emléknapról 1547ből való. A Spanyolországból elterjedő ünneplés a Lepantónál aratott győzelem révén (1571. október 7.) terjed el. Szent V. Piusz pápa a győzelem évfordulóján rendelte el a Győzedelmes Boldogasszony ünneplését (Festum B. V. M. de Victoria). 1573-ban XIII. Gergely pápa engedélyezte az ünneplést október első vasárnapján azon templomok számára, amelyek rózsafüzéroltárral rendelkeztek. A péterváradi győzelmet (1716) követően XI. Kelemen pápa az egész egyházra kiterjesztette az ünnepet. Szent X. Piusz pápa az eredeti napjára helyezte vissza.

Imádkozzuk a rózsafüzért minél gyakrabban, és kérjük a Szent Szűz segítő közbenjárását családtagjainkért, barátainkért, saját magunkért, hazánkért és minden rászorulóért!

SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJA

Magyarok Nagyasszonya, Szűz Mária egyik elnevezése, amely kifejezi különleges kapcsolatát Magyarországgal. A magyarok szoros kötődése Máriához és az ünnep eredete Szent István királyhoz kapcsolódik, aki utód nélkül maradva 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, halálos ágyán ajánlotta fel Magyarországot Szűz Máriának. 1896. július 28án, az ország fennállásának ezredik évében XIII. Leó pápa engedélyezte Vaszary Kolos bíboros érsek kérésére október második vasárnapján. Szent X. Piusz pápa 1914ben helyezte 8-ra.

Könyörögjünk! Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és Pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkönörökké. Amen.

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

Szent István király, könyörögj érettünk!

Magyar boldogok és szentek, könyörögjetek érettünk!

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI

2016. OKTÓBER

Egyetemes: Hogy az újságírókat munkájuk végzése során az igazság iránti tisztelet és erős etikai érzék vezesse.

Evangelizációs: Hogy a Missziók Világnapja megerősítse minden keresztény közösségben az Evangélium hirdetésének örömét és felelősségét.

fr. Kiss Barnabás ofm