Október 4. – Szent Ferenc Atyánk, a három Rend alapítója ünnepe

Ferences rendünk alapítójának, Assisi Szent Ferenc atyánknak (1182-1226) ünnepe október 4. Könnyelmű ifjúkor után, lemondva atyai örökségéről, egész szívvel Istenhez tért, teljesen Istennek szentelte magát. A szegénységet választva evangéliumi életet élt, mindenkinek az Isten szeretetéről prédikált. 1210-ben III. Ince pápa … Bővebben

Ferences rendünk alapítójának, Assisi Szent Ferenc atyánknak (1182-1226) ünnepe október 4. Könnyelmű ifjúkor után, lemondva atyai örökségéről, egész szívvel Istenhez tért, teljesen Istennek szentelte magát. A szegénységet választva evangéliumi életet élt, mindenkinek az Isten szeretetéről prédikált. 1210-ben III. Ince pápa engedélyt adott neki és követőinek a prédikálásra, majd 1223. november 29-én Honoriusz pápa Solet annuere kezdetű bullájában jóváhagyta a Ferenc által írt Regulát. Szent Klárával együtt megalapította a női ágat is. Harmadik rendjét a világban élő bűnbánók csoportja alkotja. 

Zsombor

Assisi Szent Ferencnek az összes hívőhöz írt leveléből

Mivel szolgája vagyok mindenkinek, kötelességemnek érzem mindenkinek szolgálatára állni és az én Uramnak illatos igéit hirdetni; a mi Urunk Jézus Krisztusnak, az Atya Igéjének és a Szentléleknek szavait, melyek lélek és élet. Ő, bár mindenkinél gazdagabb volt, anyjával, a Boldogságos Szűzzel együtt mégis a szegénységet akarta vállalni a világban. A maga akaratát alávetette Atyja akaratának, és ezt mondotta: Atyám, legyen meg a te akaratod; ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Atyjának pedig az volt az akarata, hogy áldott és dicsőséges Fia, akit nekünk adott, s aki miérettünk született, a kereszt oltárán saját vérével áldozatul és engesztelésül ajánlja fel magát, nem önmagáért, ki által mindenek lettek, hanem a mi bűneinkért, példát hagyván nekünk, hogy az ő nyomdokait kövessük. Azt akarja, hogy mindnyájan üdvözüljünk általa, s tiszta szívvel és tiszta testtel vegyük őt magunkhoz. Ó, mily boldogok és áldottak azok, akik szeretik az Istent és úgy cselekszenek, ahogyan az Úr az Evangéliumban mondja: Szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint önmagadat. Szeressük tehát Istent és imádjuk őt tiszta szívvel és tiszta elmével, mert mindenek fölött ezt kívánva tőlünk maga mondotta: Igazi imádói lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát. Mondjunk tehát neki dicséretet és imádkozzunk éjjel-nappal, mert szüntelenül kell imádkozni és abba bele nem fáradni. Kötelességünk továbbá böjtölni, és tartózkodni a hibáktól és bűnöktől, és az ételben és italban való dőzsöléstől, és katolikusoknak kell lennünk.

Istenünk, te megadtad Szent Ferenc atyánknak, hogy szegénységben és alázatosságban Krisztushoz hasonlóvá legyen; add meg nekünk is, hogy az ő nyomába lépve örvendező szeretettel kövessük Fiadat, és adjuk neked egész életünket.