2017. március 5. – NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

  Ha kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom meg. Zsolt 90, 15–16 Isten nem a halált akarja, hanem az életet. Jézus ezért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen (Jn 10, 10). Sajnos, a kísértés … Bővebben

 

Ha kiált hozzám, meghallgatom;

megszabadítom és dicsőséget

szerzek neki, hosszú élettel áldom meg.

Zsolt 90, 15–16

Isten nem a halált akarja, hanem az életet. Jézus ezért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen (Jn 10, 10). Sajnos, a kísértés is bőségben van, s még szomorúbb: bőségben vannak a bűneink is. A nagyböjti idő önmeg-tagadásai, a keresztút járás, a böjt, a bűnbánat és a sze-retet gyakorlása igazítsa lépteinket az igazi élet útján.

OLVASMÁNY Ter 2, 7–9. 3, 1–7a

Csodálatos az Isten, aki a saját képére és hasonlatosságá-ra teremtette az embert. Égi és földi boldogságot szánt neki. S milyen könnyen megsemmisülnek értékeink, odavesznek kincseink. Csak egy pillanat, egy felelőtlen perc, csak egy kis alkudozás a kísértővel… S máris sirat-hatjuk kincseinket. Isten számára nem közömbös az éle-tünk. Keres bennünket, Megváltót küld, hogy ne a halál győzzön, hanem az élet.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 50, 3–4. 5–6a. 12–13. 14. 17

Válasz: Könyörülj, Urunk, Istenünk, *

mert nagy a vétkünk.

SZENTLECKE Róm 5, 12–19

Káros örökségünk a bűn. Mint árnyék követi életünket. Sokszor az az érzésünk, hogy egészen beborít minket. De hatalmasabb Isten szeretete és kegyelme. Kárhozat várna ránk, de Jézus engedelmessége megigazulttá tesz bennünket.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Mt 4, 4b

Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való.

EVANGÉLIUM Mt 4, 1–11

Ádám gyenge volt a kísértésben, elesett. Jézus viszont a legszentebb példája annak, hogy a kísértést vissza is le-het utasítani, le is lehet győzni. Sok ember áldozata a gyomrának, gőgjének, hatalomvágyának. Jézus böjtje, alázata, az Atya iránti engedelmessége segítsen a helyes életvitelben.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Istennek nem adhatunk annyit, hogy sokkal többet ne kapnánk vissza. Lemondunk a kenyérről, égi kenyeret ad. Lemondunk a hatalomról, a gőgről, Isten gyermekei-vé tesz bennünket. Elhagyjuk a bűnös utat, az életszent-ség útjára állít minket.

ELMÉLKEDÉS

Ó, emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben ismeretednek ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk fel igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy minden testi kívánságot le-küzdve, tetszésedet keresve és aszerint cselekedve min-denben átlelkesült életet éljünk. Mert te vagy lelkünk és testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyád-dal és legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged most és mindenkor és mind-örökkön-örökké. Újgörög ortodox imádság

EGY GONDOLAT

A keresztény ember kéri Istentől a mindennapi kenyeret és az örök élet Kenyerét. Nemcsak magának, hanem em-bertársainak is. Hiszen látjuk a mai ember testilelki éh-ségét. S éreznünk kell az egymásért való felelősségün-ket.

NAGYBÖJTI KÉSZÜLET HÚSVÉTRA

Hamvazószerdán – idén március 1-jén – vette kezdetét a negyvennapos böjt, amelynek során a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére ké-szülnek.

Hamvazószerdán és a rá következő vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg, vagy kis kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következőket mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” vagy: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!”

A szentatya nagyböjti üzenetében buzdít minket:

A nagyböjt egy új kezdet, olyan út, amely elvezet a biztos célhoz, a feltámadáshoz, húsvéthoz, amikor Krisz-tus győz a halál felett. Ebben az időszakban mindig erős indítást kapunk a megtérésre. A keresztény arra kap meghívást, hogy »teljes szívével« (vö. Jo 2,12) térjen meg az Úrhoz, ne elégedjen meg a középszerű élettel, hanem növekedjen az Úr barátságában. Jézus a mi hűséges barátunk, aki soha nem hagy bennünket cserben, hiszen még akkor is, ha bűnt követünk el, ő türelmesen várja, hogy visszatérjünk hozzá, és e várakozással kifejezi, hogy meg akar nekünk bocsátani. […] A nagyböjt kedvező időszak arra, hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket az Egyház felkínál számunkra: a böjttel, az imádsággal és az alamizsnaadás révén. Mindezek alapja az Isten Igéje… […] A nagyböjt alkalmas idő arra, hogy megújuljunk az Ő Igéjében, a szentségekben és a fele-barátainkban élő Krisztussal való találkozásban. Az Úr, aki a pusztában eltöltött negyven nap alatt legyőzte a kísértő cseleit, megmutatja nekünk, hogy melyik úton járjunk.”

A hamu jelképezi ezt a bűnbánatot a megtérésre, és magát az elmúlást. Eleinte a hamuval való megszórás csak nyilvános bűnbánók szertartása volt. A negyven-napos böjt a 4. századra vált általánossá a keresztény világban. Az Egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyassza-nak húst. A kérés mögött az a mélyebb meggyőződés áll, hogy a böjt révén az áldozatvállalás lelkülete segíti a hívő embert abban, hogy az igazi Áldozattal, Jézus Krisztussal tudjon jobban lelkileg egyesülni.

A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely jelképezi a liturgiában a bűnbánatot. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el a nagyböjt egész folyamán a szentmisékben az alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése; a templomot ez időszakban nem díszíti virág. Az Egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezető úton.

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát állítja középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását, melynek fontos részét képezik a mindennapi életben tett jó cselekedetek. Ezt az irgalmasság testi és lelki cselekedetei fejezik ki.

Javítsuk meg, amit tudatlanságból vétettünk, nehogy hirtelen meglepjen a halál, és hiába óhajtsunk időt a bűnbánatra, mert azt meg nem nyerhetjük. Figyelj, Uram, reánk, és könyörülj rajtunk; mert vétkeztünk ellened. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk: és neved dicsőségéért ments meg, Uram, minket.”

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír

A KERESZT ÚTJÁN

Vianney Szent János szavaival buzdítjuk testvéreinket Nagyböjtben: A kereszt útján, gyermekeim, csak az el-ső lépés nehéz. Legnagyobb keresztünk nem maga a ke-reszt, hanem az, hogy félünk tőle. Nincs meg a bátorsá-gunk, hogy hordozzuk, jóllehet tudjuk s tapasztaljuk, hogy kikerülni nem lehetséges; utolér bennünket.

E nemes gondolat megélését nagyban segítheti a pénteki keresztút is. Elvégezhetjük egyénileg vagy közösségben, családi vagy baráti körben. Ápoljuk szívünkben az Egy-ház nagyböjti ájtatosságát, s elmélkedjünk Jézus szenve-déséről és megváltó haláláról.

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy

NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom neked sze-retett Fiadnak, ami Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

KIS SZEMEKRE: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgal-mazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE, az öt tized után (háromszor): Szent Is-ten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

KÖNYÖRÖGJÜNK! – 2017 – MÁRCIUS

Az Imaapostolság szándéka: Evangelizációs Az ül-dözött keresztényekért, hogy megtapasztalhassák az egész Egyház támogatását az imádságban, és az anyagi-akban nyújtott segítség által.

KANADÁBAN IS TERJED BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ TISZTELETE

John G. Horgan, a Vancouveri Főegyházmegye ereklyék tiszteltével megbízott felelőse február 22-én vette át Rómában Boldog Batthyány-Strattmann László erek-lyéjét. A kanadai pap még kórházlelkészként ismerte meg a szent életű orvos tanúságtételét, és templomában üvegablakon is megörökíttette alakját.

John G. Horgan, a Vancouveri Főegyházmegye ereklyék tiszteltével megbízott felelős lelkipásztora a főegyház-megye érsekének ajánlásával az elmúlt héten Boldog Batthyány-Strattmann László ereklyét kért. Az ereklye átadására február 22-én került sor Rómában – tájé-koztatta a Magyar Kurír szerkesztőségét Németh László olaszországi főlelkész, Batthyány-Strattmann László szenttéavatási ügyének posztulátora.

A vancouveri plébános, aki emellett szemináriumi tanár is, korábban tíz éven át kórházlelkész volt. Az 1990-es években olvasta „a szegények orvosának” életrajzát, és mély benyomást tett rá nagylelkűsége. A kórház orvo-saival, ápolóival, az önkéntesekkel is megismertette Batthyány-Strattmann László életét, hogy kövessék a példáját a betegekkel való kapcsolatukban. Tíz évvel ezelőtt a Szent Péter és Pál-templom plébánosaként szenteket ábrázoló üvegablakot készíttetett, amelyen a magyar boldogot is ábrázoltatta (a bal alsó sarokban ké-pünkön). Kanadában feltehetően ez Batthyány-Stratt-mann László egyetlen ábrázolása.

Az idei vancouveri kórházi napokon ingyen fognak szemüveget osztani a rászorulóknak, és a kezdeménye-zést a szent életű magyar orvos oltalmába ajánlják.

Forrás és fotó: Németh László olaszországi főlelkész