2017. április 2. – NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

    Szolgálatass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd ügyemet, ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy az én megmentő Istenem. Zsolt 42, 1–2 Keresztény életünket így is meghatározhatnánk: meg-kezdett örök élet. A kereszten meghalt … Bővebben

 

 

Szolgálatass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd ügyemet, ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy az én megmentő Istenem.

Zsolt 42, 1–2

Keresztény életünket így is meghatározhatnánk: meg-kezdett örök élet. A kereszten meghalt és feltámadott Jé-zus ugyanis nemcsak ígérte nekünk az örök életet, ha-nem a kegyelmi élet már most belekapcsol bennünket Is-ten örök életébe. „Istenem, te vagy az én erősségem” (Zsolt 43, 2) az életben és halálban.

OLVASMÁNY Ez 37, 12b–14

A reménytelenség olyan, mint a halál és a temetés. Ezt élte át és súlyos teherként hordozta Isten népe. Ezekiel próféta látomásában az újjászületés reményét és vigasz-talását adta népének az Úr.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 129, 1–2. 3–4ab. 7–8

Válasz: Az Úrnál az irgalom, *

és bőséges a megváltás nála.

SZENTLECKE Róm 8, 8–11

A nemesség kötelez”, szól a régi mondás. Akinek Lel-két adta Isten, az „kötelezve” van arra, hogy lélek szerint éljen, hallgasson a Lélekre, kövesse indításait. Kell, hogy lelki emberré legyen, akit nem az ösztönei irányí-tanak, hanem a Lélek.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Jn 11 ,25a és 26

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet: * aki bennem hisz, nem hal meg örökre.”

EVANGÉLIUM Jn 11, 1–45

Krisztus csodái között kiemelt helyet foglal el Lázár fel-támasztása.. Az Úr csodát tett, de próbára tette apostolai hitét, Mária és Márta hitét s kísérőinek hitét. Valami olyan kinyilatkoztatást ad most, amelyet mindenkinek lelkébe kell vésnie. „Én vagyok a feltámadás és az élet.” S hangsúlyozta a hit fontosságát: „Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét.”

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.” (Jn 6, 54)

ELMÉLKEDÉS

Hitünk tanítása szerint szoros kapcsolat van a bűn és a halál között. A halál ugyanis a bűn révén lépett a világ-ba. Jézus kereszthalála és feltámadása azonban megtörte a bűn és a halál uralmát. Reményt ad nekünk, hogy el-nyerhetjük bűneink bocsánatát, és részesülhetünk a di-csőséges feltámadásbam. Az emberi történelem vége meghozza ezt a teljes győzelmet. Az emberi nem minden tagja, aki engedi magát megváltani, aki együttműködik a kegyelemmel, meglátja Isten dicsőségét, és hallani fogja Jézus szavát: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtok-ba a világ kezdetétől nektek készített országot!” (Mt 25, 34). Holland Katekizmus nyomán

FEKETEVASÁRNAP

Nagyböjt 5. vasárnapjának népi neve. A liturgiában egy-re erősebben rajzolódik ki a Szenvedő Krisztus képe, megjelenik a Fájdalmak Férfia. Testvérek, vegyünk részt fájdalmában, de lássuk meg benne a Győzőt is. Nézzük benne a Királyt, aki szenvedése által a kereszt trónjáról uralkodik. Gondoljuk végig, hogy mennyire vettük ko-molyan az idei Nagyböjt kihívásait?

KERESZTÚT

A 14 stáció jézusi útja bennünk folytatódik sokszor és összekapcsolható életünkkel. Továbbra is bíztatjuk híve-inket, hogy egyénileg vagy közösségben elmélkedjenek Jézus szenvedéséről és megváltó haláláról.

IMA A KERESZT ELŐTT

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyen a te szent és igaz parancsodat. Assisi Szent Ferenc

NAGYBÖJTI GONDOLAT

Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmá-nyozta volna, mi válik hasznodra ebben, vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés, vagy fájdalmas veszteség, nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért. Isten örök Gondviselése kezdettől fogva ki-gondolta, hogy ezt a keresztet saját Szívéből értékes ajándékként neked adja.

Mielőtt elküldötte volna, mindentudó szemével meg-szemlélte, isteni értelmével átgondolta, bölcs igazságos-ságosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmele-gítette. Mind a két kezével megmérte, hogy egy milli-méterrel se legyen nagyobb, egy milligrammal se nehe-zebb a kelleténél. Azután megáldotta szent nevével, föl-kente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát, és még egy-szer rád és bátorságodra pillantott.

Így most egyenesen az égből jön feléd, mint Istennek hívása, s könyörülő szeretetének ajándéka, hogy egészen önmagaddá légy, és Istenben megtaláld beteljesülésedet. 

KÉT MÁSIK GONDOLAT

Az imádság nem más, mint egy baráti kapcsolat, gyakori megosztás és együttlét kettesben azzal, akiről tudjuk, hogy szeret minket. – Avilai Szent Teréz

Hogy a lélek megismerhesse Istent, ahhoz legelsősorban az szükséges, hogy megismerje önmagát.

Keresztes Szent János

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit