2016. október 23. – ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

    + Az Irgalmasság Éve + Az alázatosságot sokan gyáva meghunyászkodásnak, kép-mutató szerénykedésnek gondolják. Pedig az igazi alázatosság = igazság. Istent elismerem Istennek, maga-mat pedig az ő gyenge, esendő teremtményének. OLVASMÁNY Sir 35, 15b–17.20–22a Isten nagyra értékeli a szegények, … Bővebben

 

 

+ Az Irgalmasság Éve +

Az alázatosságot sokan gyáva meghunyászkodásnak, kép-mutató szerénykedésnek gondolják. Pedig az igazi alázatosság = igazság. Istent elismerem Istennek, maga-mat pedig az ő gyenge, esendő teremtményének.

OLVASMÁNY Sir 35, 15b–17.20–22a

Isten nagyra értékeli a szegények, az árvák és a bajban lévők felkarolását. De mindez még kevés a megigazulás elnyeréséhez. Ehhez tiszta lélek, őszinte hódolat, igazsá-gosság, hit és felebaráti szeretet is kell. Az alázatos ember imáját meghallgatja az Isten.

SZENTLECKE 2 Tim 4, 6 –8. 16 –18

Életünk alkonyán egyetlen dolog vigasztalhat minket: a ránk bízott feladatot elvégeztük. Sőt hűségünk kiállotta a legnehezebb próbát is. Jézus ügyéért vállaltuk az üldöztetést, barátaink elpártolását, vagy akár a börtönt is.

ALLELUJA 2 Kor 5, 19

Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, * és ránk bízta a kiengesztelődés igéit.

EVANGÉLIUM Lk 18, 9–14

A farizeus és a vámos közül az igazi vallásosság kép-viselője a vámos volt. Ő nem dicsekedett semmivel, sőt még mentséget sem keresett gyarlóságaira, bűneire. Ellenkezőleg, alázatosan beismerte ezeket, és bízott Isten irgalmas jóságában. Őszinteség, alázatosság, bűnbánat és bizalom ezek nagyon fontos jellemzői a keresztény embernek..

MISSZIÓS VASÁRNAP

Október 23-a, vasárnap a missziók világnapja, amely minden keresztény közösség és egyén számára felhívás az evangéliumról való tanúságtételre.

A mai napon a világ minden katolikus templomában erre a nemes célra gyűjtenek. Köszönetet mondunk jószívű adakozóinknak, akik most is szívesen segítenek!

EMLÉKEZZÜNK ÉS EMLÉKEZTESSÜNK

1956 HŐSEIRE ÉS

IMÁDKOZZUNK MAGYAR NÉPÜNKÉRT!

IMÁDSÁG HITÜNK TERJEDÉSÉÉRT,

A MISSZIÓKÉRT

Isten, aki azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és a hitnek ismeretére eljusson: küldj, kérünk, munkásokat aratásodba, és adj nekik bátorságos bizodalmat tanításod hirdetésében, hogy a Te igéd elterjedjen, megdicsőítessék, és minden nemzet megismerjen Téged, igaz Istent, és akit Te küldtél, Jézus Krisztust.

Pártfogónk, Istenünk, tekints reánk és tekints a Te Krisz-tusodra, aki váltságul adta magát mindenekért: és tedd, hogy Napkeltétől Napnyugtáig magasztalják nevedet a pogány népek között, és mindenütt a Te nevednek áldoz-zanak, és ajánljanak tiszta áldozatot. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. A római misekönyvből

PÁZMÁNY PÉTER IMÁJA AZ EGYHÁZÉRT

Irgalmasságnak Atyja, ki a Szentlélek által és szent igéd-del kisded nyájadat összegyűjtötted, és széles e világon elterjesztvén, annyi tévelygés, üldözés, háborúság között e mai napig megtartottad, igazgattad, vezérelted, igaz ta-nítók által legeltetted és a pokol kapui ellen győzelmessé tetted: adjad szent nevedért, hogy a Te hajódat a hábor-gó tengeri habok el ne nyomják és el ne merítsék: add meg segítségedet, hogy a te épületed amaz igaz funda-mentumom, az erős sziklám épen maradjon: őrizz min-ket, Uram, szárnyad alatt, hogy az igazságban mindvégig tökéletesen megmaradván egy szívvel, egy lélekkel di-csérhessük szent Felségedet. Amen.

Tollas Tibor:

OKTÓBER 23.

Rian a föld, a falak dőlnek,

Kék harsonákkal zeng az ég.

S barlangjából a dohos kőnek

Az ember újra fényre lép.

Fonnyadt testünket záporozza,

Sápadt arcunkra hull a nap,

S szédülten, szinte tántorogva,

Szabadság, szívjuk sugarad.

Sötétből tárul ki a szívünk:

Nyíló virág a föld felett.

A szolgaságból fényt derítünk,

Fegyver nélkül is győztesek.

A SZENTOLVASÓ HÓNAPJA

Október hónapban a Szentolvasó imádkozásával Isten Anyját tiszteljük és megváltásunk titkaira emlékezünk. A Szentolvasó egyegy szakaszát tizednek nevezzük. Minden tized egy Miatyánkkal kezdődik, majd tíz Üdvözlégy következik, amelybe a titkot befűzzük, és végül egy Dicsőség zárja. Egyénileg és közösségben imádkozva énekkel bővítve végezhetjük.

Imádkozzunk Szentatyánk, Ferenc pápa szándékára, kö-nyörögjünk azért, hogy béke legyen a világon, ugyanak-kor fohászkodjunk beteg és szenvedő testvéreinkért, va-lamint foglaljuk imádságunkba 1956 hőseit, áldozatait. Bátorítson bennünket az ének szava: Sok bajban és ve-szélyben segítettél s megvédtél…

Se ima, se áldozat nem ér semmit Isten előtt, ha nem kíséri szeretet. Páli Szent Vince

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit