2016. december 18. – ADVENT 4. VASÁRNAPJA

  Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassátok közénk az Igazat! Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt! Iz 45, 8 A nagy Isten jeleket küld az emberiségnek, hogy megis-merjék őt, akaratát és szeretetét. E jelek az égre … Bővebben

 

Harmatozzatok, egek,

onnan felülről, és ti, felhők,

hullassátok közénk az Igazat!

Nyíljék meg a föld, és teremje

az Üdvözítőt!

Iz 45, 8

A nagy Isten jeleket küld az emberiségnek, hogy megis-merjék őt, akaratát és szeretetét. E jelek az égre mutat-nak. Reményt gyújtanak az emberek lelkében, s elveze-tik az embert Istenhez.

OLVASMÁNY Iz 7, 10–14

Acház király a legnagyobb jelet kapta Istentől! Dávid házát veszély fenyegette, baj, gyötrődés. Túlélik-e a megpróbáltatásokat? S üzen az Úr: „Velünk az Isten”.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 23, 1–2. 3–4ab. 5–6

Válasz: Urunk, Istenünk érkezik:*

ő a dicsőség királya.

SZENTLECKE Róm 1, 1–7

Szent Pál is örömteli üzenetet közvetít: Isten mindenkit kiválasztott és meghívott az örök életre. Küzdelem ugyan az ember élete a földön, de minden nappal köze-lebb kerül örök céljához.

ALLELUJA Mt 1, 23 Íme, anya lesz a Szűz, és fia születik. * Fiának neve Em-mánul, vagyis „Velünk az Isten”.

EVANGÉLIUM Mt 1, 18–24

Isten megváltó művében Szent József a csendes, hűséges szolga. Vállalja az atyaságot, pedig nem ő a Gyermek apja. Imájával, munkájával és gondoskodásával közre-működik Isten tervének megvalósulásában: S mindezt nem kényszerből teszi. Tetteit a szeretet vezérli Mária iránt s majd a Gyermek iránt.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Jézusban teljesedett a prófétai jövendölés: „Velünk az Isten”. Velünk van, hogy segítsen, megmentsen. Vele egyesülünk az áldozatban. És őt visszük az emberek közé.

ELMÉLKEDÉS

MINDEN ÉRTE VAN

Jézus nélkül minden fáradozás hiábavaló.

Jézus nélkül minden aszkézis haszontalan küzdelem.

Jézus nélkül minden mű halálra van ítélve.

Jézus nélkül minden összejövetel széthúzássá válik.
Mert Jézus az Igazság Tanítója.

Jézus a szőlőtőke, amelyen mi, szőlővesszők élhetünk.

Jézus az Út és a Cél vándorlásunk idején.

G. Rossi

ÓANTIFÓNÁK

A Karácsonyra való lelki készülés az Egyház hivatalos liturgiája és az egyes hívők belső áhítata mellett az ön-kéntesen összejött templomi közösséget, a családot, a baráti köröket is áthatja. Főként estefelé szívesen gyűlnek egybe, hogy csendes elmélkedéssel, imával, énekkel készítsék szívüket a közelgő ünnepekre. Az advent utol-só hetének (december 17. és 23. között) liturgiájában szereplő „Óantifónák (mindegyik az „Ó!” felkiáltással kezdődik) Jézust azon a hét néven szólítják, amelyet az Ószövetség adott a jövendő Messiásnak.

AZ ÚR LÁTOGATÁSA ELÉ

Az ószövetségi választott nép hosszú várakozása, vágyakozása valóra vált. Időszámításunk kezdetén Isten, „aki úgy szerette a világot”, áttörte az „ég zárt ajtajátés belépett az emberiség történelmébe. Akik készek voltak őt befogadni, mint Mária is, azoknak szíve ujjongott az Úrban és magasztalták őt. Ma igen nagy szükség van ar-ra, hogy az Úr áttörje, nem az ég, hanem az emberi szí-vek zárt ajtaját. Annak idején Mária hitétől, igenjétől függött az, hogy a második isteni személy, Jézus belép-hessen az emberiség életébe, hogy a megváltás műve elkezdődjön a földön. Ma tőlünk, a mi tanúságtevő éle-tünktől és az ebből származó benső örömünktől, megza-varhatatlan lelki békénktől függ az, hogy az Úr Jézus ma is beléphessen a Szabadító után sóvárgó kortársaink éle-tébe, hogy a megváltás műve folytatódjon, sőt kitelje-sedjen a jövőben.

A mai vasárnap az adventi bizonyosság vasárnapja. Itt áll már az Úr a küszöbön méltók vagyunk fogadni őt? A lénye szerint láthatatlan Isten láthatóvá vált, az örök-kévaló belépett az időbe, a halhatatlan most halandó tes-tünkben jelent meg, hogy maga hozza el nekünk a halha-tatlanságot. Ezt ünnepeljük Karácsonykor.

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK KARÁCSONYRA?

Üdvözítő Urunk születésnapjára, erre a kívánatos, szent, dicsőséges és egyedülálló ünnepre az Úr segítségével és teljes erőnkkel elő kell készülnünk. Lelkünk minden tit-kos zugát át kell vizsgálnunk, hogy ne maradjon ben-nünk olyan rejtett bűn, ami lelkiismeretünket marná, és bántaná az Urat.

E napokban tegyünk több jót a szegényekkel… A temp-lomban csendesen imádkozzatok vagy zsoltározzatok; haszontalan beszéd ne hagyja el szátokat! Éljetek min-denkivel békességben; akiről tudjátok, hogy haragot tart, azt próbáljátok kibékíteni. Szent Ágoston nyomán

EMMANUEL

Nemcsak a karácsonyfaégők és a csillogó ragyogás tölti be a karácsonyi ünnepkört, hanem maga Isten világossága: megszületik a Gyermek. Itt van velünk! Jászolban fekvő kis Gyermek, akinek a kezében azonban hatalom van: a szeretet hatalma. Emmanuel = Velünk az Isten!

Jöjjetek, imádjuk a betlehemi Kisdedet!

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit