2016. november 27. – Advent 1. vasárnapja

  Adventben visszaemlékezünk arra az időre, amikor az emberiség várta a megígért Megváltót. Egyúttal az ő születésének ünnepére és második eljövetelére is készü-lünk. Az őskeresztények fohászával imádkozunk: „Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel 22, 20) Jöjj, és kegyelmeddel se-gíts és szentelj … Bővebben

 

Adventben visszaemlékezünk arra az időre, amikor az emberiség várta a megígért Megváltót. Egyúttal az ő születésének ünnepére és második eljövetelére is készü-lünk. Az őskeresztények fohászával imádkozunk: „Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel 22, 20) Jöjj, és kegyelmeddel se-gíts és szentelj meg bennünket.

OLVASMÁNY Iz 2, 1–5

Az emberek sokszor tévelyegnek. Szükségük van a biz-tos tanításra és a biztos útra. Boldog az az ember, aki Is-tennél keres eligazítást, aki az Úrtól kér tanácsot és Isten útján jár.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 121. Zsoltár

Válasz: Isten házába indulunk,*

örömtől dobban a szívünk.

SZENTLECKE Róm 13, 11–14

Adventi jófeltételeket tartalmaznak Szent Pál apostol sorai. A sötétségben is a világosság fiaként éljünk: az él-vezethajhászó korban önmegtagadóan, a gyűlölet köze-pette is szeretetben… Ez méltó a keresztény emberhez.

ALLELUJA Zsolt 84, 8

Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és az üdvösséget add meg nékünk.

EVANGÉLIUM Mt 24, 37–44

Nem feledkezhetünk el arról, hogy az Emberfia ítélő bíránk is. Az ítéletre, a számadásra készen kell lennünk. Nem lehetünk elbizakodottak! Nem mondhatjuk, hogy ráérünk még a megtérésre! A legváratlanabb pillanatban is szólíthat az Úr, hogy adjunk számot életünkről.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Krisztussal találkoztunk igéjében. Vele egyesülünk az áldozatban, és neki szolgálunk embertestvéreinkben.

ELMÉLKEDÉS

AZ IDŐ ÉRTÉKE

Az idő nagy kincs. Egy szempillantás alatt megtalálhatjuk az Istent, de el is veszíthetjük. Rátalálhatunk a he-lyes útra, de el is tévedhetünk. Éppen ezért kell megbe-csülni az életet, az időt. A lepergett időt már nem hoz-hatjuk vissza, de mulasztásainkat jóvátehetjük. A jövő még nincs birtokunkban. A jelent kell megszentelnünk imával, jócselekedetekkel. Időnk legyen Istené!

Hofbauer Szent Kelemen nyomán

ITT AZ ADVENT

Napjainkban az Advent valóságát újra meg kell értenünk. Nevezetesen: hogy mindig is volt Advent, de ma is van! Hogy az egész emberiség egyetlen család Isten előtt! Hogy az egész emberiség sötétségben jár, – de va-lamennyi ember számára felragyogott Krisztus világos-sága. Joseph Ratzinger (XVI. Benedek pápa)

+ + +

ÚJ EGYHÁZI ÉV

Közülünk senki sem kezdi el szívesen ugyanazt elölről. Isten népe Advent első vasárnapján mégis új egyházi évet kezd el. Miért teszi ezt? Miért ismételjük ugyanazt többször is?

Egyrészt azért, mert változnak az idők, és mi is válto-zunk bennük. Változnak életkörülményeink, változik egészségünk, gondolkodásunk. Valahogy mások va-gyunk, mint egy évvel ezelőtt. Változó életünket hozzá kell igazítanunk a változatlan örök igazságokhoz.

Másrészt azért, mert minden évben van egy korosztály, amely nemcsak elölről kezdi iskolai tanulmányait, ha-nem először találkozik hitünk ünnepeivel, a nagy hittit-kokkal is.

Végül pedig azért, mert minden újrakezdés új lehetősé-geket kínál az üdvösség útján, és voltaképpen egész keresztény életünk nem más, mint folytonos újrakezdés. Amikor ma az idők Urát köszöntjük, kezdjük újra irgal-mát kérni életünkre és bűneinkre. K. Gy.

SZENT ANDRÁS APOSTOL

Betsaidában született, előbb Keresztelő Szent János ta-nítványa volt, majd hálóit elhagyva Krisztust követte. Testvérét, Pétert ő vezette el az Úrhoz. Pünkösd után sokfelé hirdette az evangéliumot, mígnem Achajában ke-resztre feszítették (vö. András-kereszt). A keleti egyház védőszentjét tiszteli benne, Péter testvérében. Ünnepe: november 30.

BÖLCSESSÉG

Atyánk! Jézus Krisztusnak, az Evangélium Emberfiának 
halhatatlan életet adtál.  De még ennél is többet tettél: minden embernek, aki reménykedik, a kegyelem gazdag-ságát  helyezted kilátásba. Ezért merjük imánkat Hozzád intézni: tökéletesítsd bennünk, amit elkezdtél, teremjen sok gyümölcsöt minden kegyelemmel megáldott ember  az idők végezetéig. Amen. Sienai Szent Bernardin

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI

2016. DECEMBER

Egyetemes: Hogy megszűnjék az egész világon a gyermekkatonaság sebe.

Evangelizációs: Hogy az európai népek újra felfedezzék az örömet és az élet reményét adó Evangélium szépsé-gét, jóságát és igazságát.

KÉT HASZNOS GONDOLAT

E világ urai jönnek és mennek. A mi Urunk Jézus azon-ban csak jön. Népi szólás

Ahol Jézus van, ott minden megvan. Mily értékes minden ember: még akkor is, ha csak egy szikrányi van is benne az isteni fényből! Charles de Foucauld

Advent első vasárnapja van, egyben az egyházi év („A” év) kezdete. Karácsonyi felkészülésünk legyen méltó és kegyelmethozó!

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit