2017. augusztus 6. – URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA

fr. Kiss Barnabás ofm

    Augusztus 6-án ünnepeljük ezt a szép napot. Eredetileg csak a keleti keresztények ünnepelték, de III. Kallixtusz pápa általánossá tette 1457–ben (a déli harangszóval együtt) annak emlékére, hogy Hunyadi János a kereszteshadat toborzó Kapisztrán Szent János segítségével 1456–ban felszabadította … Bővebben

 

 

Augusztus 6-án ünnepeljük ezt a szép napot. Eredetileg csak a keleti keresztények ünnepelték, de III. Kallixtusz pápa általánossá tette 1457ben (a déli harangszóval együtt) annak emlékére, hogy Hunyadi János a kereszteshadat toborzó Kapisztrán Szent János segítségével 1456ban felszabadította a török ostrom alól Nándorfehérvárt, az akkori Magyarország déli végvárát.

ÜNNEP SZENTMISE

Az Úr Jézus Péter, János és Jakab apostolok előtt felfedi isteni dicsőségét. Az Ószövetség tanúskodik, Mózes és Illés alakjában arról, hogy ő a Messiás, az Atya hangja pedig a Fiúnak jelenti ki őt. Jézus ezzel előkészítette tanítványait, hogy ne botránkozzanak majd meg szenvedésén. Ő a kereszten is Isten Fia, de az égi dicsőségben is megmarad Feltámadottnak.

Krisztus tudta, hogy övéinek szüksége van arra, hogy dicsőségét megmutassa előttük, s erőt adjon a rájuk váró szenvedések elfogadásához, valamint a parancsok teljesítéséhez.

KEZDŐÉNEK vö. Mt 17,5

A ragyogó felhőben megjelent a Szentlélek, az Atya hangja hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok.

OLVASMÁNY Dán 7, 9–10. 13–14

Dániel próféta látomása az Ősöregről, vagyis az örökkévaló Istenről meg az Emberfiáról a hitet és a reményt erősítette a választott népben. Életük ugyan tele volt küzdelemmel, csalódással, bajjal, de az ég felhőin” olyan valaki közeledik, aki hatalmas, ragyogó uralkodó lesz, akit érdemes várniok és érdemes lesz szolgálniok.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 96. Zsoltár

Válasz: Király az Úr! *

Legfölségesebb az egész világon!

SZENTLECKE 2 Pét 1, 16–19

Szent Péter a saját élménye alapján szól Jézus színeváltozásáról. Ő hallotta a hangot, az Atya szózatát, mert Jézussal volt a hegyen. Tanúskodik róla, hogy mások is higgyenek Jézus Krisztus csodálatos erejében, még ak-kor is, ha a földi életben sokszor sötétség veszi körül az embert.

ALLELUJA Mt 17, 5c

Ez az én szeretett Fiam, akiben kedven telik, * őt hallgassátok!

EVANGÉLIUM Mt 17, 1–9

Az apostolok látják majd mesterüket tövissel megkoronázottan, sebzett testtel, vérző arccal, amikor nem lesz épség benne. Ennek a megértéséhez ad erőt színeváltozásával Krisztus. Mint az isteni jelenéseknél az Ószövet-ségben, itt is felhő veszi körül Jézust, az Istenembert. Ez a látomás erőt ad nekik egész életük folyamán.

HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

Add, Urunk, hogy napról napra növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben. * Engedd, Urunk, hogy az emberek megismerjék szeretett Fiadat és őt hallgassák. *

Add, hogy a megszentelő kegyelem átformálja cselekedeteinket. * Add, hogy felebaráti szeretettel tegyünk tanúságot keresztény hitünkről * Engedd, Urunk, hogy gyarló emberi testünkben megdicsőüljön az anyagvilág.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

A kenyér és a bor színe alatt a dicsőséges Jézus jelenik meg: erőt ad nekünk ahhoz, hogy minden küzdelmet és szenvedést az örök élet reményében vállaljunk.

ELMÉLKEDÉS

A Holdon kristálytisztán rohant meg Isten és szent Fia végtelen hatalmának az érzése. A Holdon éreztem Isten lenyűgöző jelenlétét. Lelkét olyan közel éreztem magamhoz, ahogyan a Földön sohasem éreztem. Megdöbbentő volt … azóta imádkozom!

Azóta hirdetem az egész világon, Indiában, Kínában, Németországban és más országokban lelki üzenetemet, amely így hangzik: Minden ember élhet áldottan és boldogan, ha reménykedik és imádkozik, hogy Isten át-alakító érintése által megkapja a Krisztus iránti szeretetet. James Irvin űrhajós

EGY GONDOLAT

Mindenható … bocsásd meg kételyeim, haragom, büszkeségem. Irgalmad alázzon meg, szigorod emeljen fel.

Dag Hammarskjöld

SZENTJEINK

Augusztus 8-án, kedden ünnepeljük Szent Domonkos áldozópapot. Spanyol származású. Mint kanonok, küzdött a tévtanítások ellen. Az albiak eretneksége ellen prédikációival és élete példájával eredményesen dolgozott. Erre a munkára társakat is toborzott maga mellé, és 1216ban megalapította a „prédikáló testvérek rendjét, a domonkosokat, amely a katolikus tudományosság és ige-hirdetés terén múlhatatlan érdemeket szerzett. 1221-ben halt meg, Bolognában van eltemetve.

Augusztus 10-én, csütörtökön Szent Lőrinc vértanú ünnepe van. A római Egyház egyik legjelesebb, ősidők óta ünnepelt szentje. II. Sixtus pápa szerpapja (diakónusa) volt, a szegények kijelölt gondozója. Amikor a császár az Egyház kincseit követelte tőle, az Egyház által gondozott szegényeket vezette elébe. Jókedvűen feküdt a tüzes rostélyra. Az Egyház igazi kincsei a szegények, akik mindenkor velünk lesznek.

Augusztus 11én, pénteken Assisi Szent Klára ünnepe. Assisiben született 1193ban. A szegénység útján szülővárosának nagy fiát, Ferencet követte. Alapítóanyja a ró-la elnevezett női szerzetesrendnek. Szigorú szegénységben élt, de mégis gazdag volt a szeretet és a jámborság tetteiben. Szoros lelki barátság fűzte szerzetestársához Prágai Szent Ágneshez, III. Béla királyunk unokájához. Meghalt 1253. augusztus 11-én, az assisi Szent Damjánkolostorban.

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit