Aktuális

NAGYPÉNTEKEN: Kilenced az Isteni Irgalmassághoz

Kép

Irgalmassag

Az ünneppel kapcsolatban idézzük Jézus szavait, melyeket Szent Fausztina nővér naplójában olvasunk. „Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet (az Irgalmas Jézus képét) húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az irgalmasság ünnepe!” (Napló 49.) „…Azt kívánom, hogy az irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, de főleg a szegény bűnösök részére” (Napló 699.)

A kilenced nagypénteken kezdődik. Ez a nap – húsvét ünnepével együtt – Isten irgalmas szeretetének csúcspontja.

A Kilenced itt letölthető.

„Jézusom, bízom benned!”

Az Apostoli Penitenciária 2002. június 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető Irgalmasság Vasárnapján a szokásos feltételek mellett.

 

Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje

Kép

A mai ünnepnek hármas misztériuma van – szolgáló szeretet ünnepe, a papság megalapításának ünnepe és az Eucharisztia megalapításának ünnepe – elmélkedett Csóka János pálos szerzetes a Nagyböjti ráhangoló mai adásában. Szeretettel ajánljuk a Kedves Testvérek figyelmébe. Az adás itt visszanézhető.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 13,1-15)
Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte.
Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt: „Uram, te akarod megmosni az én lábamat?” Jézus így felelt: „Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted.” footwashing_pxww4tDe Péter tiltakozott: „Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha?” Jézus azt felelte: „Ha nem moslak meg, nem lesz semmi közöd hozzám!” Erre Péter így szólt: „Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!” Jézus azonban kijelentette: „Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan tiszták.” Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: „Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.”
Ezek az evangélium igéi.

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁS – élő liturgiaközvetítés templomunkból

Kép

Kép2Értesítjük a Kedves Testvéreket, hogy Nagycsütörtöktől kezdődően a Nagyhét liturgiájába

élő adás keretében

be lehet kapcsolódni, honlapunk http://www.ferencesekzeg.hu/ menüsorában az „Élő közvetítés” legörgetésével megjelenő linken a feltüntetett időben.

Az élő közvetítéshez szükséges informatikai háttér létrehozásában hálásan köszönjük:

 Tarr János Tarr Kft. ügyvezető igazgató nagyvonalú felajánlását,

Gyarmati András területi igazgató és csapata pontos, gyors tiszta munkáját,

ProComp számítástechnikai szaküzlet és szerviz kivitelezéssel kapcsolatos segítségnyújtását,

                                                       valamint több magánszemély áldozatos és nagylelkű támogatását,

                                                    közöttük az élő adások közvetítését Kercza Róbertnek.

                                                           Köszönjük mindannyiuknak, hogy megvalósulhatott az élő közvetítés:

Jézus Szíve Ferences Plébánia

  

Nagyszerda

Kép

3275db3562c30f0d1e33d3e7b107e51f† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 26,14-25)
A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?” Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik.
A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?” Ő így felelt: „Menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: »Közel van az én időm; tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát.«” A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.Amikor beesteledett, Jézus a tizenkét tanítvánnyal asztalhoz telepedett, Miközben ettek, így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem!” 6b0178_monedasErre nagyon elszomorodtak, és sorra kérdezték őt: „Csak nem én vagyok az, Uram?” Ő így válaszolt: „Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!” Erre Júdás, az áruló is megkérdezte: „Csak nem én vagyok az, Mester?” Ő így felelt: „Te magad mondtad!”

Ezek az evangélium igéi.

 

NAGYKEDD

Kép

mystical-supper† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 13,21-33. 36-38)
Az utolsó vacsorán Jézus mélyen megrendült lelkében, és újból kijelentette:
„Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem.” Erre a tanítványok tanácstalanul egymásra néztek, mert nem tudták kiről mondta ezt.
A tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett, a vacsora alatt Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki: „Kérdezd meg, kiről beszél?” Ő Jézushoz fordult, és megkérdezte: „Uram, ki az?” Jézus így felelt: „Az, akinek a bemártott falatot adom.” Ezzel bemártotta a falatot (a tálba) és karióti Júdásnak, Simon fiának nyújtotta. A falat után mindjárt belé szállt a sátán. Jézus ennyit mondott neki: „Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!”
Az asztalnál ülők közül senki sem értette, miért mondta ezt neki Jézus. Egyesek azt hitték, hogy – mivel Júdásnál volt a pénz – Jézus megbízta: „Vedd meg, amire szükségünk lesz az ünnepen!” Mások pedig (azt gondolták), hogy adjon valamit a szegényeknek. Miután Júdás átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt.
Júdás távozása után Jézus ezeket mondta: „Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten is megdicsőült benne. Ha pedig az Isten megdicsőült benne, az Isten is meg fogja öt dicsőíteni önmagában, sőt hamarosan megdicsőíti. Gyermekeim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak megmondottam, most nektek is megmondom: ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.”
Erre Simon Péter megkérdezte: „Uram, hová mégy?” Jézus így válaszolt: „Ahová én megyek, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz.” Péter azonban erősködött: „Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet is odaadom érted,” Jézus ezt felelte neki: „Életedet adod értem? Bizony bizony, mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.”
Ezek az evangélium igéi.

NAGYHÉTFŐ, április 6.

Kép

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 12,1-11)
Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között.
cathopic_1539576898394434-1030x773Mária pedig vett egy font illatos, drága nárdusz-olajat, megkente vele Jézus lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai közül az egyik, aki elárulni készült őt, a karióti Júdás, megszólalt: „Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem osztottuk szét a szegények között?” Ezt azonban nem azért mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt; ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopkodta.
Jézus azt mondta neki; „Hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem leszek mindig veletek.”
A zsidók közül sokan megtudták, hogy Jézus Betániában van, és odamentek nemcsak Jézus miatt, hanem hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Ekkor a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók közül sokan hittek Jézusban.
Ezek az evangélium igéi.

Szeretettel ajánljuk a Kedves Testvérek figyelmébe

CSALÁDI LITURGIA NAGYHÉTRE – ünnep az otthonainkban címmel,

a ferencesek.hu honlapon elérhető,

Barsi Balázs atya által összeállított különleges liturgiát, melyben a szertartások otthonainkban végezhető részeit mutatja be. 

NAGYHÉT – VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

Kép

jeruzsalembevonulas2Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja

Ezen a napon ünnepli az Egyház Krisztus Urunk Jeruzsálembe való bevonulását. A nép pálmaágakkal köszönti őt, mint Messiáskirályt: „Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsannaa magasságban!”

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Máté szerint (Mt 26,14-27)

Az evangélium ide kattintva olvasható, vagy letölthető.

Nagyböjt 5. hét, szombat

Kép

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 11,45-57

Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak: „Mit tegyünk? Ez az ember sok csodát művel. Ha engedjük, hogy folytassa, mindnyájan hisznek majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket és népünket.”
60_480Közülük az egyik, Kaifás, aki abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik: „Ti nem tudtok semmit. Gondoljátok csak meg: Jobb, ha egy ember hal meg a népért, minthogy az egész nemzet elpusztuljon!” Ezt pedig nem magától mondta, hanem mint annak az évnek főpapja prófétaként megjövendölte, hogy Jézus a népért hal meg; sőt nemcsak a népért, hanem hogy egybegyűjtse Isten szétszóródott gyermekeit.
Attól a naptól kezdve megegyeztek abban, hogy megölik őt. Ezért Jézus nem mutatkozott többé nyilvánosan a zsidók előtt, hanem visszavonult a pusztaság melletti vidékre, egy Efrém nevű helységbe, és ott tartózkodott tanítványaival együtt.
Közeledett a zsidók húsvétja. A vidékről már az ünnepek előtt sokan felzarándokoltak Jeruzsálembe, hogy megszentelődjenek. Ezek keresték Jézust, és még a templomban is beszélgettek róla: „Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre?”
A főpapok és a farizeusok ugyanis ekkor már kiadták a rendeletet, hogy aki tud valamit Jézus tartózkodási helyéről, jelentse, hogy elfoghassák őt.
Ezek az evangélium igéi.

Lelki táplálék Nagyböjtre – Keresztút Barsi Balázs atyával

Kép

0007777_via-crucis-icona-in-porcellana-su-tavola-dorata-icona-in-porcellana-su-tavola-dorata-cm-18x22x25-71x

 

Minden élet részesül a szenvedésben, elesésben, elutasításban, elítélésben, halálban, temetésben és… feltámadásban.

Évszázados katolikus hagyomány a keresztúton elmélkedni, hogy ezáltal a mi életutunkká válhasson.

Elmélkedjünk együtt Balázs atyával.

Balázs atya pénteki keresztúti elmélkedése ide kattintva hallható.

Adoremus liturgikus kiadvány áprilisi száma letölthető

Kép

4Szeretettel ajánljuk a Kedves Testvérek figyelmébe az

ADOREMUS áprilisi számát,

ami ide kattintva letölthető.

Az igenaptár segít bekapcsolódni az Egyház mindennapos szentmiséinek tanításába és imádságaiba. A kiadványban megtalálhatók a szentmise olvasmányai. A vasárnapok teljes anyaga megtalálható (könyörgések, olvasmányok, válaszos zsoltár, stb.)  A hétköznapi olvasmányok az ünnepek kivételével követik a köznapi folyamatos olvasás elvét.

Reméljük, ezzel könnyebbé válik mindenkinek, hogy egyénileg és családilag otthonában még áhítatosabb lélekkel tudjon bekapcsolódni az Egyház liturgiájába, imájába.

Élő szentmise közvetítés lehetősségeiről, helyszíneiről a ide kattintva  a Magyar Kurír honlapja ad bővebb tájékoztatást.

„Lelkemet adom belétek, életre keltelek benneteket.”