2016. október 16. – ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

2016. október 16. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP + Az Irgalmasság Éve + Az embert a teremtés koronájának nevezzük, mert értel–mével ő ismeri fel a teremtett világ rendjét, törvényeit és szépségét. S mindezért az egész természet képviselője-ként hálát tud adni Istennek, imádkozik … Bővebben

2016. október 16.

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

+ Az Irgalmasság Éve +

Az embert a teremtés koronájának nevezzük, mert értelmével ő ismeri fel a teremtett világ rendjét, törvényeit és szépségét. S mindezért az egész természet képviselője-ként hálát tud adni Istennek, imádkozik hozzá, és dicsőí-ti őt.

OLVASMÁNY Kiv 17, 8–13

A hívő ember nemcsak a maga erejében bízik, hanem a Gondviselő Istenben is, akinek hatalma van ahhoz, hogy elhárítsa az utunkba eső akadályokat. Ez történt az amalekiták ellen harcoló Józsue seregével is. Megütköztek az ellenséggel és győztek is, mert a csata közben Mózes szüntelenül imádkozott értük.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 20, 1–2. 3–4. 5–6. 7–8

Válasz: Segítségünk az Úr nevében van, *

aki a mennynek és a földnek alkotója.

SZENTLECKE 2 Tim 3, 14 – 4, 2

A Szentírás, igaz, tartalmazza Isten tetteit, szavait és az ember erkölcsi magatartásának szabályait, de élő, eleven tanítássá az Egyház igehirdetése által válik. Itt ugyanis a betűhöz csatlakozik a hívő ember életének tanúságtétele is. Ezt a kettőt együtt igénylik korunk emberei. Igyekez-zünk egyre inkább megfelelni ennek az igénynek.

ALLELUJA Zsid 4, 12

Isten szava élő és átható, * megítéli a gondolatot és a szándékot a szívünk mélyén.

EVANGÉLIUM Lk 18, 1–8

A kitartó és bizalomteljes imádságnak Isten nem tud el-lenállni. Biztosan meghallgatja azt. De nekünk, ma-gunknak is javunkra válik. Erősíti bennünk az Isten iránt való hűséget.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az Isten iránt való hálával és a hozzá intézett kéréssel is tiszteletet mutatunk iránta. Ezzel ugyanis megvalljuk az élő Istenbe vetett hitünket.

ELMÉLKEDÉS

Ahol imádkoznak, ott rendesen több a kötelesség és fe-lelősségérzet, kevesebb a féltékenység és a gonoszság, s inkább tekintettel vannak a mások érdekeire. Bebizo-nyított ténynek látszik, hogy szellemi kifejlődésünkhöz hasonlóan erkölcsi jellemük és értékük is emelkedettebb azoknak, akik imádkoznak, bár esetleg csak középszerű módon is, mint azoknak, akik nem imádkoznak. A társa-dalomnak, amelyekből eltűnik az imádság szükséglete, rendszerint nem állnak messze az elkorcsosodástól.

Alexis Carrel

Saját életünk a legfőbb hitoktatásunk.

Cardijn bíboros

SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA

Ünnepe: október 18.

Az evangélista antiochiai (Euszébiosz) pogány szülőktől származott. (Kol 4, 11) Korán megtért. 49 és 60 között Pál kísérője volt, sőt ott volt az apotol mellett, annak második római fogsága idején is. Több ókori szerző tanúsága szerint (Muratori kánon, Ireneusz, Origenész, Tertulliánusz, Euszébiosz, Jeromos) ő a harmadik evangélium és az Apostolok Cselekedeteinek szerzője. A le-genda szerint Patraszban szenvedett vértanúhalált. Az anti-markionita prológus szerint Boetiában halt meg 80 éves korában. Ő a festők, szobrászok, színészek és állat-orvosok védőszentje.

BOLDOG IV. KÁROLY

1887. augusztus 17. 1918. november 11.

Utolsó magyar király. Mély vallásosságát Georg Wallis és Domonkos-rendi lelkiatyja révén mélyítette el. Emléknapja a Zita hercegnővel való házasságkötésének napja (október 21.). A házasságot és a családot a szentté válás útjának nevezte. A Jézus, Mária, József röpima volt életének utolsó mondata. Kitűnt az Oltáriszentség iránti tiszteletben.

Október: A Rózsafüzér hónapja

A CSALÁD IMÁDSÁGA

A rózsafüzér, amellett hogy imádság a békéért, mindig a család imádsága is, és imádság a családért is. Korábban különösen is kedves imádsága volt a keresztény családoknak, és bizonyosan ápolta bennük a közösséget. Nem szabadna elveszítenünk ezt a drága örökséget. Vissza kell térnünk a családban és a családokért végzett imád-sághoz, felhasználva a rózsafüzért is.

II. János Pál pápa Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levele a szent rózsafüzérről

Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes…

SZENT PIO ATYA REGGELI IMÁJA

Mária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk!

Íme, lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén,

és átvesszük Tőled Urunk nagy ajándékát.

Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket.

Tieid leszünk értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel

és testünkkel. Alakíts ki bennünk anyai jóságoddal

ezen a napon új életet, a Te Jézusod életét!

Égi Királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal

még a legkisebb cselekedetünket is, hogy az tiszta

és méltó legyen a szent és szeplőtelen áldozathoz.

Tégy szentté bennünket, jóságos Atyánk, szentté,

miként azt nekünk Jézus megparancsolta,

amint Szíved kéri tőlünk, és forrón kívánja. Amen.

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit