2017. január 29. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

    Katolikus Iskolák Hete Miért szereti Jézus jobban a szegényeket, mint a gazdagokat? Miért szereti jobban az éhezőket, mint a jóllakottakat? Azért, mert a szegény szíve könnyebben hagyatkozik Istenre, a gazdagé gazdagságára. „Ahol a kincsed, ott a szíved is” … Bővebben

 

 

Katolikus Iskolák Hete

Miért szereti Jézus jobban a szegényeket, mint a gazdagokat? Miért szereti jobban az éhezőket, mint a jóllakottakat? Azért, mert a szegény szíve könnyebben hagyatkozik Istenre, a gazdagé gazdagságára. „Ahol a kincsed, ott a szíved is” (Lk 12, 34). Nem a szegénység az érdem, s nem a gazdagság a bűn! A szegénység is és a gazdagság is rossz, ha elszakít Istentől. S a szegénység és a gazdagság is áldott, ha Istenhez visz közelebb.

OLVASMÁNY Szof 2, 3; 3 12–13

Az igazság és az alázat keresésére buzdít a próféta. Így talál nyugalmat az ember az életben, így lesz menedéke minden körülmények között a mindenható Isten.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 145, 7. 8–9a. 9bc–10

Válasz: Boldogok, akik lelkükben szegények: *

övék a mennyek országa.

SZENTLECKE 1 Kor 1, 26–31

Isten értékítélete egészen más, mint az embereké. Tudás, bölcsesség, hatalom… ezek lebegnek az emberek szeme előtt. Pedig ezek milyen sok embert tettek már tönk-re! Isten a gyengét is erőssé tudja tenni, az alacsonyrendűt is fel tudja emelni.

ALLELUJA vö. Mt 5, 12a

Örüljetek és vigadjatok: * jutalmatok a mennyben bőséges lesz!

EVANGÉLIUM Mt 5, 1–12a

Jézus értékítélete is más, mint az embereké. A hegyi beszédben ledönti a téves emberi fogalmakat, és helyettük meghirdeti a lélek szerinti szegénység, a szelídség, a tisztaság, az irgalom és a béke evangéliumát.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Tudjuk, hogy Isten előtt milyen szegények és szánalomra méltók vagyunk. Jézus megtanít arra, hogyan lehetünk boldogok. Találkozzunk vele az Eucharisztiában, mert az Istennel való találkozás a boldogság forrása.

ELMÉLKEDÉS

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség, te vagy az egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atyja és Ura vagy mindazoknak, akik a békesség gondolatait táplálják szívükben. Adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet! Engedd, hogy a testvéri szeretet lelke, a te Lelked ékesítsen bennünket, úgy közelítsünk egymáshoz tiszta szeretetben, mert ez minden parancsnak beteljesítése. Add, hogy boldognak mondjon bennünket egyszülött Fiad. Jeruzsálemi Szent Cirill

BOSCO SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP

A torinói egyházmegyében levő Castelnuovo közelében született 1815. augusztus 16án. Ifjúkorában nehéz élet jutott osztályrészül. Pappá szentelése után minden erejét az ifjúság nevelésére szentelte. Megalapította a Szalézi Szent Ferenc, illetve Mária, a Keresztények Segítsége Leányainak Társaságát. Ezekben tanította az ifjúságot mesterségre és keresztény életre. A vallás védelmét és oltalmát szolgáló műveket is írt. Meghalt 1888. január 31-én, Torinóban.

IMA AZ IFJÚSÁGÉRT

Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az erőszakos tiltakozás: hadd éljék meg inkább a Te üzenetedet örömben, amely a Nyolc Boldogság üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében.

Vezesd, ó Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit hassa át egész életüket, és bátor tanúság-tevőkké tegye őket a világ előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei, és testvérek minden néppel! Szent II. János Pál pápa

URUNK BEMUTATÁSA

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Február 2.

Jézus életében, íme, elkezdődik az áldozat. Szülei helyette visznek áldozatot a jeruzsálemi templomba, majd ő maga lesz áldozattá.

KEZDŐÉNEK Zsolt 47, 10–11

Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, miként már neved is, úgy Fölséged is be-tölt minden földhatárt; jobbod telve igazsággal.

OLVASMÁNY: Mal 3, 1–4

SZENTLECKE: Zsid 2, 14–18

EVANGÉLIUM: Lk 2, 22–40

BEMUTATÁS – TALÁLKOZÁS

A mai nap a bemutatás ünnepe, a találkozás ünnepe, a beteljesedés ünnepe, az egyház ünnepe és a fény ünnepe. Aki szívvellélekkel részt vesz a szentmisén és körmeneten, belső megújulással és lélekben megerősödve hagyja el az Isten házát, s magával viszi mindennapi életébe Krisztus fényét. * Add, Urunk, hogy mindig az isteni élet fényében járjunk! Szűz Mária, Gyertyaszentelő Boldogasszony, könyörögj érettünk!

GONDOLATOK A HALÁLRÓL

Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérükért, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, – de boldogok, akik magukat megadják Te szent akaratodnak: a második halál nem fog fájni azoknak! Assisi Szent Ferenc Naphimnuszából

Egy orvos van: Krisztus és egy orvosság: az örök élet.

Liszt Ferenc

Imádkozzunk a megholtakért!

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit