2017. február 12. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

  Házasság világnapja Felelőtlen lenne az a gyermek, aki azt tartaná, hogy a szülei neki ne parancsoljanak. Felelőtlen lenne az a fel-nőtt, aki azt vallaná, hogy neki ne írják elő a közlekedés szabályait, ő majd a saját elgondolása szerint közleke-dik. … Bővebben

 

zasság világnapja

Felelőtlen lenne az a gyermek, aki azt tartaná, hogy a szülei neki ne parancsoljanak. Felelőtlen lenne az a fel-nőtt, aki azt vallaná, hogy neki ne írják elő a közlekedés szabályait, ő majd a saját elgondolása szerint közleke-dik. S felelőtlenek lennénk, ha azt mondanánk, hogy Is-ten ne szóljon bele életünkbe, ne adjon parancsokat, mi majd nélküle is elrendezzük életünket. Igazságtalanok lennénk, ha nem vennénk észre, hogy Isten törvényei mögött atyai szeretet van. Szeretettel vigyáz, hogy el ne rontsuk életünket.

OLVASMÁNY Sir 15, 15–20

Isten szereti teremtményét, az embert, és célba akarja juttatni életét. De a cél elérése érdekében az embernek is közre kell működnie. Ezért kapta Istentől a szabad akarat ajándékát, hogy szabadon választhasson jó és rossz kö-zött. Isten adományai mindig kötelezettséggel is járnak. Így a szabad választás lehetőségével együtt jár a felelős-ség is.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 118, 1–2. 4–5. 17–18. 33–34

Válasz: Boldogok, akik Isten útján járnak, *

és törvényét követik.

SZENTLECKE 1 Kor 2, 6–10

Az evilági bölcsesség földi, emberi szempontokat vesz figyelembe, amilyenek: az anyagi érdek, a „hiúság”, kü-lönféle élvezetek. Az isteni bölcsesség viszont az Úr di-csőségét és az ember örök boldogságát tartja szem előtt. A kétféle bölcsesség nemegyszer éles ellentétben áll egymással. Így Krisztus a világ szemében oktalanságnak számító kereszt által dicsőítette meg Istent és váltotta meg az embert.

ALLELUJA vö. Mt 11, 25

Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait.

EVANGÉLIUM Mt 5, 17–37

Krisztus nem olyan életszentséget hirdet, mint a farize-usok és az írástudók. Ő nem a törvény betűjét hangoz-tatja elsősorban, hanem igaz lelkületet kíván követőitől. A bűnt nem büntetéssel akarja irtani, hanem megelőzés-sel. Az ember uralkodjék rendetlen vágyain, szenvedé-lyein, amelyek bűnre csábítják.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Amilyen határozottan szólt Jézus az ő parancsairól, ugyanolyan szeretettel gyűjti oltára köré övéit. Ad pa-rancsolatokat, de erőt és táplálékot is, hogy az úton el ne fáradjunk, és el ne essünk.

ELMÉLKEDÉS

Nekünk keresztényeknek, akik keresztségünk óta Krisz-tussal élünk, eszményi célkitűzésünk az, hogy a vele és benne való egységünket megvalósítsuk. Boldog az, aki Krisztussal egységben él. Boldog, aki Krisztusnak egé-szen átadja önmagát, és azért imádkozik, hogy az ő sze-mével lásson, fülével halljon, az ő nyelvén beszéljen és vele járjon. Így válhatunk szentekké.

Helder Camara

EGY GONDOLAT

A házasságról sok szó esik mostanában. A jobbféle la-pok azzal vannak tele, miként tartsuk meg házastársun-kat, a rosszabbfélék azzal, miként szabaduljunk meg tő-le. A mai ember többet gondolkodik a házasságon… Ma a Házasság Világnapja (World Marriage Day), valamint február 14-e, Bálint-nap (Valentine’s Day) kap-csán, külön is imádkozzunk családjainkért és főleg azo-kért, akik hűek és kitartanak a sírig házassági ígéretük-ben.

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE

Isten, aki a szeretet és aki az embert szeretetből teremtet-te, meghívta őt a szeretetre. Amikor megteremtette a férfit és a nőt, a házasságban az életnek és a szeretetnek olyan bensőséges közösségére hívta meg őket, hogy többé már nem ketten vannak, hanem csak egy test” (Mt 9, 6). Megáldva őket Isten, mondta nekik:Legyetek ter-mékenyek és sokasodjatok” (Ter 1, 28).

A férfi és a nő házastársi egysége, amelyet a Teremtő alapozott és határozott meg sajátos törvényekkel, természete szerint a házastársak közösségére és javára, vala-mint gyermekek nemzésére és nevelésére van rendelve. A házastársi egység az eredeti isteni terv szerint fölbont-hatatlan, miként Jézus Krisztus megerősíti:amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza” (Mk 10, 9).

Mivel a házasság a házastársakat az Egyház életében nyil-vánosan elfogadott életállapotba helyezi, megkötése pap (vagy az Egyház által minősített tanú) és más tanúk je-lenlétében liturgikusan és nyilvánosan történik.

A Házasság szentsége a házastársak között örök és kizá-rólagos köteléket hoz létre. Maga Isten pecsételi meg a házastársak beleegyezését. Ezért a megkereszteltek meg-kötött és elhált házasságát soha nem lehet fölbontani. Ezenfelül ez a szentség megadja a házastársaknak a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy az életszentséget a házaséletben és a gyermekek felelős elfogadásával és nevelésével érjék el. A család a kegyelem és az imádság közössége, az emberi és keresztény erények iskolája, s a gyermekek felé a hit első hirdetésének helye.

IMÁDSÁG AZ ÖSSZES HÁZASOKÉRT

Légy kegyes könyörgéseinkre, Urunk, és ügyelj jóságo-san a házasság szent intézményére, amelyet az emberi nem fenntartására rendeltél. Add, hogy amit híveid a te rendelésed szerint kötöttek, azt segítségeddel meg is tartsák. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

A római Misekönyvből

Jézus, Mária és József, könyörögjetek érettünk!

IMÁDSÁG JÓ HÁZASSÁGÉRT

Úristen, aki teremtő terved alapján a házasságot az em-beri nem alapjává tetted, világosítsd meg elmémet, s ha a házasság szentségét szántad nekem, kérlek, segíts az ehhez szükséges erények megszerzésére. Vezesd hozzám azt, akit életem társául kijelöltél. Add, hogy ő szíved szerint való legyen, aki Téged félve és szeretve képes hi-vatásának megfelelni, és a szent házasságban velem együtt élni. Amen.

A görög katolikus hívek imakönyvéből

IMÁDSÁG HÁZASSÁGKÖTÉSEM ÉVFORDULÓJÁN

Mi Atyánk, aki a mennyben vagy, Te a házasság szent-ségével föloldozhatatlanul összekötöttél minket egymás-sal. Azt akarod tehát, hogy ehhez a kötelékhez halálig hűek maradjunk. Segíts, hogy áldozatkész és önzetlen tudjak lenni. Tégy nagylelkűvé, hogy meg tudjak bocsá-tani. Ne engedd, hogy a nap lenyugodjék haragom fölött. Tégy türelmessé, miképpen Te is türelmes vagy hozzám, noha látod kislelkűségemet. Engedd, hogy szeretetem a hétköznapok minden próbatétele és vizsgái közepette növekedjék, mindaddig, míg tetszésedet el nem nyeri. Amen. Gertrud le Fort

GONDOLATOK A HÁZASSÁGRÓL

Csak azt a nőt válaszd magad mellé, akinek őszintén tu-dod mondani: csak te vagy az, akit óhajtok.” Ovidius

Kereszt az élet, a jó feleség a gyémánt, amely rajta tün-döklik.” Kisfaludy Károly

Aki a házasságban csak a saját akaratát és boldogságát keresi, és nem törekszik arra, hogy a másikat is boldoggá tegye, az nem fogja a maga boldogságát sem megtalálni, és a másikat is össze fogja törni.” Lev Tolsztoj

A házaséletben egy kis veszekedés is többet ér, mintha minden fél érzéseit és gondolatait magába zárja. Ha egyetértést akarunk, az első feltétel, hogy értsük egy-mást; s ehhez szükséges, hogy szóljunk.” Eötvös József

A házasság az egyetlen intézmény, amelyben a vezető pozíciókat többségében a nők foglalják el.” Vető József

A házasság olyan, mint a drótból font egérfogó. – Az egér csak a csemegéjét látja.” Gárdonyi Géza

A házasság az örömök középiskolája, s a lemondások egyeteme.” Friedrich Dürrenmatt

ELKEZDŐDÖTT AZ EGÉSZ KÁRPÁT-MEDENCÉT ÉRINTŐ SZENT LÁSZLÓ-ÚT KIÉPÍTÉSE

Elkezdődött az egész Kárpát-medencét érintő Szent László-út kiépítése a Romániai Magyar Demokrata Szö-vetség (RMDSZ) és az erdélyi Iskola Alapítvány szer-vezésében. Az örökségút létrehozásának első szakaszá-ban negyvennégy települést köt majd össze.

Az RMDSZ január 25-én adott ki közleményt a projekt elindulásáról. „Hálózatba szervezzük azokat a Magyar-lakta településeket, ahol a mai napig fellelhető az Árpád-házi király öröksége. A projekt által az erdélyi magyar emberek megismerhetik és megmutathatják értékeiket, a turizmus által munkahelyeket, jobb életkörülményeket teremthetünk, és a helyi termékek piacát is növelhetjük. A projekt megerősítheti az emberekben azt az érzést, hogy érdemes itthon, Erdélyben tervezni jövőt, mert olyan értékeink vannak, amelyekre büszkék lehetünk, s amelyeket hasznosítva jobban tudunk élni” – idézte a közlemény Hegedüs Csillát, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnökét.

A Szent László-út Erdélyben és Észak-Magyarországon negyvennégy helyszínt köt össze: Erdélyből Bihar, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Maros és Szilágy megye harminckét települése szerepel benne egyelőre, Magyarországról pedig tizenkét település. „Az út kiépí-tésének első lépéseként megvalósul a negyvennégy hely-szín kutatása, valamint kiadványok készülnek, amelyek bemutatják a településeket és a teljes utat. Az útvonalat interaktív honlap és komplex marketingterv teszi majd vonzóvá minden érdeklődő számára, amelyekkel első-sorban a fiatalabb korosztályt szeretnénk megszólítani” – mondta el Hegedüs Csilla.

Az ügyvezető alelnök elmondta: a szervezők egyik célja, hogy modern eszközökkel, módszerekkel ismertessék meg a világgal a Szent Lászlóhoz kapcsolódó értékeket. Olyan helyeket is bemutatnak, ahol nemigen fordulnak meg turisták, így növelve a magyarlakta térségek látoga-tottságát, ami új munkahelyek létesítését eredményez-heti.

A projekt következő nagyobb lépéseként uniós pályáza-tok segítségével térképeznék fel az egész Kárpát-meden-cében a lovagkirály nevéhez kapcsolódó helyszíneket. Egy teljes Erdélyt lefedő telefonos applikáció is készül majd, amely jelentősen növelheti a régió turisztikai vonzerejét.

A cél az, hogy a közös érték mentén összekössük a Kárpát-medencei magyarságot, emellett pedig az erdélyi értékek minél nagyobb skálájára hívjuk fel a figyelmet, hasznosítva ezeket a turizmus segítségével” – tájékozta-tott az örökségvédelmi szakember. Hozzátette: az utat Magyarország kormányával együttműködve összekap-csolják a Szent László-évvel, azért is indul idén a projekt. Konferenciát, kiállítást, rendezvényeket is szer-veznek ehhez kapcsolódva.

Az örökségút épített örökségi elemeket (például Szent László-falképeket), mondavilághoz kapcsolódó helyszí-neket, valamint Szent László nevét viselő településeket érint. „A kutatás azt is elősegíti, hogy újabb helyszíneket fedezzünk fel, a cél pedig az, hogy Erdélyt teljesen le-fedjük” – jelentette ki Hegedüs Csilla.

A projekt lebonyolításában erdélyi és észak-magyar-országi örökségvédelmi és turisztikai szakemberek, vala-mint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatói, továbbá az RMDSZ megyei és helyi szervezetei is részt vesznek.

Forrás: RMDSZ.ro / Magyar Kurír

Szent László király, könyörögj érettünk!

fr. Kiss Barnabás ofm, Detorit