2016. november 20. Krisztus Király ünnepe

  KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP XI. Piusz pápa 1925–ben rendelte el az Egyházban Krisztus királyságának ünnepét. Döntésében a Szentírás tanítására támaszkodott. Izajás próféta megjövendölte a Megváltóról: Messzire kiterjed utalma és országában mindig béke lesz (vö. Iz 9,6). … Bővebben

 

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA

ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP

XI. Piusz pápa 1925ben rendelte el az Egyházban Krisztus királyságának ünnepét. Döntésében a Szentírás tanítására támaszkodott. Izajás próféta megjövendölte a Megváltóról: Messzire kiterjed utalma és országában mindig béke lesz (vö. Iz 9,6). A zsoltárokban pedig azt olvassuk: Uralkodni fog tengertől tengerig és hódolnak előtte a föld lakói (vö. Zsolt 71, 8–9).

OLVASMÁNY 2 Sám 5, 1–3

Kezdetben a választott nép Istent tekintette királynak. Később azonban Saul személyében nekik is lett földi ki-rályuk. Saul után Dávid következett Isten trónján, aki ígéretet kapott arra, hogy Isten az ő örök királyságát a Dávid családjából származó Messiás által gyakorolja majd.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 121, 1–2. 4–5

Válasz: Isten házába indulunk, * örömtől dobban

a szívünk.

SZENTLECKE Kol 1, 12–20

Szent Pál apostol Jézus elsőségét hirdeti a teremtett vi-lágban és a megváltás rendjében egyaránt. Az Atya ugyanis őáltala teremtette a világot és őáltala akart kien-gesztelődni az emberiséggel. A megváltás és kiengesz-telődés művét Jézus Krisztus az Egyház által folytatja a világban.

ALLELUJA Mk 11, 9b–10a

Áldott, aki jön az Úr nevében. * Áldott legyen Dávid ős-atyánknak eljövendő országa!

EVANGÉLIUM Lk 23, 35–43

Jézus országa nem evilágból való. Kitűnt ez a kereszten tanúsított magatartásából is: a gúnyolódásra nem vála-szol, hatalmát nem veszi igénybe, hogy ellenségeit el-hallgattassa. Hősiesen gyakorolja a szeretetet: nagylel-kűen megbocsát ellenségeinek.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Kiválasztott nemzedék és királyi papság részesei va-gyunk. Ennek tudatában vegyünk mindig részt Krisztus Király főpapi áldozatában.

ELMÉLKEDÉS KRISZTUS KIRÁLYSÁGÁRÓL

Csodálatos ez a Király, aki lemondott a hatalom min-den külső jeléről, az uralkodás, az erő és a gőg minden eszközéről… Különleges Király ez! Mennyire vágya-koznia kell rá a modern embernek, aki belefásult a hata-lom gyakorlatának olyan rendszereibe, amelyek elnyo-mással és erőszakkal sújtják polgáraikat. Olyan hatal-mak ezek, amelyek az ember legbensőbb világát is szabályozni akarják, ideológiákat kényszerítve rájuk… Milyen csodálatos Király Jézus Krisztus, aki eleve eluta-sítja az ember ilyenfajta irányítását!”

II. János Pál pápa

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

A mennyei Atya Krisztusban teremtett az égen és a föl-dön, a láthatókat és láthatatlanokat, a trónusokat, ural-makat, fejedelemségeket, hatalmasságokat; minden őál-tala és őérette teremtetett. Krisztus tehát a Fő és a Ki-rály a teremtés jogán. Benne van megváltásunk az ő vé-re által… ő a Testnek, az Egyháznak a feje. Tehát Krisz-tus a Fő, a Király a szent vére árán szerzett megváltás jogcímén. Krisztus e kettős jogon urunk, törvényho-zónk, mégpedig az egyes embernek éppúgy, mint a tár-sadalomnak. Uralmát azonban nem erőszakkal akarja megvalósítani, hanem szeretetteljes vonzásával, hogy szabad akarattal ismerjük el felszabadító uralmát.

Korunkban az emberiségre különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása Krisztustól. Ez az ünnep évről évre hathatósan hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok fölött való felséges és feltétlen uralmát. Isten úgy akarta, hogy Krisztus fősége és uralma a történelem végén nyilvánuljon ki világosan. Az utolsó ítéleten ő lesz a Bíró, aki mindent összefoglal és átad az Atyának. Krisztus Király ünnepét XI. Piusz pápa rendelte el 1925ben, Mindenszentek ünnepe előtti vasárnapra, hogy az elpogányosodó korban, a hamis sza-badosság lázongásai között az Egyház tagjait Krisztus főségének elismerésére hívja. Az ünnepet a II. Vatikáni Zsinat után áthelyezték advent előtti utolsó vasárnapra. Ezzel az Egyház azt emeli ki liturgiájában, hogy Krisz-tus királysága, amely láthatatlanul állandóan megvalósul az ő híveiben („Isten országa bennetek van”) az idők vé-gén láthatóan is megjelenik és az emberiség történelmi útját teljessé teszi, annak értelmet ad.

A HIT FELINDÍTÁSA

Uram, Istenem, erős hittel hiszem és vallom mindazt, amit a katolikus Anyaszentegyház elém ad, mert, Istenem, te nyilatkoztattad ki mindezeket, aki az örök igaz-ság és örök bölcsesség vagy, aki nem tévesztesz meg és soha nem tévedhetsz. Ebben a hitben akarok élni és meg-halni. Amen.

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA

BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN

November 21.

Az Egyház a jeruzsálemi templom közelében épült új Máriatemplom felszentelési évfordulóját (543) tartja ezen a napon. Jakab apostol aprokrif ősevangéliumában olvashatjuk, hogy Máriát hároméves korában szülei a templomban Istennek felajánlották. A keleti egyház na-gyon korán megemlékezett erről, a nyugati egyházban IX. Gergely pápa a XIV. század kezdetén megengedte ennek ünneplését, majd IV. Sixtus pápa 1472ben az egész egyházra kiterjesztette. Ma a keleti keresztények-kel együtt ünnepeljük ezt az ünnepet.

Krisztus országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke.

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit