2016. december 11. ADVENT 3. VASÁRNAPJA

  Az adventi öröm vasárnapja „Sötétben járunk, hajnalra várunk” (SzVU 13), Krisz–tusra, Karácsonyra várunk. A várakozás készületet is je–lent. Igyekszünk méltók lenni ahhoz, aki jön és aki ve-lünk marad s a miénk marad. OLVASMÁNY Iz 1, 1–6a. 10 Ami a … Bővebben

 

Az adventi öröm vasárnapja

Sötétben járunk, hajnalra várunk” (SzVU 13), Krisztusra, Karácsonyra várunk. A várakozás készületet is jelent. Igyekszünk méltók lenni ahhoz, aki jön és aki ve-lünk marad s a miénk marad.

OLVASMÁNY Iz 1, 1–6a. 10

Ami a beteg ember számára a gyógyulás és az egészség, azt hozza az Üdvözítő az embereknek. Ami az öröm a szomorkodónak, ami a szabadság a rabnak, abban része-sít bennünket az Úr. A félénknek bátorságot, a vaknak tisztánlátást ajándékoz az Isten.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 145, 7. 8–9a. 9bc–10

Válasz: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * Üdvözíts minket.

SZENTLECKE Jak 5, 7–10

Korunknak betegsége a türelmetlenség és az állhatatlan-ság. A mai embernek minden azonnal kellene. Istentől is. Erre vonatkozik a mondás: „Adj, Uram, de rögtön!” Az igazi lelki élet viszont éppen az ellenkezője ennek: türelemre, kitartásra épül.

ALLELUJA Iz 61, 1

Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek.

EVANGÉLIUM Mt 11, 2–11

Keresztelő János kérdése az emberiség kérdése is. Miről lehet felismerni a Megváltót? Jóságáról és szeretetéről. Nem megy el érzéketlenül a szenvedő ember mellett: segít, gyógyít, örömet hirdet.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az evangéliumot a szegényeknek hirdetik! S ők meghallják Isten szavát: nem alkudoznak, befogadják azt. Jézus az égből szállott élő kenyeret adja nekünk, ha el-fogadjuk a lakomára való meghívást.

ÁLDOZÁSI ÉNEK vö. Iz 35, 4

Mondjátok a csüggedt szívűeknek: Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, eljön a mi Istenünk, hogy szabadulást hozzon nekünk.

ELMÉLKEDÉS

AKARATOD SZERINT

Uram, az történjék velem, amit akarsz, s úgy történjék, ahogyan akarod, csak segíts, hogy megértsem akarato-dat. Uram, amikor akarod, akkor van a cselekvés ideje, s amikor akarod, mindig kész vagyok, ma és mindörökre. Uram, amit te akarsz, magamra vállalom, s amit te akarsz, számomra nyereség. Az a fontos, hogy a tied le-gyek. Uram, mert te akarod, azért jó minden, s mert te akarod, kedvem van hozzá. Szívem kezedben nyugszik.

Boldog Rupert Mayer

Nézzetek föl és emeljétek föl fejeteket!

Mert közeleg már a ti megváltástok!

GAUDETE = ÖRVENDJETEK

Az adventi öröm vasárnapja a mai (Gaudete in Domino, vö. Fil 4, 4–6). E napon szabad rózsaszínben mondani a szentmisét, és szólhat az orgona is. Az Anyaszentegy-ház, mint jó anyánk, ezzel enyhíti a szent idő szigorú-ságát, és a reményt táplálja bennünk. Az öröm forrása ugyanis nem más, mint ez: az Úr közel van hozzánk!” Az Úr közelségének öröme nyugodt, aggódás-mentes bizodalmat, szívbeli békét és derűt közöl. Ez őrzi meg a világ sok baja és veszélye közt a keresztényt az élet nagy Adventjében, Krisztus eljövetelének napjáig.

Akit várunk, akit hívunk: a mindenek fölött álló, végte-len Fölség, „aki trónol a kerubok fölött. Akkor tudjuk csak igazán felfogni Isten szeretetét, ha átéljük, hogy az egész világ ura az, aki eljött megmentésünkre. A közele-dő Karácsony várakozásában imádsággal virrasszunk!

ADVENTI IMA GYERTYAGYÚJTÁSHOZ

Uram, annyi fele futunk advent idején, annyi mindennel megtöltjük a készületi időt. Kérünk, ne valami foglalja le adventünket, ne a világ bóvli kínálata, hanem hadd köze-ledjünk Hozzád! Hadd fogadjuk be egészen Jézust, a Megváltót, hogy VALAKI foglalja el karácsonyunk középpontját! Ne egy kivágott fa legyen karácsonykor középen, hanem Te, Urunk, Jézus Krisztus! Jöjj el, jöjj el, Urunk életünkbe!

A GUADALUPEI

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA

December 12.

1531. december 9-én a Tepeyacdombon, amely Mexi-kóváros közelében, a jelenlegi Mexikó állam területén van, Szűz Mária megjelent egy egyszerű indiánnak, Juan Diego Cuauhtlatoatzinnak, és egy templom építését kér-te, hogy ott anyai jóságát megmutathassa. Juan Diego köpenyén, amelyben a Szűzanyától küldött virágokat vit-te a püspöknek, csodálatos módon megmaradt a Szűz-anya képe. Ezt a keresztények azóta is nagy áhítattal tisztelik. Isten Szent Szülője és az Egyház anyja ezen a tiszta hitű férfiún keresztül minden népet hív Krisztus szeretetére. II. János Pál pápa a Guadalupei Boldogságos Szűz Mária ünnepét 2002-ben az egész Egyház számára megülni elrendelte.

Istenünk, irgalmas Atyánk! Te népedet Fiad szentséges Anyjának különleges védelme alá helyezted. Add, hogy mindazok, akik a Guadalupei Boldogságos Szűz Máriát segítségül hívják, az igazság és a béke útján mindig buz-gó lélekkel munkálják a népek fejlődését.

RORÁTE MISÉK

Az Egyház minden adventi hétköznap hajnalán misét mond a Szűzanya tiszteletére. A miseruha színe: fehér. Mária, az igaz Hajnal, aki jelezte, hogy már jön Krisztus, az Igazság Napja. Mária már magában hordja azt, akire a világ még csak várakozik. Ezért énekeljük a Roráték végén: Ó fényességes szép Hajnal…

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit