2017. április 16. HÚSVÉTVASÁRNAP

  KRISZTUS FELTÁMADÁSA Alleluja + alleluja + alleluja! Jézus győzelme, feltámadása az Ünnepek ünnepe. Ővele járjuk életutunkat. Botladozunk, de felkelünk, csaló–dunk, de megvigasztalódunk. Súlyos a keresztünk, mint az övé, de dicsőséges lesz a feltámadásunk, mint az övé. KEZDŐÉNEK Zsolt 138, … Bővebben

 

KRISZTUS FELTÁMADÁSA

Alleluja + alleluja + alleluja!

Jézus győzelme, feltámadása az Ünnepek ünnepe. Ővele járjuk életutunkat. Botladozunk, de felkelünk, csalódunk, de megvigasztalódunk. Súlyos a keresztünk, mint az övé, de dicsőséges lesz a feltámadásunk, mint az övé.

KEZDŐÉNEK Zsolt 138, 18. 5–6 * Lk 24, 34 * Jel 1, 6

Feltámadtam, és veled vagyok! Kezedet rajtam nyugta-tod: csodálatos a te tudásod, alleluja! * Valóban feltá-madt az Úr, alleluja! Övé a dicsőség és a hatalom örök-kön-örökké!

OLVASMÁNY ApCsel 10, 34a. 37–43

Az apostolok kezdettől fogva tanúi voltak Jézus földi életének. Hallgatták tanítását, megtapasztalták jóságát és szeretetét, látták isteni hatalmának csodás jeleit. Fel-támadása után pedig megjelent nekik, és megbízta őket azzal, hogy hirdessék minden népnek: ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117, 1–2. 16ab–17. 22–23

Válasz: Ezt a napot az Úristen adta: *

örvendjünk és vigadjunk rajta.

SZENTLECKE Kol 3, 1–4

Nemcsak az apostolok a tanúi Krisztus feltámadásának, hanem minden keresztény embernek is tanúskodnia kell arról, hogy Jézus feltámadt, és vele együtt majd mi is feltámadunk. Keressük ezért az odafent valókat, ahol a feltámadt Krisztus ül az Atya jobbján.

Vagy tetszés szerint: 1 Kor 5, 6b–8

A kovász átjárja az egész tésztát. Ugyanígy kell átjárnia életünket Krisztus evangéliumának, hogy ne a romlott-ság és gonoszság, hanem a tisztaság és az igazság érvé-nyesüljön bennünk.

SZEKVENCIA (mondható vagy énekelhető)

A Húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják!

Krisztus ártatlan Bárány:

vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját.

Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll:

élet Ura a sírból felkél, és győztesen él.

Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon!

Az élő Krisztusnak sírját, feltámadt Urunk

nagy diadalát,

angyalok jelenését, Urunk halotti leplét.

Feltámadt Krisztus, reményetek:

Galileába megy előttetek.”

Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk.

Győztes Király, könyörülj meg rajtunk!

ALLELUJA 1 Kor 5, 7b–8a

Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát. * Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát.

EVANGÉLIUM Jn 20, 1–9

Az üres sír és halotti leplek már jelezték Krisztus feltá-madását. De az igazi bizonyítékot akkor kapták meg az apostolok, amikor találkoztak az Úrral. Mi is töreked-jünk a vele való kegyelmi találkozásra az imában, a Szentírás olvasásában és a szentmisében.

Vagy más evangélium este mondott szentmisében:

Az emmauszi tanítványok előtt elsötétült a jelen és a jövő. Csalódtak, s így indultak Jeruzsálemből Emmamusz-ba. A csalódásból Krisztus emelte fel őket megjelené-sével. Így a szomorúságot öröm, lelkesedés váltotta fel. (Lk 24, 13–33)

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

A feltámadt Jézus jelenik meg a kenyér és a bor színé-ben, békesség nektek!” Halálát és feltámadását ünne-peljük, amíg el nem jön, hogy ítélőnk és Üdvözítőnk legyen.

ELMÉLKEDÉS

A feltámadt Krisztus a mi reményünk. Benne az élet minden rejtélye, az élet értelme, az örökkévalóságba tor-kolló időknek minden kérdése megoldást nyer. Ő a győ-zelemre, az áldott boldogságba és dicsőségbe vezet el bennünket, a dicsőséges életre, amely soha nem ér véget. Ő a mi életünk és feltámadásunk. Jelenünk és örök jö-vőnk. Adolf Donder nyomán

HÚSVÉTHÉTFŐ

Krisztus feltámadása hitünk és reményünk alapja. Ezzel ugyanis bebizonyította, hogy ő valóban az Isten Fia, akiben bízhatunk. Ezért követhetjük őt nemcsak földi életünkben, hanem dicsőséges feltámadásában is.

Imádkozzunk, testvérek! Uram, add meg nekem, hogy veled járjak és hirdessem az örömhírt: emberek, üdvösség nektek! Add meg, hogy ne féljek, hanem benned bíz-zam. Add meg, hogy sose tapadjon kezemhez igaztalan pénz, árulás és megvesztegetés díja. Add meg, hogy soha ne hazudjak, hanem örömmel hirdessem, hogy te vagy az én életem. S a viszontlátás reménye éltessen…

Ünnepeljük együtt a feltámadt Krisztust a húsvéti időben! Kegyelme legyen velünk a mindennapokban.

XVI. BENEDEK 90. SZÜLETÉSNAPJÁRA KÉSZÜLNEK

Szentmisével ünnepli 90. születésnapját az emeritus pá-pa húsvétvasárnap. Húsvéthétfőn ötven vendéget várnak Bajorországból és Rómából a „szűkebb” körben terve-zett ünnepségre. XVI. Benedek bátyja, Georg Ratzinger részvétele még bizonytalan.

XVI. Benedek születésnapja idén húsvétvasárnapra esik. Hivatalos ünnepséget ez alkalomból nem terveznek a Vatikánban, jóllehet várhatóan személyesen is készül köszönteni elődjét Ferenc pápa.

Az emeritus pápa 90. születésnapjával kapcsolatban Georg Gänswein érsek, az egykori egyházfő személyi titkára tájékoztatta a Radio Horeb bajor katolikus rádiót.

Gänswein érsek szavai szerint „szűkebb körben” ün-neplik a nyugalmazott pápa kilencvenedik születésnapját – húsvétvasárnap szentmisében, húsvéthétfőn ünnepi találkozón. A jeles eseményre mintegy ötven vendég várható Bajorországból és Rómából: a Münchenből érkező Horst Seehofer bajor miniszterelnök és felesége is személyesen szeretné köszönteni a Bajorországból származó emeritus pápát. Bajor vadászok harmincfős küldöttsége is tiszteletét teszi az ünnepelt előtt húsvét-hétfőn, elnökük, Karl Steininger vezetésével. XVI. Be-nedek köszöntésére érkezik Barbara Wilhelm, Pentling polgármestere is. E településen élt regensburgi teológusi szolgálata idején Joseph Ratzinger.

Egyelőre nem ismeretes, vajon részt tud-e venni fivére születésnapi ünnepségén Georg Ratzinger – írta a Mittel-bayerische Zeitung április 3-án, a 93 éves nyugalmazott regensburgi székesegyházi karnagy egészségi állapotára hivatkozva. Georg Ratzinger a korábbi években mindig Rómába utazott XVI. Benedek születésnapjára.

Joseph Ratzinger 1927. április 16-án született a bajor-országi Marktl am Innben. A bíborosi testület 2005. április 19-én választotta II. János Pál pápa (1978–2005) utódjául. XVI. Benedek 2005 és 2013 között volt a Katolikus Egyház feje. 2013. február 28-án – az újkori pápák sorában elsőként – lemondott hivataláról; döntése okául egészségének hanyatlását, fogyatkozó testi-lelki erejét nevezte meg. 2013 májusa óta visszavonultan él a vatikáni kertekben található, felújított Mater Ecclesiae-kolostorban.

Forrás: Kathpress / Magyar Kurír

ÜNNEPI KÖTET JELENT MEG

XVI. BENEDEK 90. SZÜLETÉSNAPJÁRA „COOPERATORES VERITATIS” CÍMMEL

Federico Lombardi SJ, a Ratzinger Alapítvány elnöke április 6-án, csütörtökön mutatta be Rómában az Augus-tinianum Patrisztikai Intézetben az ünnepi kiadványt.

XVI. Benedek 90. születésnapja alkalmából adta ki a Vatikáni Könyvkiadó a könyvet, melyet Federico Lom-bardi, illetve Pierluca Azzaro közösen gondozott. A kötet, amelynek címe Cooperatores veritatis, tizenhárom Ratzinger-díjas tudós írását gyűjti egybe. A cím (ma-gyarul: Az igazság munkatársai – a szerk.) utal XVI. Benedek püspöki jelmondatára is, aki április 16-án ün-nepli születésnapját.

Federico Lombardi a Vatikáni Rádiónak elmondta: a cím nagyon jól kifejezi az emeritus pápa teológusi iden-titását. Első helyen áll számára a szolgálat, az igazság szolgálata, amelyet Jézus Krisztus testesít meg. Az isteni igazság, a Logosz az, aki segít, hogy rátaláljunk a világ, az élet és az üdvösség útjának helyes szemléletére. Ez a mottó jól alkalmazható mindazokra, akik Joseph Ratzin-ger nyomán haladnak és életükben, teológiai kutatásuk-ban.

Federico Lombardi az emeritus pápával való legutóbbi találkozásaival kapcsolatban elmondta: annak ellenére, hogy a pápa kilencven éves, kristálytiszta elmével, memóriával és párbeszédkészséggel van megáldva, aki csodálatosan kedves mindenkivel. Nagyon jó és kelle-mes, gazdagító találkozni vele, meghallgatni őt, beszél-getni vele. Testi ereje természetesen egy kilencven éve-sé, tehát kissé törékeny. Egyre inkább az élet alapvető kérdései, az élet és a történelem értelme foglalkoztatják, hiszen nyilvánvalóan készülődik az Úrral való talál-kozásra.

A kilencven éves XVI. Benedeket megújult érdeklődés övezi, amely látható az új kiadványok megjelenésében is. Olyan, mintha a péteri szolgálatról való lemondása után eltelt években az emberek újraolvasták és talán jobban megértették volna pápasága lényegét, azt, amiről tanúskodni akart. Federico Lombardi rámutatott: nyil-vánvaló az a következetesség és hitelesség, amely az Egyház szolgálatában töltött életét jellemzi. Különböző funkciókat töltött be, de mindig az igazság keresésének vágya hajtotta. Isten népét szolgálva igyekezett elmé-lyíteni a hit és az értelem kapcsolatát, párbeszédben a mai kultúrával és a minket körülvevő világgal.

Federico Lombardi, a Ratzinger Alapítvány elnöke végül jókívánságait fejezte ki XVI. Benedek 90. születésnapja alkalmából. „Azt kívánom, hogy teljes lelki nyugalom-ban élje meg ezt az időszakot, az Istennel való egység minden gyümölcsével és örömével, amit csak kívánhat az ember. Az egyházi közösség pedig gazdagságként fogadja az üzenetet az örömről és a békéről, amely az Úrral készülő találkozásból fakad. Érezzék figyelmét és imáját utódáért, de mindannnyiunkért is, akik – egyelőre – tovább folytatjuk utunkat, tapasztalva spirituális szol-gálatának jelenlétét”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy

NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

KIS SZEMEKRE: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgal-mazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE, az öt tized után (háromszor): Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

VIANNEY SZENT JÁNOS

FELAJÁNLÓ IMÁJA

Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok lakni, szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet, amely felemészti szívemet: benne erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni.

Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen magamat neked áldozom. Szemem min-denkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig irgal-madra gondoljon. Amen.

Méltó keresztény életünkkel mutassunk Krisztusra,

a Föltámadottra. Krisztus sebei, szeretetének bizonyítékai legyenek a mi menedékhelyeink!

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit