90 éve telepedtek le a ferencesek Zalaegerszegen!

A Zala megyei újság így számol be a barátok letelepedéséről 1927. szeptember 25-én, 10 hónappal a letelepedés után: „A templom és kolostor benedictio-jának okmánya DOCUMENTUM örök időkre emlékezetül adatok azoknak, akiket illet, de készült egyetemben a Codex1 1158 canonja sürgető … Bővebben

A Zala megyei újság így számol be a barátok letelepedéséről 1927. szeptember 25-én, 10 hónappal a letelepedés után:

„A templom és kolostor benedictio-jának okmánya

DOCUMENTUM örök időkre emlékezetül adatok azoknak, akiket illet, de készült egyetemben a Codex1 1158 canonja sürgető parancsolatjára is.

I. Az Úrnak 1926 esztendejében, amikor is Assisiből való szt. Ferenc atya halálának 700 éves emlékezete megünnepelteti, együttesen azzal a sz. jubileummal, amit a szentséges római pápa a Pius néven a XI-ik, mind az egész világnak meghirdetett; sz. András havának 27. napján2 vasúti alkalmatossággal megérkeztek a fentnevezett sz. Ferenc atyának fiai Zalaegerszegre a virágokkal és egyéb füzérekkel jól megékesített vasúti stációra. Hol is nem kevés előkelőségei érdemes Zalaegerszeg városának ünneplőben megjelentek tisztelettevésre. Számosan eljöttek a vitézi rendből, magas rangokból a csend és rend őrei; magas méltóságok, úgy főispán, mint vicispán urak; polgármester és érdemes városi magisztrátus; a városbéli iskolák igazgatói és tanítói, kik hajdan rektoroknak és magisztereknek mondatnak; a vasutaknak, póstának és financiának fejei és sokan egyebek, akiknek neveit nem győzheti írni a penna sem individumokban, sem bizottságokban és corporációkban3.

Érkeztek pedig a szerzetes barátok a ferencesek szűz Máriáról nevezett magyarországi rendtartományából, a már korábban emelt és nem kevésszer megújíttatott nagykanizsai ferencrendű zárdából, ahol is egy éjszakai nyugodalmat töltve városunkba érkezének. Küldötte őket, atyákat és testvéreket Admondum reverendus Dominus4 és Páter Bendes Valérián, ki is immár 6 esztendeje provinciális5 a fenti tartományban és rendi bölcsességgel igazgatja a haza szerencsétlenségben megcsökkent tartományát. Mint jó fejedelemhez illik, gyarapítja és szélesíti provinciáját, mihez Mikes János szombathelyi megyéspüspök, Doctor honoris causa6, zabolai gróf úr, örömmel adott engedélyt Isten dicsőségére és zalai híveknek lelki gyarapodására. Mivelhogy az Úr szőlőjében mindenha is nagy a bötsülete az érkező munkás embereknek, kik nem hogy eltávoztatnának, hanem az Evangélium példázata szerint hivogatnak is. A földre lépő atyákat, testvéreket, de meg az útra bocsátó kísérőket is csókkal köszönték; a város plébános, Pehm József ponói apát úr és segítő káplánjai, nagysarlói Sarlay Géza és Takáts Lajos. Mit is érkezőket csókkal viszonoztak. Hitközség feje, Bődy Zoltán, nemes Zalavármegye vicispánja örvendező szókkal fogadta a vendégeket, kiknek részéről P. Viktor rendi custos7 igen hálálkodva áldotta meg a várost minden rendű és rangú lakóival.

Vasúti stáció épületének előtte virágosan álldogálnak alkalmatos automobilok, nem különben fényes úri fogatok, Szőnyegek és fenyőlomok mutatnak feléjük sokszorosan megtsinosított utat. Elül megyen a csendőrök vitéz őrnagya, az ezidei rendőrtanácsos és számos főhadnagy urakkal, mint kiki párosával, aminthogy főispán vicispán urak is nem másként cselekszenek. Polgármester úr jobbján vezeti virágos kocsira rendi custos atyát; plébános úr az új P. Quardiánt8, P. Szulpiciust9, aki gyakorta missiókban javítgatja eddig is a lelkeket, most pedig állandósággal lelkipásztorkodik sok vándorlások fáradalmai után. Szalay László, tituláris bírája a magyar Kuriának P. Oszkár vikáriust10, Sarlay Géza káplán Pius atyát11, Pápai János gymnáziumi religio tanár Placidus testvért12; Takáts Lajos I. káplán pedig a második testvért, aki Flóriánnak13 mondatik, vezeti karján páros együttesben. Öreg templom minden harangja megszólal, házak magyar álladalmi zászlókkal, egyre nyiladozó kedves virágokkal ékesíték, mikor sz. Ferenc fiai bevonulnak Egerszeg városába, hol is mindenek örvendeznek jöttükön. Tiszteletet tesznek adorációval padányi Bíró Márton kéttornyú öreg templomában.

Világosító Szentlélek Úristent hívogatják és litániát zengedezve Rendük minden ditsőséges szenteit kérik mentükben Kazinczy- és Rákóczy-utcák szárazabb felin.

Olai külvárosban már díszeskedő új templom és kolostor udvarában és pitvarokban töménytelen sokságban zsibongva várakoznak rangbéliek és mások is. Eljöttek magiszter és professor urakkal mind az oskolás növendékeknek, kiknek ajkából Urunk ditséretet szerzett szegény szolgáinak. De kezökből is, mert sok oskolás lánykák virágokat szórogatnak lábaik elé. Bizony virágos úton lépegetnek szent kereszt után, aminthogy sz. Ferenc atya is igen szerette a természetnek szépséges virágait. Egerszegnek nevezetes cantáló csapatja, Egyházi Ének- és Zeneegyesület énekkara Beethowen Isten ditsőségét14 Németh József ösméretes jó vezényletivel zengette, ugyhogy a lelkek máris gerjedezni kezdének. Czobor Mátyás polgármester ékes szózsattal az ő városa nevében, Kucsera István cserkész az életrevalóbb fiatalságnak, Hőhn Malvin bokréta virággal, leánykák szivével kedveskedik az atyáknak. Mindehhez még custos atya megnyeré a kulcsokat áldozatos hívektől, mire is belépésnek nem találtatott semmi akadálya.

A kellemetes refektóriumban ritka ceremonia közbül felmagasztalják a Krisztus feszületjét, benedikáló apát úr alant és fent meghinté cellákat szentelt vízzel.

Tisztelettevésnek szép sorai is köszönték az immár megtelepedett atyákat. Zalai főispán Gyömörey György úr, nemes Zala vármegye és kivétel nélkül minden hatóságok; Péterffy Béla reálgymnasiumi igazgató úr összes nevelő emberek és iskolák; honeszta özvegy óhidi dr. Szgethy Elemérné nagyasszony, úgy is mint számos corporációk prefekta asszonya, minden női corporációk és asszony népek: Szalai László tituláris kuriai bíró úr a férfi emberek ajkával mondottak melegen buzgó köszöntéseket; amiket örvendező lélekkel, tapintatos szókkal hálálkodva fogadott el a Quardián atya; ki is aztán kihirdette emelkedett szóval a szerzethái clausurát, mit is megértettek jelenlevő asszonynépek is.

II. 28-ik novemberben ünnepelteték a templomnak bendeikciója15. Ez napon elmúlik már 16 hónap alapkőnek fényes elhelyezése, 15 hónap építkezésnek kezdete után; 4 év pedig ama idők után, mikor szinte mártyromsággal elköltözött élőknek világából távol Oceántenger szigetén16 IV. Károly, igen leromlott magyar hazának apostoli királya; kinek is örök emlékezetére nemkülönben Urunk Jézus imádandó Szive tiszteletére emeledék nem keveselhető költségekkel a templom igen mivel kézzel. Benedictió megint nagy sokaságát hozta össze közeli és távoli híveknek, kik is nagy buzgósággal és figyelmezettséggel participáltak17 a szent ceremódiákban, mikben nagy igyekezettel szerzetes és seculáris papok18 segédkeztek. Mindezek történtével benedikáló pornói apát úr szent egyház kapujában, hogy az Úr új hajlékába lépnének be, várakozó hiveket nagyon foganatos szókkal hivogatja. Mit is megbizonyít az is, hogy egészen megtöltötték a tágas Istenházát. Első sacrificiumon19 megint tegnapon emlegetett nevetes kar énekelt válogatva szent énekeket. Evangeliom csókja után apát úr oltártól üdvözletet mondott új templomnak, új szolgáknak, kik 11 órakor jöttek Urunknak szegényes zalai szőlőjébe. Communiókor20 békecsókot vett tőle a rendi custos, ki is részeltette abban mind a valahányát. Sokan buzgó igyekezettel járultak az Úr asztalához nagyszívbeli örömmel vették Urunknak szent testét. Házfőnök atya tartott szent predikációt végezetképpen templomának rangiról és méltóságáról.

Ez történt Egerszeg városában minden korra emlékezetesen 182 esztendővel azután, hogy utoljára Mariánus klastromot építettek. Mi is 1744-ben Nagyatádon történt. És ezek után már Isten neve ditsőíttetik ott, hol földi királyok serege gyakorlatozék21. És ahonnét, a Vízálló dűlőből 1849-ben a legnagyobb veszedelem érkezék, mikoron báro dondorf osztrák armadia igen haragos őrnagya rémítő ágyúgolyóbist eresztett Egerszeg város belsejébe, nem is másért, mint kiadósabb exekválások tsunya szándokával22: ott mindeneknek áldás fakadjon barátok imádságiból és egyéb istenes tseledetikből. Amit megadjon Az, kinek ditsőség és ditséret mindörökkön Ámen. Mindek nagyobb hiteléül adjuk subscriptiónkat és sigillumunkat:

Bődy Zoltán vicispán

Czobor Mátyás polgármester

Vinkovits Viktor custos

Pehm József apáplébános

P. Deák Szulpic házfőnök”

Köszönet Csomor Erzsébet levéltárosnak a segítségért!

1Codex Iuris Canonici 1917; „Az egyházjog könyve”

2november 27-én

3közösségekben, egyesületekben

4Nagytiszteletű úr

5tartományfőnök

6díszdoktor

7P. Hársligety-Vinkovits Viktor a Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány tartományfőnök helyettese

8házfőnök

9P. Zimmersmann Suplpitius házfőnök, rendes és nagyböjti hitszónok, a háztörténet jegyzője, könyvtáros, a Missziós Szövetség vezetője

10P. Apáti Oszkár házfőnök helyettes, hitszónok, a házitanács tagja

11P. Németh Piusz hitszónok, a házitanács tagja

12Németh Placid testvér: szakács, kertész és kapus

13Gyűrű Flórián testvér, sekrestyés, alamizsnagyűjtő

14Ludvig van Beethowen: Te Deum

15a templom megáldása

16Madeirán, 1922. április 1-jén

17részesültek, részesedtek

18nem szerzetes, hanem egyházmegyés papok, pl. Pehm József, Sarlay Géza stb.

19szentmisén

20Communio: szentáldozás, a communió előtt békecsók szertartása van

21a templom helyén a katonasági lovarda gyakorlótere állt

22Gyötrés céljából talán

 

Köszönet Csomor Erzsébet levéltárosnak a segítségért!