2016. december 4. Advent 2. vasárnapja

  Az emberiség örök problémája az irigység, a versengés, a gyűlölködés, a békétlenség és a háború. Örök vágy is él az ember lelke mélyén, békét kíván. Ehhez azonban az embernek újra és újra le kell mondania önzéséről, meg kell térnie. … Bővebben

 

Az emberiség örök problémája az irigység, a versengés, a gyűlölködés, a békétlenség és a háború. Örök vágy is él az ember lelke mélyén, békét kíván. Ehhez azonban az embernek újra és újra le kell mondania önzéséről, meg kell térnie.

OLVASMÁNY Iz 1, 1–10

Várjuk a Megváltót, akin az Úr lelke nyugszik, s ezért ő hoz bölcsességet, értelmet, jótanácsot, erőt, igazi tudást, és ő győz a gonoszság felett.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 71, 2. 7–8. 3–4a. 12–13. 17

Válasz: Napjaiban az igazság virága nyíljék,*

és teljes béke legyen a világ végéig.

SZENTLECKE Róm 15, 4–9

Isten teljesítette ígéretét. Fiát küldte hozzánk. Teljesít-jük-e mi keresztségi ígéretünket? Irgalmas volt az Úr mindenkihez. Irgalmasak vagyunk-e vele együtt? Szere-tetet hozott. Szeretetben élünk-e?

ALLELUJA Lk 3, 4. 6

Készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényét, * és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten.

EVANGÉLIUM Mt 3, 1–12

A szokatlanul szigorú Keresztelő János komoly megté-résre figyelmezteti az embereket, s arra, hogy ennek az ideje elérkezett. Itt a mennyek országa”! Bűnbánatot hirdet, s jelzi azt is, hogy Jézus ezért jön, hogy a bűntől megtisztítsa a világot.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Jézus azért jött, hogy tüzet hozzon a földre, hogy lelket öntsön belénk az Isten lelkéből, tüzet az Isten szívéből. Új emberré kell lennünk, s új szívvel dicsérnünk őt és hálát adnunk neki.

ADVENTI IMÁDSÁG

Kihez kiálthatnék, én Istenem, kihez fordulhatnék segít-ségért, ha nem tehozzád? Egyedül csak Isten tudja telje-síteni reményeimet. Mert magát az Istent keresem, utá-nad vágyódom, Istenem! Hozzád fordulok hát, hogy el-érhesselek. Te teremtetted lelkemet, egyedül csak te is-mered, s te tudod újjáteremteni is! Te saját képedre al-kottál engem, egyedül csak te tudsz átalakítani annak ké-pére és hasonlatosságára, aki Jézus Krisztus, Megvál-tóm, tükörképed, isteni lényed Jele és Igéje!

Blaise Pascal Alföldi A. Béla ford

KÉT GONDOLAT

Ha nem vagyunk súlyos bűn tudatában, higgyük, hogy béke van szívünkben! Mert a béke nem más, mint Isten jelenléte mibennünk. Kartauzi mondás

A sivatag oly boldogító környezet számomra. Egyedül lehetek, és magam előtt látom az örökkévalókat.

Charles de Foucauld

SZENT MIKLÓS PÜSPÖK

December 6.

Görög földön élt a IV. században. Myra püspöke, az igaz hit rendíthetetlen védelmezője a niceai zsinaton a tévta-nítokkal szemben. Ugyanakkor a jótékonyság és az aján-dékozó lelkület szentje, adventben az üdvösség ajándé-kát hozó Üdvözítő előhírnöke. A keleti egyház egyik legtiszteltebb szentje. Nyugaton a X. század óta tiszteli a liturgia és a népi áhítat. Életét a középkorban színjáték-szerűen is előadták, ennek származéka ma is a gyerme-kek közé jövő, őket hittan-tudásukról és életmódjukról megvizsgáztató Szent Miklós-alak („Mikulás”). A kísé-retében levő ördög”-figura a szent legendájának arra a mozzanatára emlékeztet, amikor a Sátán támadásait és cseleit híveitől több ízben is elhárította. Kérjük hathatós közbenjárását gyermekeinkért!

SZENT AMBRUS PÜSPÖK

December 7.

A négy nagy nyugati egyházatya egyike (egyháztanító). Művelt római politikus, akit a milánóiak 374. december 7-én püspökké választottak. Tudását egészen a hit szol-gálatába állította. A tévtanításokkal szemben védi a hi-tet, oktatja a népet, fenséges beszédekkel ékesíti az ün-nepeket. Jó pásztora övéinek, a legmélyebb hitigazsá-gokra tanította őket az általa költött himnuszokkal.

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

December 8.

E napon azt ünnepeljük, hogy Isten a Boldogságos Szűz Máriát, Fiának édesanyját eleve megóvta az áteredő bűntől. Máriában újból megjelent a földön a bűntelen em-ber, akiben Istennek kedve tellett. Az ősi keresztény ha-gyományt IX. Piusz pápa 1854. december 8-án dogma-ként hirdette ki, s maga Szűz Mária a lourdesi megjele-nésével megerősítette.

A hűtlenségek és árulások világában maradj a Hűség-gel teljes Szűzzel” együtt mindvégig hűséges! (B. J.)

IMÁDSÁG TANÚSÁGTÉTELÉRT

Taníts meg engem, Uram, hogy mindig dicsőségedet, igazságodat és akaratodat hirdessem. Ne csak prédikáci-ókkal, ne csak szavakkal, hanem példámmal is, annak ti-tokzatos erejével és megnyerő hatásával, amit teszek. Add, hogy az életszentség által lássák meg rajtam az em-berek, hogy hozzád hasonlítok és túlárad bennem a sze-retet, amely szívemet feléd ragadja.

John Henry Newman

ÚTRAVALÓ

Gondolj arra: Isten mézzel akarja kitölteni lelkedet, hogy kedves legyél. De hová töltse a mézet, ha tele vagy ecettel? Előbb ki kell öntened az ecetet, majd alaposan kisúrolnod a hordót, bármennyire keserves munka is ez!

Szent Ágoston

fr. Kiss Barnabás ofm Detroit