2017. április 23. – Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

  HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA   A jeruzsálemi közösség életében az összetartó erő az apostolok tanítása és a kenyértörés volt. Jó példa ez a mi számunkra. Egyházunk a szentmisében Isten igéjét és az élet kenyerét nyújtja nekünk. Vajon élünk-e vele? KEZDŐÉNEK … Bővebben

 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

 

A jeruzsálemi közösség életében az összetartó erő az apostolok tanítása és a kenyértörés volt. Jó példa ez a mi számunkra. Egyházunk a szentmisében Isten igéjét és az élet kenyerét nyújtja nekünk. Vajon élünk-e vele?

KEZDŐÉNEK 1 Pét 2, 2

Mint újszülött csecsemők kívánjatok lelki, vizezetlen te-jet, hogy tőle felnőjetek az üdvösségre, alleluja! * Örül-jetek dicsőségteknek, adjatok hálát Istennek, aki meghí-vott titeket a mennyek országába, alleluja.

OLVASMÁNY ApCsel 2, 42–47

Vagyonközösség, szeretetszolgálat, kenyértörés, temp-lom… E fogalmak elválaszthatatlanul összetartoznak. Krisztus teszi eredményessé és értékessé törekvéseinket s a szociális munkát.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117. Zsoltár

Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, *

mivel irgalma örökké megmarad.

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 1 Pét 1, 3–9

Péter apostol Isten irgalmára és erejére hivatkozva vigasztalja az üldözést szenvedő híveket. Ebből remélhe-tünk mi is reményt életünk megpróbáltatásai között. Isten, aki Krisztust feltámasztotta, minket is életre kelt és elvezet az örök üdvösségre.

SZEKVENCIA (mondható vagy énekelhető)

Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják.

Bárány megváltja nyáját,

és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját.

Élet itt a halállal megvitt csodacsatával,

a holt Életvezér ma úr és él!

Mária, szent asszony, mondd, mit láttál utadon?

Az élő Krisztusnak sírját, s a Felkeltnek láttam

glóriáját.

Angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat.

Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult.

Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas.

Ő győztes Királyunk, légy irgalmas!

ALLELUJA Jn 20, 29

Jézus mondja: Most már hiszel, Tamás, mert láttál en-gem. * Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek.

EVANGÉLIUM Jn 20, 19–31

A feltámadt Jézus első ajándéka a bűnbocsánat szentsé-gének alapítása. Azt akarja, hogy a világ végezetéig min-denki részesüljön Isten megbocsátó irgalmában. Erre a hit és bizalom készíti fel az embert. Jézus külön is érté-keli azok hitét, akik nem látták őt, és mégis hisznek.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

A szentmisében nemcsak köszöntésképpen hangzik el: „Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!”, hanem a szentáldozás, a Jézussal való találkozás meg is teremti a békét lelkünkben.

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy

NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

KIS SZEMEKRE: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgal-mazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE, az öt tized után (háromszor): Szent Is-ten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

+ + +

ELMÉLKEDÉS

Mindenható, bocsásd meg kételyeim, haragom, büszke-ségem. Irgalmad alázzon meg, szigorod emeljen fel.

Dag Hammarskjöld

+ + +

BŰNÖK CSEPPJEI

AZ IRGALOM TENGERÉBEN”:

AZ ISTENI IRGALMASSÁGRÓL

Az Egyház hirdeti és különféle módokon tapasztalja a megfeszített és föltámadt Krisztusban kinyilatkoztatott

isteni irgalom igazságát. Továbbá maga is törekszik arra, hogy gyakorolja az irgalmat az emberek által és az em-berek iránt, mert megérti, hogy ez a legelemibb föltétele annak, hogy az „emberibb” és jobb világért akár most, akár a jövőben valamit valóban tenni lehessen.”

(Részlet II. János Pál pápa DIVES IN MISERICORDIA

c. enciklikájából)

+ + +

Az Úr Jézus ígéretei:

Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tiszteli, nem vész el…” (Napló 48)

Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.” (Napló 754)

Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét ter-jesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírá-juk, hanem irgalmas megváltójuk leszek.” (Napló 1075)

+ + +

Jézus a következőket mondta Fausztina nővérnek:

“Hirdesd a világnak irgalmasságomat, ismerje meg az egész emberiség kifürkészhetetlen irgalmamat. Ez a vég-ső idők jele, utána eljön az igazság napja. Amíg még van idő, meneküljenek irgalmam forrásához, használják fel az értük kifolyt vért és vizet. (Napló 848) Mielőtt eljö-vök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgal-mam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.” (Napló 1146)

+ + +

EGY GONDOLAT

A halál az Egésznek felőlünk látszó oldala. A másik oldalt így hívják: feltámadás.

Romano Guardini

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit