NAGYBÖJT – 2017

  „Szítsd fel magadban Istenkegyelmét…” (2Tim 1,6) Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! Március 1. Hamvazószerda (szigorú böjti nap) Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18. Nagyböjti jó elhatározásaink arra irányuljanak, hogy mind inkább Isten fényébe helyezzük életünket. Nem a világból érkező, olykor egészen … Bővebben

 

Szítsd fel magadban Istenkegyelmét…” (2Tim 1,6)

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

Március 1.

Hamvazószerda
(szigorú böjti nap)

Joel 2,12-18;

2Kor 5,20-6,2;

Mt 6,1-6.16-18.

Nagyböjti jó elhatározásaink arra irányuljanak, hogy mind inkább Isten fényébe helyezzük életünket. Nem a világból érkező, olykor egészen vakító reflektorfényeket keressük, hanem Isten tekintetét, aki a rejtekben is lát. *

Figyelmesen,
imádkozva
végigolvasom
a Hiszekegyet

Március 2.

csütörtök

Mtörv 30,15-20;

Lk 9,22-25.

Csak az önmegtagadás vezethet el önmagam megtalálásához. A külső rétegeket le kell hántani és el kell vetni, hogy eljussak szívem közepébe, személyiségem központjába, ahol Isten lakik. Csak ebben a mélységben találkozhatok vele, s csak innen kiindulva indulhat meg az újjáteremtés, a Krisztus képére formálódás.

Szentségimádáson

veszek részt

Március 3.

péntek
(böjti nap)

Iz 58,1-9a;

Mt 9,14-15

Mindenekelőtt szívedet-lelkedet méregtelenítsd, akkor van esélyed rá, hogy Istennek tetsző lesz a böjtölésed. Amíg magadra figyelsz, böjtölésed önbecsapás és bálványimádás; amint Istenre tekintesz, helyesen fogod látni önmagad és testvéredet, s azt is meglátod, hogyan törheted össze az igát, melyet mások nyakába akasztottál.

Bűnbánatom jeléül

böjtölök és

keresztutat végzek

Március 4.

szombat

Iz 58,9b-14;

Lk 5,27-32

Jézus szemében senki sem reménytelen eset. Ahol mi botrányt és züllést látunk, ott ő reménykedik, hogy szava: „Kövess engem!”, nem talál süket fülekre. És ha valaki elindul a követés útján, azt nem hagyja cserben, hanem mindaddig mutatja előtte az utat, míg az út végére érve célba nem ér.

Türelmes és figyelmes szeretettel leszek
jelen ma
családomban

Március 5.

Nagyböjt
1. vasárnapja

Ter 2,7-9; 3,1-7a;

Róm 5,12-19;

Mt 4,1-11

Az ember megkísértett lény. A legnagyobb kísértés kezdete nem látszik okvetlenül kísértésnek. … Ha belebocsátkozol a gonosszal folytatott párbeszédbe, biztosan elbuksz, mert ő erősebb és okosabb nálad. … Maradj Isten imádásában! Ha a Magasságbelit választod oltalmadul, semmilyen veszedelem nem érhet téged.

Végiggondolom,
miben lehetnék
hűségesebb

Március 6.

hétfő

Lev 19,1-2. 11-18;
Mt 25,31-46

Válogatás nélkül tedd a jót… Talán nem is annyira a jócselekedetek számának növelésére kellene törekedned a Nagyböjt szent idejében, mint inkább megpróbálni mind jobban kitágítani szemhatárodat, hogy minél több segítségre, irgalomra szoruló embertársad beleférjen.

Imádkozom

a tisztítótűzben

szenvedő lelkekért

Március 7.

kedd

Iz 55,10-11;

Mt 6,7-15

Jézus nem módszert, hanem egy kötött szövegű imádságot adott tanítványainak, mint minden imádság mintáját. Saját szavainkkal mondott imádságaink csak akkor lehetnek valóban imádságok, ha van közük a Miatyánkhoz, ha belőle nőnek ki, illetve ha belenőnek.

Az esti szentmise után itt maradok a templomban imádkozni

Március 8.

szerda

Jón 3,1-10;

Lk 11,29-32

Jónás prédikációjára a niniveiek megtértek és pusztulásuk elmaradt, mindenekelőtt magának Jónásnak legnagyobb megrökönyödésére. Ezáltal viszont ők váltak jellé a próféta számára, előre hirdetve Isten minden népre kiáradó irgalmasságát, melyet Jézus Krisztus kinyilatkoztatott.

Ma
„igaz” emberként
élek

Március 9.

csütörtök

Eszt 4,17;

Mt 7,7-12

Jézus feltételezi, hogy azzal a lelkülettel imádkozunk, amelyet ő a Miatyánkban megmutatott nekünk. S azt is hozzáteszi, hogy különösen szívesen teljesíti kérésünket, ha a Szentlelket kérjük. Tehát ha nem valamire irányul az imádságunk, hanem valakire, ha nem húzza le a föld vonzása, hanem szabadon tör az ég felé.

Imádkozom a

Szentlélekhez

Március 10.
péntek
(böjti nap)

Ez 18,21-28;

Mt 5,20-26

Hagyd ott ajándékodat.” Mellbevágó kijelentés: Isten maga küld el az oltártól, hogy testvéremtől bocsánatot kérjek. … Csak a valóban kiengesztelődött szív mutathat be kedves áldozatot Istennek, s fogadhatja be a szentáldozásban a legnagyobb Ajándékot, kiengesztelődésünk zálogát.

Bűnbánatom jeléül

böjtölök és

keresztutat végzek

Március 11. szombat

MTörv 26,16-19;

Mt 5,43-48

A kereszt Krisztus szeretete győzelmének eszköze lett: értünk felajánlott halálában nyilatkoztatta ki, hogy ő mindennek ellenére is szeret, s végtelen értékű áldozatával örök jövőt nyitott minden ember előtt, hogy megtérjen és befogadja a szeretetet.

Megkeresek valakit, akivel már régen
találkoztam

Március 12.

Nagyböjt
2. vasárnapja

Ter 12,1-4a;

2Tim 1,8b-10;

Mt 17,1-9

Hogy mennyire váltál színeváltozottá magad is, az éppen a hétköznapokban derül ki, amikor az örök fogadalom ünnepi hangulata, … a lakodalom vidámsága már tovaszállt. Akkor megmutatkozik, hogy csupán az ünnep tűnő visszfénye tükröződött-e arcodon, vagy belülről járt-e át az Isten Fia arcáról is sugárzó ragyogás.

Ma jobban figyelek a rám bízottakra

Március 13.

hétfő

Dán 9,4b-10;

Lk 6, 36-38

Csak az isteni irgalmassággal való találkozásból fakadhat valódi keresztény irgalom a mindennapi szavak és cselekedetek szintjén, egyébként csak jámbor vagy nagyon is önző jótékonykodás az, amit irgalomnak nevezünk.

Kérem a Szűzanya közbenjárását élő és elhunyt szeretteimért

Március 14.

kedd

Iz 1,10.16-20;

Mt 23,1-12

Az irgalmasság olyan alaptulajdonsága Istennek, amely felfoghatatlan az emberi értelem számára. Irgalmasságának következménye, hogy létezik ez a teremtett világ és benne mi is… Isten irgalmassága tartja fenn a világmindenséget, ez az a „légkör”, amely nélkül nemcsak megfulladnánk, de meg is szűnnénk létezni.

Ma minden
cselekedetemmel
Istent szolgálom

Március 15. szerda
Nemzeti ünnep

Jer 18,18-20; Mt 20,17-28

Jézus türelme csodálatra méltó. Miután előbbi kijelentése, szenvedésének megjövendölése láthatólag süket fülekre, érzéketlen szívekre talált, mondanivalóját úgy fogalmazza újra, hogy közben válaszol a tanítványokban felötlő kérdésekre is. Anélkül, hogy megszégyenítené bármelyiküket, szép csendesen átrendezi értékvilágukat.

Imádkozom
hazámért,
városunkért,
betegeinkért, testi-lelki egészségünkért

Március 16.

csütörtök

Jer 17,5-10;

Lk 16,19-31

Jézus figyelmeztetésnek szánta ezt a példabeszédet … A gazdagság olyan állapot, mely az örök üdvösséget veszélyezteti. A gazdag csak úgy üdvözülhet, ha Isten törvényeinek … veti alá életét, és megosztja javait a rászorulókkal, mert a feleslegnek csak kezelője az ínséget szenvedők javára, nem pedig ura.

Rendezem a lelkem

és kapcsolatom

az Istennel

Március 17.
péntek
(böjti nap)

Ter 37,3-4,12-13a. 17b-28;

Mt 21,33-43,45-46

Krisztus keresztje fölött nyitva áll a mennyei Atya végtelen szeretetének ege, alatta viszont a sátáni irigység egész világot elnyelni akaró örvénye kavarog. … Keresztény létünk legnagyobb rákfenéje a gőg mellett a látásunkat elhomályosító, ítélőképességeinket összezavaró, szándékainkat megmérgező irigység.

Bűnbánatom jeléül

böjtölök és

keresztutat végzek

Március 18. szombat

Mik 7,14-15.

18-20;

Lk 15,1-3.11-32

A tékozló fiú messze idegenben számot vetett addigi életével… Ez még nem őszinte bűnbánat, pusztán józan számítás. A szívbéli megbánás csupán az irgalmas atyával való találkozáskor születik meg… Ez az a pillanat, amikor az ember szembesül méltatlanságával a megszégyenítő irgalom fényében.

Elimádkozom

a rózsafüzért

Március 19.

Nagyböjt
3. vasárnapja

Kiv 17,3-7;

Róm 5,1-2. 5-8;

Jn 4,5-42.

Vágyaink kútjának feneketlen mélysége tárul ma fel előttünk… A szívünk mélyéről, reményünk legalapvetőbb rétegéről, központi magjáról van szó. Arról a kútról, amelyből mindaddig szomjúság tör fel, míg Jézus Krisztus a hit és a keresztség által meg nem adja nekünk a Szentlelket, aki maga Isten Szeretete!

Ma én is közvetítem Isten végtelen jóságát

Március 20.

hétfő
Szent József, Szűz Mária jegyese

2Sám 7,4-5a.

12-14a.16;

Róm 4,13-22

Mt 1,16.18-21.24a

Ha Istennek akarod átadni az életedet, légy elkészülve a meglepetésekre. Isten fogja átadni magát neked! Ő von bele saját terveibe. Lesz-e bátorságod átértékelni saját kis terveidet, és Isten útjára lépni, mint Szent József és a többi szentek, különösen a közösségalapítók? Gyönyörűen férfias feladat ez.

Szent Józsefhez

imádkozom,

és jobban figyelek

a családomra

Március 21.

kedd

Dán 3.25. 34-43; Mt 18,21-35

Lehet-e nemesebb vágyam, nagyobb ambícióm, mint hogy Isten irgalmának követe és közvetítője, kiosztója legyek? Nem éppen arra van legégetőbb szüksége a világnak, hogy életemmel tanúskodjam az ő irgalmas szeretetéről, amellyel a semmiből szólítja elő a létezőket, s amellyel megsemmisíti a bűnt és a halált?

Elimádkozom a

Jézus Arc tiszteletének

imádságát

(plébániai újságunkból)

Március 22.

szerda

Mtörv 4,1.5-9;

Mt 5,17-19

Az Egyház szentségei, mindenekelőtt a keresztség és az eucharisztia őrzi és közvetíti az Isten szerelmének minden emberi elképzelést felülmúló teljességét. Uram, Jézus, add, hogy megragadja szívemet, értelmemet, akaratomat, egész lényemet közelségednek ez a felfoghatatlan misztériuma.

Kijelölöm a gyónásom időpontját, és rákészülök

Március 23.

csütörtök

Jer 7,23-28;

Lk 11,14-23

Isten ujja, a Szentlélek téged is megérint. Érzékeny vagy rá? Tudsz csodálkozni? S az ártatlan gyermeki csodálkozás után le tudod-e vonni felnőtt józansággal a tettekre sürgető következtetést?

Meglátogatom

a nap folyamán

a Szentségi Jézust

Március 24.

péntek
(böjti nap)

Szent Gábriel

ünnepe

Oz 14,2-10;

Mk 12,28b-34.

A mai Evangélium írástudója olyan ember, aki alázattal engedelmeskedett a dolgok belső logikájának, s így valóban a titok mélyére hatolt. De még csak a küszöbön áll; ahhoz, hogy az Országba beléphessen, még nagyobb alázatra és engedelmességre kell jutnia. … El kell jutnia a felismerésre, hogy az ember a maga erejéből nem képes bejutni Isten országába … és könyörögve kiáltani Urához, Istenéhez: Könyörülj rajtam, nélküled elveszem!

Bűnbánatom jeléül

böjtölök és

keresztutat végzek, és elimádkozom az

Úrangyalát

Március 25.

szombat
Gyümölcsoltó Boldogasszony

Iz 7,10-14; 8,10c;
Zsid 10,4-10;
Lk 1,26-38

Mária akármilyen jelenésnek, akármilyen üzenetnek nem adja át az életét, csak annak, amelyik a mindenható Istentől származik. … A Szent Szűz beleegyezését adja Isten terveihez, alávetve neki értelmét és akaratát. „Íme, az Úr szolgáló leánya: történjék velem szavaid szerint.” És ekkor méhébe fogadta a Szentlélektől szent Fiát, vagyis testét is átadta Isten tervei számára.

Ma törekszem jó
kedvvel végezni az otthoni munkám, és elimádkozom az Úrangyalát

Március 26.
Nagyböjt
4. vasárnapja

1Sám 16,1b.6-7.10-13a.;

Ef 5,8-14;

Jn 9,1-41

Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak” – mondta Jézus a gyógyítás előtt. A történet végére nyilvánvalóvá válik, hogy a vakon született, de most már látó ember hitvallásával lett világossága környezetének, a sötétség azonban most még nem fogadta be ezt a világosságot.

Minél több embernek
szerzek ma örömet, és imádkozom értük

Március 27.

hétfő

Iz 65,17-21;

Jn 4,43-54

Isten Fia nem érhette be azzal, hogy toldozva-foldozva javítgassa, ami a bűn miatt elromlott a világban. Ő új eget és új földet hirdetett, amelynek csíráit már magunkban hordozzuk, s a természet sóhajtozva várja, hogy kibontakozzék bennünk Isten fiainak megígért dicsőséges élete.

Imádkozom

a tisztítótűzben

szenvedő lelkekért

Március 28.

kedd

Ez 47, 1-9.12; Jn 5, 1-16

Jézus irgalma, embersége több humanitárius jótékonykodásnál: a betegség gyökereit gyógyítja meg, amikor bűnbocsánatot ad. A szívéből fakadó, örök életre szökellő vízforrás nem csupán az szenvedéstől szabadítja meg a Beteszda fürdőbeli embert, hanem új horizontot nyit előtte, az örök boldogság távlatát.

Részt veszek az esti szentmise után a Medjugorjei imaesten

Március 29.

szerda

Iz 49,8-15;

Jn 5,17-30

Jézus szavai állásfoglalásra szólítanak fel. Nem kell, hogy minden részletében teljesen világos legyen számunkra mindaz, amit mond, ahhoz, hogy megragadjuk azt a misztériumot, amely mondanivalójának lényege. … Keresztényként a logikus döntés az lehet, hogy igent mondok Jézus Krisztus istenségére, s az Egyház hitében növekedve életemet hozzá igazítom.

A mellettem lévő
emberekre figyelek, és imádkozom értük

Március 30.

csütörtök

Kiv 32,7-14;

Jn 5,31-47

A dicsőség csak Istentől származhat, a dicsőség Urától és mindenek Alkotójától. Ő pedig saját dicsőségéből ad részt nekünk. … Ha látnánk, mennyire nem hasonlatos ahhoz, amit mi dicsőségnek nevezünk, belehalnánk az iránta érzett szeretetbe. (Merton)

Türelmes és megértő leszek egész nap, és meglátogatom

az Oltáriszentséget

Március 31.

péntek
(böjti nap)

Bölcs 2,1a.12-22;

Jn 7,1-2.10.25-30

Ismered-e valóban azokat, akik körülötted élnek? Tudod-e, honnan valók? Elgondolkodtál-e már azon, hogy mindnyájan Istennek végtelenül kedves, egyedülállóan értékes és pótolhatatlan teremtményei? … Ne mondd, hogy ismered, akit nem az Isten szeretetének végtelen tágasságában látsz, s ne mondd, hogy szereted, amíg bezárva tartod róla szerzett ismereteid szűkös ketrecében.

Bűnbánatom jeléül

böjtölök és

keresztutat végzek

Április 1.
szombat

Jer 11,18-20; Jn 7,40-53

A gonoszság mechanizmusa, a sötétség gyilkos gépezete beindult. A másik oldalon pedig ott áll Jézus, aki viszont nem ellenlépéseken töri a fejét, hanem szüntelenül Atyja akaratát keresi.

Első szombat:

Szűzanya ígéretét megtartom

Április 2.

Nagyböjt
5. vasárnapja

Ez 37,12-14;

Róm 8,8-11;

Jn 11,1-45.

Jézus maga a teremtő Isten. Szava a nemlétezőket a létezés állapotába helyezheti. Ha szavainak hiszek, a legnagyobb elváltozások mennek végbe bennem… Mikor leszel már végre keresztény? A dicsőséges feltámadás zálogát, zsengéjét, csíráját hordozod! Ehhez mérd földi életed eseményeit, és ezzel mérj minden magányt, elhagyatottságot, kudarcot és megvetést!

Imádkozom,
hogy a kísértésekben is hűséges
maradhassak

Április 3.

hétfő

Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62;
Jn 8,12-20

Dániel bíróként szolgáltatott igazságot, amikor leleplezte a két vén aljasságát… Jézus viszont Isten számára szolgáltatott igazságot, amikor az asszonyt a vádlók gyűrűjéből az isteni irgalomnak törvény fölött álló világába emelte. Ő nem kinyilvánította, hanem helyreállította az asszony ártatlanságát.

Részt veszek

szentmisén,

imádkozom

a halottaimért

Április 4.

kedd

Szám 21,4-9; Jn 8,21-30

Megfeszített Jézus Krisztus, én Uram, Istenem, szüntelenül szemlélni akarlak téged. … Élő és személyes kapcsolatban akarok maradni veled, aki szenvedtél és meghaltál értem. Egészen el akarom kötelezni magam melletted, és nap mint nap keresztemet felvéve követni téged, …hogy belülről hozzád hasonuljak, a te képedre formálódjam.

Részt veszek az esti szentmise után a Medjugorjei imaesten

Április 5.

szerda

Dán 3,14-20.

91-92.95;

Jn 8,31-42

Engeded-e, hogy Jézus Krisztus igazsága átjárja elmédet és szívedet, vagy rád is igaz, hogy nem fog rajtad az ő tanítása? Akarsz-e valóban szabad lenni, vagy Istennel szembeni függetlenségedet véded egyre? Isten fiainak dicsőséges szabadsága azok osztályrésze, akik nem csupán szájukkal mondják, hogy Atyjuk az Isten, hanem akik életükkel tanúskodnak róla.

Ma több időt szánok családomra, és imádkozom a betegekért

Április 6.

csütörtök

Ter 17,3-9;

Jn 8,51-59

Ha ma a szentségi házasság, a szüzesség és cölibátus értéke megkérdőjeleződött, az nem annyira erkölcsi hanyatlásra, mint inkább Krisztus ismeretének hiányára vezethető vissza. Nézzünk a szentekre! Mitől lettek szentté? Mert ismerték Krisztus titkát. És viszont: azért ismerték meg egyre jobban, mert hűségesen gyakorolták az állapotuknak megfelelő erényeket. Így mintegy belülről ismerték meg Jézust, és vele élték az ő istenfiúi életét.

Szentgyónásra

készülve átgondolom, milyen bűnöm tart még fogságban

Április 7.

péntek
(böjti nap)

Jer 20,10-13; Jn 10,31-42

Szó és tett kölcsönösen feltételezi egymást. Ha Jézus állítását igaznak fogadod el, ha megvallod őt Isten Fiának, akkor kell, hogy tettek is szülessenek ebből a hitvallásból, mint ahogy Jézus maga is tetteivel igazolta szavait.

Bűnbánatom jeléül

böjtölök és

keresztutat végzek

Április 8.

        1. szombat

Ez 37,21-28; Jn11,45-57

Mielőtt Nagyböjt utolsó hetébe lépnénk s a virágvasárnapi bevonulástól egyenesen a Golgota tetejére kísérnénk Jézust, szítsuk fel magunkban a vágyat, hogy Húsvétjában szívvel-lélekkel részt akarunk venni.

Rendet rakok

magamban és

magam körül

Április 9.

Virágvasárnap

Iz 50, 4-7;

Fil 2,6-11;

Mt 26,17-27,66

Minden szentmisében van egy pillanatnyi Virágvasárnap, az átváltoztatás előtt, mert nem más az, mint az Úr hatalommal való érkezése és bevonulása a keresztény lélekbe a szentáldozás által. Benne áldottak vagyunk mi is.

Megtervezem az ünnepi előkészületeket, hogy maradjon időm az igazán lényegesre

Április 10.

Nagyhétfő

Iz 42,1-7;

Jn 12,1-11.

Ez a néhány nap az igazi keresztény lelkigyakorlat. Olyan lélekkel kell készülnöm rá, mintha életem utolsó Húsvétját ünnepelném itt a földön. Félre kell tennem a legnemesebb ügyeket, legfontosabb feladatokat is, háttérbe szorítani az emberi szempontokat, és szememet Jézusra függeszteni. Így talán azt is észreveszem, amikor a kínzások közepette rám tekint, mint egykor Péterre, aki ettől a pillantástól újjászületett a bűnbánat könnyeiben.

Részt veszek a

nagyböjti

lelkigyakorlaton

Április 11.

Nagykedd

    1. Iz 49,1-6;

Jn 13,21-33.36-38

Jézus a bemártott falatot nyújtja Júdásnak. Ez a gesztus mintegy az utolsó figyelmeztetés, még egy végső lehetőség felkínálása. … Kifejezésre juttatja, hogy nem tehetetlen elszenvedője, hanem irányítója az eseményeknek: elfogatása, megkínzatása és halála csak akkor következik be, amikor „elérkezett az óra”.

Részt veszek a

nagyböjti

lelkigyakorlaton

Április 12.

Nagyszerda

Iz 50,4-9a;

Mt 26,14-25

Jézus szívében egyszerre van fájdalom és öröm. Fájdalom, mert el kell hagynia ezt a világot, s azokat, akiket szeretett; mert még előbb azok fogják elhagyni őt; az emberi gonoszság és bűn miatt, amely mint zúgó örvény készül elnyelni őt. … Öröm, mert az Atya akaratához mindvégig hűséges maradt; mert együtt lehet azokkal, akik kitartottak mellette, s átadhatja nekik legnagyobb ajándékát, … mert bár küldetése látszólag kudarcot vallott, ezen az estén titokzatos, minden emberi elképzelést messze felülmúló módon kinyilatkoztathatja azt, amiért e világra jött.

Részt veszek a

nagyböjti

lelkigyakorlaton

Április 13.

Nagycsütörtök

Kiv 12,1-8.11-14;

1Kor 11,23-26;

Jn 13,1-15

Nagycsütörtök olyan mélységesen megjelöli a Krisztus-hívő lelkét, érzésvilágát, de még a testét is, hogy ne is merjen vállalkozni senki se papságra, se szűzi életre, se házasságra anélkül, hogy bele ne merült volna a mai éjszakán megnyilatkozó misz­tikus sze­relembe, annak a titoknak végtelen gazdagságába, hogy Jézus szeretetének legnagyobb jelét adta. Az Úr vacsorájának bensőséges édessége és a véres haláltusa magánya összetartozik. Ez az igazi szeretet ára, s ha a szereteté, akkor az emberségé is.

    1. Végigelmélkedem a szenvedéstörténetet, részt veszek a

    2. szertartáson

Április 14.

Nagypéntek
(szigorú böjti nap)

Iz 52,13-53,12;

Zsid 4,14-16. 5,7-9;

Jn 18,1-19,42

Hittel felnézni a keresztre. A mai szent Evangélium, a János-passió és a szent kereszt leleplezése a Szentlélek műve, aki azt akarja, hogy hittel feltekintsek az Úr keresztjére: „Íme, a keresztnek fája, melyen a világ üdvössége függött, jöjjetek, imádjuk!” A leleplezett feszületnek ez a néma, hittel történő nézése, szemlélése az üdvösség forrása.

Bűnbánatom jeléül

böjtölök és

keresztutat végzek

Április 15.

Nagyszombat

Ezen a napon a csend által szól hozzám az én Istenem, és Jézus sírban fekvésének képe, ikonja által… Jézus számára is volt üzenete az égből jövő csöndnek. Az Atya akkor szólt hozzá utoljára a földön, amikor Jézus lelke megrendült a szenvedések keserű árnyékától a templomudvaron, amikor Atyja nevének megdicsőülését kérte. És majd szól hozzá a most következő éjszaka a 2. zsoltár szavával, amely az örökkévalóság éneke az Atya és a Fiú között: „Én fiam vagy te, én ma szültelek téged” – és erre a szóra a sírban fekvő test megdicsőül: romolhatatlan, örökkévaló, átistenült test lesz.

Meglátogatom a

Szent sírt,
és imádkozom
a keresztségre
készülőkért
és a katekumenekért

* Az elmélkedések gondolatait Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Szent idők című könyvéből válogattuk.