2017. május 14. – HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

  A keresztények számára Jézus az út, az igazság és az élet. Tegyünk meg mindent azért, hogy minden ember meg–ismerje őt. A papok szenteljék magukat az Ige szolgála-tának, a hívek pedig gyakorolják a tevékeny felebaráti szeretetet, hogy Isten választott népe … Bővebben

 

A keresztények számára Jézus az út, az igazság és az élet. Tegyünk meg mindent azért, hogy minden ember megismerje őt. A papok szenteljék magukat az Ige szolgála-tának, a hívek pedig gyakorolják a tevékeny felebaráti szeretetet, hogy Isten választott népe legyünk, és eljus-sunk a mennyei Atya hajlékába.

KEZDŐÉNEK Zsolt 97,1–2

Az Úrnak új dalt énekeljetek, mivelhogy csodákat mű-velt, tudtul adta hűségét a nemzeteknek, alleluja.

OLVASMÁNY ApCsel 6, 1–7

Az apostolok felelősséget éreztek a közösségért, amelynek élére állította őket az Úr. Gondosan őrködtek azon, hogy az igazság és a szeretet uralkodjék a hívek körében. Ebben segítségükre voltak a diakónusok is.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 32. Zsoltár

Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk, *

tebenned van bizodalmunk.

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 1 Pét 2, 4–9

Krisztus jel, amelynek ellene mondanak (Lk 2, 34) és szegletkő, amelyet a gőgös építők elvetettek. Elbotlanak benne, pedig az emberek boldogságáért és üdvösségéért jött. Legyen életünk szegletköve a mi Urunk, Jézus Krisztus!

ALLELUJA Jn 14, 6

Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyámhoz, csak általam.

EVANGÉLIUM Jn 14, 1–12

Szomorúság töltötte el az apostolok lelkét, amikor Jézus búcsút vett tőlük. Az Úr azonban megígérte nekik, hogy eljön majd értük, és magával viszi őket az atyai házba, ahol sok lakóhely van.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

A Krisztusban hívők az ő útján járnak, az ő igazságát és országát keresik, és életet merítenek a szentmiseáldo-zatból.

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 15

Én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlővesszők mondja az Úr. Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz, alleluja.

KÉRÉSEK

Add, Urunk, hogy Isten népe mindig felismerje a földi élet útján köztünk járó Krisztust! * Hogy ifjúságunk meg-becsülje a tisztaság erényét, és a családok szeretetben éljenek! *Hogy minden nemzetnek megadd a szeretetben és az igazságosságban gyökerező békét! * Áldd és vezesd az édesanyákat, hogy türelemmel neveljék gyermeiket! * Jutalmazd meg az elhunyt édesanyákat az örök élettel!

… Kérünk téged, hallgass meg minket!

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit